non-inductive coil

  • Обща политехника
  • неиндуктивна бобина
200 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
inductiveиндукционен
физ.inductiveиндуктивен
тех.inductiveвсмукващ, който поема (течност, газ) чрез всмукване
жп.inductive bondдроселно съединение
политех.inductive capacityдиелектрична константа
политех.inductive capacityдиелектрична проницаемост
политех.inductive circuitиндуктивна верига
политех.inductive couplingиндуктивна връзка
политех.inductive diallingизбиране на номер по индуктивен път
политех.inductive feedbackиндуктивна обратна връзка
тлг.inductive leakутечка към земята през голямо индуктивно съпротивление
тлф.inductive loadingповишаване индуктивността на линия
политех.inductive loadingиндуктивно натоварване
политех.inductive loadingиндуктивен товар
политех.inductive reactanceиндуктивно съпротивление
политех.inductive reading headиндукционна четяща глава
политех.inductive resistanceиндуктивно съпротивление
политех.inductive resistorрезистор с голяма индуктивност
ел.inductive riseповишаване на напрежението, предизвикано от изпреварващ ток
тлф.inductive selectionизбиране по индуктивен път
политех.inductive shuntиндуктивен шунт
политех.inductive susceptanceиндуктивна проводимост
политех.inductive transducerиндуктивен датчик
политех.inductive tuningиндуктивна настройка
политех.inductive windingиндуктивна намотка
политех.intensronal non-linearityдопълнителна нелинейност
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetic-inductive capacityмагнитна проницаемост
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.natural non-linearityестествена нелинейност
nonpref не, който не е, който не може да, който няма, обратно на, несвързан с
политех.non waste technologyбезотпадъчна технология
non-abrasiveнеабразивен
политех.non-absorbingнеабсорбиращ
non-achievementнедостигане
политех.non-activatedнеактивиран
тех.non-actuationнезадействане
инф.non-addressableнеадресируем
политех.non-adiabatic transitionнеадиабатен преход
тех.non-adjustableненастройваем
тех.non-adjustableнерегулируем
non-advertisementнерекламен
non-advertisingнерекламен
политех.non-ageingнестареещ
политех.non-ageing steelнестарееща стомана
non-aggressiveнеагресивен
non-ajacentнесъседен
non-allowingнепозволяване
мет.non-alloyнелегиран
мет.non-alloyedнелегиран
политех.non-alteringнепроменлив
non-applicationнеприлагане
non-appreciationнеоценяване
политех.non-aqueousбезводен
non-Arabнеарабски
non-Arabianнеарабски
non-Arabicнеарабски
ел.non-arcingдъгоустойчив
ел.non-arcing arresterдъгогасящ разрядник
ел.non-arcing arrestorдъгогасящ разрядник
non-assignmentнепрехвърляне
мат.non-associativeнеасоциативен
хим.non-attackingнеагресивен
non-attainmentнедостигане
политех.non-attendedнеобслужван
политех.non-attended substationавтоматична подстанция
добави значение или превод тук