current coil

  • Обща политехника
  • токова бобина
199 допълнителни резултата:
политех.absence of currentлипса на ток
политех.absorption currentабсорбционен ток
политех.active currentактивен ток
политех.adjustment coilбобина за настройване
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвентилационен поток
политех.air currentвъздушен поток
политех.air currentвъздушно течение
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
ел.alternating currentпроменлив ток
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.anode coilанодна бобина
политех.anode currentаноден ток
политех.anode rest currentаноден ток при покой
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna currentток в антена
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.ascending currentвъзходящ поток
политех.ascending currentвъзходящо течение
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.back currentтечение с обратна посока
политех.back currentпротивотоков
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.base currentбазов ток
политех.beam currentток в сноп
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
физиол.blood currentкръвоток
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bottom currentдънно течение
политех.branch currentотклонен ток
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.cancelating currentкомпенсационен ток
политех.capacitance currentкапацитивен ток
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.carrier currentносещ ток
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.cathode currentкатоден ток
политех.cathode-ray currentелектронен ток
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging currentток на зареждане
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circuital currentток, които протича във верига
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coded currentкодиран ток
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
изч.coincident-current selectionизбиране със съвпадане на токовете
политех.collector currentколекторен ток
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
елн.collector-to-emitter current gainкоефициент на усилване по ток в схема с обща база
политех.combination currentсложен ток
политех.commuted currentкомутиран ток
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.conduction currentток на проводимост
политех.conjugate currentток при спрягане
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
ел.continuous currentпостоянен ток
ел.continuous currentправ ток
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
ел.-мед.contraction currentток, който предизвиква гърчене
политех.convection-current modulationмодулация на конвекционен ток
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentпротивоструен
политех.counter currentпротивотоков
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
counter-currentпротивопоточен
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
currentтечение, поток, струя
currentдействащ
currentтекущ, сегашен
currentход, течение (на мисли, събития)
currentв обръщение, установен, общоприет, на мода, моден
ел.currentток
политех.currentструя, ток
политех.currentтечащ, сегашен, в обращение
фин.current accountразплащателна сметка
политех.current amplificationусилване по ток
политех.current amplifierусилвател на ток
политех.current attenuationтоково затихване
политех.current automaticallyрегулиране на тока
геол.current beddingдиагонално наслояване
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current checkтекущ контрол
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
ел.current collectionтокоприемане
ел.current collectionтокоприемен
ел.current collectionтоковземане
ел.current collectionтокоснемане
ел.current collectionтокоотнемащ
ел.current collectionтокоотнемане
жп.current collectorпантограф
ел.current collectorтокоприемник
ел.current collectorтоковземател
ел.current collectorтокоприемен
ел.current collectorтокоотнемател
ел.current collectorтокоснемателен
ел.current collectorтокоснемател
политех.current controlтекущ контрол
политех.current converterпреобразувател на ток
политех.current converterинвертор
политех.current convertorинвертор
политех.current convertorпреобразувател на ток
политех.current conveyanceпреминаване на ток
политех.current costстойност в текущи цени
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.current densityплътност на ток
политех.current displacementизместване на тока
политех.current distributionразпределение на ток
ел.current distributorтокопровод
политех.current distributorтокова разпределителна линия
политех.current dividerделител на ток
политех.current drainразход на електрически ток
политех.current feedbackобратна връзка по ток
политех.current flowелектрически поток
политех.current fluctuationфлуктуация на тока
политех.current gainусилване по ток
политех.current generatorгенератор на ток
политех.current integratorтоков интегратор
добави значение или превод тук