coil-turn counter

  • Обща политехника
  • брояч на навивки
199 допълнителни резултата:
about-turnabout-face
изч.accumulator counterнатрупващ брояч
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.alpha counterброяч на алфа-частици
политех.alpha counterалфа-детектор
политех.ampere turnампернавивка
ел.ampere-turn per meterампернавивка на метър
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
геол.anticlinal turnпрегъвка на антиклинала
политех.anticoincidence counterброяч на антисъвпадения
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bared turnоголена навивка
политех.bared turnнавивка със снета изолация
политех.batching counterброяч на дозатор
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.beta counterброяч на бета-частици
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
изч.bidirectional counterреверсивен брояч
изч.binary counterдвоичен брояч
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
физ.contamination counterрадиометър
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
counterизвита задна част на кораб
counterтезгях, щанд, гише (в банка)
counterпредница (на кон)
counterжетон, чип
counterфорт (на обувка)
counterотблъсквам, парирам, нанасям противоудар
counterпул
counterпариране, при което се описва кръг, бокс удар
политех.counterпротивоположен
политех.counterпротивен
политех.counterскоростомер, тахометър, оборотомер, тезгях
counterпротивопоставям се (на), отговарям на (удар, довод и пр.), отвръщам, възразявам
counterброяч, тех. тахиметър
хим.counter anionпротивоанион
политех.counter conditionнесъответствие на условията
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentпротивоструен
политех.counter currentпротивотоков
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
политех.counter dieдолна щампа
политех.counter dieматрица
политех.counter doctorконтраракел
политех.counter entryуспоредна галерия
политех.counter flangeконтрафланец
политех.counter flashingпокриваща обшивка
политех.counter flashingпокриваща хидроизолация
политех.counter floorчерен под
политех.counter flowsпротивоток
политех.counter flowsнасрещен поток
мин.counter gangwayмеждинна извозна галерия
хим.counter ionпротивойон
политех.counter locusразсичаща жила
политех.counter mechanismброячен механизъм
политех.counter motionзаден ход
политех.counter motionобратно движение
политех.counter mureконтрафорсна стена
политех.counter potentialспиращ потенциал
политех.counter pressureопорна реакция
политех.counter pressureпротивоналягане
политех.counter reactionобратна реакция
политех.counter rotating screwsшнек, въртящи се в противоположни посоки
политех.counter shaftsразпределителен вал
политех.counter stopзъбец, задържащ завъртането в обратна посока
политех.counter telescopeтелескопична система от броячи
ядр.counter tubeброячна лампа
политех.counter voltageпротиводействуващо напрежение
политех.counter weightпротивотежест
ядр.counter windowпрозорче на брояч
ядр.counter yieldефективност на брояч
counter-attackконтраатака, контраудар
политех.counter-balance momentуравновесяващ момент
стр.counter-battenконтралетва
стр.counter-braceобратен диагонал
политех.counter-ceilingслой сухо вещество между стените на покрив
прав.counter-claimнасрещен иск
counter-clockwiseобратно на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwiseв посока, обратна на посоката на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwise directionнаправление, обратно на посоката на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwise polarized waveвълна, поляризирана наляво
политех.counter-clockwise revolutionвъртене в посока, обратна на часовниковата стрелка
политех.counter-clockwise rotationвъртене в посока, обратна на часовниковата стрелка
текст.counter-clockwise torqueляв сук
политех.counter-clockwise twistляв сук
counter-currentпротивопоточен
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.counter-electromotive forceпротивоелектродвижеща сила
counter-espionageконтрашпионаж, контраразузнаване
counter-espionageконтрашпионаж
counter-espionageконтраразузнавателен
counter-flowпротивопоточен
обог.counter-gravity airflowвъздушна струя, насочена в направление против силата на тежестта
мед.counter-indicativeконтраиндициран
counter-intelligenceконтраразузнаване
counter-intelligenceконтраразузнавателен
муз.counter-melodyконтрапунктирам
кино.counter-negativeнегатив-дубликат, копиран от оригиналния негатив
мед.counter-poisonантидот, противоотрова
тех.counter-pressureпротивоналегателен
политех.counter-pressure castingлеене с противоналягане
counter-productiveконтрапродуктивен
counter-productivityконтрапродуктивност
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
политех.counter-recoilпротивооткатен
воен.counter-recoilнакат
рел.Counter-ReformationКонтрареформация
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
инф.counter-scanningантисканиращ
counter-terrorismконтратероризъм
counter-terroristконтратерористичен
counter-terroristконтратерорист
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.cycle counterброяч на цикли
политех.dacade counter tubeдекатрон
политех.dead turnмъртва навивка
изч.decimal counterдесетичен брояч
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.degree of turnъгъл на завиване
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
изч.down counterобратен брояч
добави значение или превод тук