coil surface

  • Обща политехника
  • повърхнина на серпантина
199 допълнителни резултата:
политех.absorption surfaceпоглъщаща повърхнина
политех.acting surfaceработна повърхност
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.active surfaceактивна повърхнина
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-swept surfaceповърхност, обдухвана от въздух
политех.air-to-surface missileракета тип 'въздух-земя'
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.basic surface chartтопографска карта
политех.bearing surfaceопорна повърхност
геол.bedding surfaceповърхност на напластяване
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boiler surfaceнагрявана повърхнина на котел
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.boundary surfaceгранична повърхност
политех.brake surfaceспирачна повърхнина
политех.braking surfaceспирачна повърхнина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.burning surfaceповърхност на горене
политех.carrying surfaceносеща повърхнина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.chert surfaceпътно покритие от силициев трошляк
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed surfaceзатворена повърхност
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coated surfaceповърхност с покритие
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.concave surfaceвдлъбната повърхност
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condensing surfaceкондензационна повърхнина
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.contact surfaceконтактна повърхност
физ.control surfaceносеща повърхност
политех.convex surfaceизпъкнала повърхност
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.corrugated surfaceвълнообразна повърхност
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
обог.crushing surfaceтрошаща повърхност
политех.current coilтокова бобина
политех.curved surfaceкриволинейна повърхност
политех.cut surfaceповърхност, обработена чрез рязане
политех.datum surfaceбазова повърхност
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.deflecting surfaceотражателна повърхност
мат.developable surfaceразвиваща се повърхнина
политех.discontinuity surfaceповърхност на разкъсване
политех.disk coilдискова бобина
политех.distorted surfaceдеформирана повърхност
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-curved surfaceдвойноогъната повърхнина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.effective surfaceефективна повърхнина
политех.entrance surfaceвходна повърхност
политех.equipotential surfaceеквипотенциална повърхност
политех.equipressure surfaceповърхност с еднакво налягане
политех.evaporating surfaceизпарителна повърхнина
политех.evaporative surfaceизпарителна повърхнина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.even surfaceплоска повърхност
политех.exit surfaceизходна повърхност
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.exposed surfaceнезащитена повърхност
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.faying surfaceпасвана повърхност
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.finned surfaceоребрена повърхност
политех.fire surfaceизлъчваща повърхност
политех.flat surfaceравнина
геом.flat surface accuracyравнинност
политех.flat surface grindingплоско шлифоване
политех.flat-surface grinding machineплоскошлифовъчна машина
политех.flue heating surfaceнагрявана повърхнина на пламъчни тръби
политех.fluted surfaceрифелована повърхност
политех.focal surfaceфокална повърхност
политех.former wound coilшаблонна бобина
геол.fracture surfaceповърхност на разсед
политех.fracture surfaceповърхност на счупване
политех.fractured surfaceнапукана повърхност
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.free surfaceсвободна повърхност
политех.free water surfaceсвободна повърхност на водата
геол.fresh surfaceпреснооткрита повърхност
политех.friction surfaceповърхнина на триене
политех.front surfaceчелна повърхност
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.generating surfaceизпарителна повърхнина
политех.geometric surfaceгеометрична повърхност
политех.grassed surfaceзатревена повърхност
политех.grate surfaceповърхнина на скара
политех.grinding surfaceработна повърхност на шлифовъчен инструмент
политех.ground surfaceшлифована повърхност
политех.guiding surfaceнаправляваща повърхност
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat-absorbing surfaceповърхнина на топлопоглъщане
политех.heat-exchange surfaceтоплообменна повърхнина
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.heating surfaceнагрявана повърхнина
политех.helical coilспирална серпентина
политех.helical surfaceвинтова повърхност
политех.helicoidal surfaceвинтова повърхност
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
политех.impounded surface waterзастояла повърхностна вода
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.isobaric surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.lateral surfaceстранична повърхност
геол.leached surfaceзона на излугване
политех.lifting surfaceносеща повърхнина
политех.lip surfaceпредна повърхност
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locating surfaceцентровъчна повърхност
политех.locating surfaceбазова повърхност
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.machined surfaceповърхност, обработена на металорежеща машина
добави значение или превод тук