between-coil connection

  • Електричество и електротехника
  • съединения между бобини на намотка
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
мат.affine connectionафинна свързаност
мин.air connectionвентилационна спойка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna connectionклема за присъединяване на антена
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
елн.back-coupling connectionсхема за обратна връзка
елн.back-to-back connectionкръстосано съединение
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.base connectionсъединение с цокъл
betweenмежду
betweenпомежду
жп.between railsмеждурелсов
тех.between supportsмеждуподпорен
тех.between-cabinetмеждушкафов
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.bolted-on connectionволтово съединение
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
ел.bridge connectionмостова схема
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.built-up connectionтранзитно включване
ел.cascade connectionпоследователно каскадно свързване
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.chain connectionверижна връзка
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circuit-closing connectionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-opening connectionизключване за прекъсване на верига
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
connectionскачване
ел.connectionподвключване
ел.connectionприсъединителен
политех.connectionсъединение
жарг.connectionкънектване
инф.connectionконекция
ел.connection blockреглета
ел.connection blockклемен блок
политех.connection boxсъединителна кутия
политех.connection clipсъединителна скоба
политех.connection clipбигла
политех.connection diagramсхема на свързване
политех.connection layoutсхема на свързване
политех.connection plateсъединителна планка
политех.connection railпреходен релса
политех.connection shaftпредавателен вал
ел.connection strapмостче
политех.connection strapсъединителна лента
геод.connection triangleсключен триъгълник
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delta connectionсвързване на триъгълник
политех.discharge connectionизпускател
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
ел.double-delta connectionсвързване триъгълник-триъгълник
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duct connectionсъединителен тръбопровод
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
съобщ.duplex connectionдуплексна връзка
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
ел.earth connectionсъединение със земята
политех.earth connectionсвързване на земя
политех.economy coilреактивна бобина
политех.end-connection reactanceреактивно съпротивление на разсейването в челните части на намотка
политех.equalizing connectionизравнително съединение
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
рад.evolute connectionеволвентно свързване
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external connectionвъншно свързване
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
far-betweenрядък, който се случва рядко
политех.faulty connectionповредено съединение
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flange connectionфланцово съединение
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
ел.full-wave connectionмостова схема
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
жп.gangway between carsмеждувагонен
жп.gangway between coachesмеждувагонен
ел.graetz connectionмостова схема на грей
политех.graetz connectionдвуполупериодна мостова схема
елн.grid connectionрешетъчен извод
елн.ground connectionзаземяване
политех.ground connectionземна връзка
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
съобщ.half-duplex connectionполудуплексна връзка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hose connectionсвързване с маркуч
политех.hose connectionсъединителен елемент за маркучи, фитинг за маркуч
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
ел.idling-current connectionвключване на празен ход
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
политех.inductance of connectionиндуктивност на съединителни проводници
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inlet connectionсмукателна тръба
политех.internal connectionвътрешно съединение
тлф.international connectionмеждународна връзка
изч.interprocessor connectionмеждупроцесорна връзка
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.link connectionшарнирно съединение
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.mechanical connectionмеханично съединение
ел.mesh connectionсвързване в многоъгълник
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
добави значение или превод тук