dust-core coil

  • Обща политехника
  • бобина с пресована сърцевина
200 допълнителни резултата:
политех.active dustбиологически агресивен прах
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.aerial dustатмосферен прах
политех.air-blown coreлеярско сърце, изработено в песъкодувна машина
политех.air-coreбезжелезен
политех.air-coreвъздушна сърцевина
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
политех.air-floated dustлетящ прах
политех.airborne dustлетящ прах
политех.alpha dustалфа-активен прах
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
геол.arch coreядро на антиклинален свод
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.ash dustлетлива пепел
политех.atomic coreатомен скелет
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.baked coreизсушено леярско сърце
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
тех.be covered with dustзапрашавам
политех.bead coreръб, сърцевина в борта на гума
тех.become dust-ladenзапрашавам се
политех.betatron coreсърцевина на бетатрони
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
мин.binder of dustсвързване на утаен прах
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blasting dustпрах от взривни работи
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.bone dustкостено брашно
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building kay coreработно сърце
политех.carbon dustвъглен на прах
политех.cellular coreпореста сърцевина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central coreсърдечник
политех.central coreсърцевина, централно ядро на язовирна стена, централно жило
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.choking coilдроселна бобина
ядр.clean coreнеотровена зона
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
политех.coal dustвъглищен прах
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-dust explosibilityвзривяемост на въглищен прах
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
физ.coreактивна зона (на реактор)
елн.coreжило на кабел
геол.coreполучавам ядка
геол.coreядков
текст.coreшпулна цев
мет.coreлеярско сърце
ел.coreсърцевина
ел.coreсърдечник
мин.coreклинов подкоп
политех.coreядро, вътрешен магнитопровод
политех.coreскална клонка
политех.coreвътрешност, леярско сърце, жило, атомен скелет
coreсърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка
политех.core arborарматура на леярско сърце
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core barrelsарматура на леярско сърце
политех.core binderсвързващо вещество за леярски сърцеви смеси
мин.core bitкорана за ядково сондиране
леяр.core blowerпесъкодувна машина за изработване на леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
мин.core catchersядкохващачка
политех.core diameterвътрешен диаметър
леяр.core dressобмазка за леярски сърца
политех.core drierсушилня за леярски сърца
политех.core drillсвредло за разширяване на отвор
политех.core drillтръбно свредло
политех.core drillingколонково сондиране
политех.core gridарматура на леярско сърце
леяр.core grindingзачистване
политех.core holeотлят отвор за избиване на сърце
политех.core inductionиндукция в сърцевина
ядр.core internalsвътрешнокорпусен
политех.core ironарматура на леярско сърце
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
ядр.core latticeрешетка в активната зона
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
ядр.core materialматериал за активната зона
политех.core materialматериал на сърцевината
мет.core mixсърцева смес
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.core ovenпещ за сушене на сърца
биол.core particleсърцевинна частица
политех.core pinщифт, оформящ отвор в отливка
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
мет.core printмарка на леярско сърце
леяр.core pullerустройство за изтегляне на сърце
политех.core regionактивна зона
политех.core rodукрепващ прът на леярско сърце
леяр.core roomотделение за изработване на леярски сърца
политех.core roomотделение за изработване на сърца
мин.core sampleпроба от ядково сондиране
мет.core sandсърцева смес
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
мет.core shiftизместване на сърцето
core subjectзадължително избираем предмет
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.core transformerядрен трансформатор
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
политех.core withdrawingизтегляне на сърце
политех.core woodдървесина от сърцевината на дърво
леяр.core-baking ovenпещ за сушене на сърца
мет.core-blowing machineпесъкодувна сърцева машина
мет.core-blowing machineпесъкодувна машина
политех.core-blowing machineпесъкодувна машина за леярски сърца
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
леяр.core-drawустройство за изтегляне на сърце
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying stoveсушилня за леярски сърца
политех.core-lamination stackпакет пластини на магнитопровод
мет.core-making machineсърцева машина
политех.core-making machineмашина за изработване на леярски сърца
мин.core-orienting apparatusуред за ориентиране на сондажна ядка
мет.core-shooting machineпесъкострелна сърцева машина
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.correcting coilкоригираща бобина
добави значение или превод тук