picture control coil

  • Обща политехника
  • бобина за центриране на изображение
200 допълнителни резултата:
политех.adaptive controlадаптивно управление
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.aerial pictureаероснимка
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
политех.beam controlуправление с лъч
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
black-and-white pictureчерно-бяла снимка
black-and-white pictureчерно-бяло изображение
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.button-type controlуправление чрез бутони
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
политех.cascade controlстъпално управление
рлк.centering coilцентрираща бобина
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.choking coilдроселна бобина
политех.close controlпрецизен контрол
политех.closed-coil windingзатворена намотка
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
геод.controlгеодезическа основа мрежа от опорни точки
политех.controlрегулиране, контрол
политех.controlрегулирам, контролирам, обуздавам
политех.controlсвързване на геодезическа мрежа
политех.control accuracyточност на регулиране
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control algorithmалгоритъм на управление
политех.control areaобласт на управление
политех.control armлост за управление
политех.control assemblyвъзел на управление
политех.control automatonуправляващ автомат
политех.control batteryбатерия за управление
политех.control benchконтролен стенд
политех.control blockрегулиращ блок
политех.control boardкоманден пулт
политех.control boxпулт за управление
политех.control buttonбутон за управление
политех.control cabinкабина за управление
политех.control cableкабел за управление
политех.control camгърбица за управление
политех.control centreцентър за управление
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.control characterуправляващ знак
политех.control characteristicпускова характеристика
политех.control characteristicхарактеристика на управление
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.control cockрегулиращ кран
политех.control codeуправляващ код
политех.control coefficientкоефициент на регулиране
политех.control commandуправляваща команда
политех.control compartmentкабина за управление
авт.control computerкомпютър за управление на технологични процеси или съоръжения
политех.control consoleпулт за управление
политех.control crankръчка за управление
политех.control damводомерен бент
геод.control densityгъстота на мрежа от опорни точки
политех.control deskпулт за управление
политех.control deviceустройство за управление
политех.control diagramсхема за управление
политех.control dialдиск за управление
политех.control domainобласт на регулиране
добави значение или превод тук