antenna-tuning condenser

  • Обща политехника
  • антенен настройващ кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.absorption condenserабсорбционен кондензатор
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.active antennaдействуваща антена
политех.active antenna heightдействуваща височина на антена
политех.adaptive antennaадаптивна антена
нав.adcock antennaантена на едкок
опт.adjusting condenserрегулируем кондензатор
политех.air-cooled condenserкондензатор с въздушно охлаждане
политех.air-inflated antennaнадуваема антена
политех.angled-reflector antennaантена с ъглов отражател
елн.antennaантена
рад.antennaантенен
зоол.antennaантена на насекомо
политех.antenna amplificationусилване на антена
политех.antenna amplifierантенен усилвател
политех.antenna apertureотвор на антена
политех.antenna arrayсистема от насочени антени
политех.antenna attenuatorантенен затихвател
политех.antenna bearingантенна засечка
политех.antenna boosterантенен усилвател
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna chokeантенна бобина
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.antenna circuitантенна верига
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna connectionклема за присъединяване на антена
политех.antenna connexionклема за присъединяване на антена
политех.antenna couplingантенна връзка
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna cross-talkкръстосана индукция от една антена в друга
политех.antenna currentток в антена
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna dampingзатихване в антена
политех.antenna decrementдекремент на затихване на антена
политех.antenna dischargerантенен отвод
политех.antenna earthingзаземяване на антена
политех.antenna earthing switchпревключвател за заземяване на антена
политех.antenna effectантенен ефект
политех.antenna efficiencyкоефициент на полезно действие на антена
политех.antenna electromotive forceантенно електродвижещо напрежение
политех.antenna excitationвъзбуждане на антена
политех.antenna extenderантенен удължител
политех.antenna fairкожух на антена
политех.antenna feedзахранване на антена
политех.antenna feedоблъчвател на антена
съобщ.antenna feederантенно-фидерен
политех.antenna feederантенен фидер
политех.antenna feedingзахранване на антена
политех.antenna fieldантенно поле
политех.antenna filterантенен филтър
политех.antenna frameантенна рамка
ел.antenna fuseискрище
политех.antenna gainусилване на антена
политех.antenna grounding switchпревключвател за заземяване на антена
рад.antenna halyardантенно въже
политех.antenna headглава на антена
политех.antenna housingзащитна обвивка на външна самолетна антена
политех.antenna impedanceимпеданс на антена
политех.antenna inductanceиндуктивност на антена
политех.antenna inputвходна мощност
политех.antenna insulatorантенен изолатор
политех.antenna jackантенна букса
политех.antenna leadантеноотвод
политех.antenna lead-inантенен извод
политех.antenna lensлеща на антена
политех.antenna lossзагуби в антена
съобщ.antenna mastантенно-мачтов
политех.antenna mastантенна мачта
рлк.antenna mountingцокъл на антена
политех.antenna noiseантенни шумове
политех.antenna patternдиаграма на насоченост на антена
политех.antenna positionположение на антена
политех.antenna postантенен стълб
политех.antenna powerмощност в антена
политех.antenna reactanceреактивно съпротивление на антена
политех.antenna reflectorантенен отражател
политех.antenna resistanceпълно съпротивление на антена
политех.antenna rodантенен прът
политех.antenna scanningвъртене на антена
политех.antenna socketантенна букса
политех.antenna strandантенен проводник
политех.antenna switchантенен превключвател
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna terminalклема за присъединяване на антена
политех.antenna tilt switchпревключвател на наклона на антена
политех.antenna towerантенна мачта
политех.antenna transmission lineантенен фидер
политех.antenna transmit switchантенен превключвател
политех.antenna waveguideантенен вълновод
политех.antenna wireантенен проводник
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
съобщ.antenna-feederантенно-фидерен
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
съобщ.antenna-mastантенно-мачтов
политех.antenna-radiation resistanceсъпротивление на излъчванне на антена
политех.antenna-scan motorелектродвигател за въртене на антена
политех.antenna-tuning inductorбобина за настройване на антена
политех.antenna-turning motorелектродвигател за въртене на антена
политех.anti-fading antennaантифадингова антена
политех.anti-interference antennaпротивосмутителна антена
политех.antistatic antennaпротивосмутителна антена
политех.aperiodic antennaапериодична антена
ел.armature of condenserарматура на кондензатор
политех.artificial antennaизкуствена антена
политех.atmospheric condenserатмосферен кондензатор
ел.automatic tuningавтонастройка
политех.axisymmetrical antennaаксиалносиметрична антена
политех.backfire antennaантена с обратно излъчване
политех.balanced antennaсиметрична антена
политех.bandwidth of antennaчестотен обхват на антена
политех.barometric condenserбарометричен кондензатор
политех.beam antennaлъчева антена
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beveridge antennaантена на беверидж
политех.biconical antennaдвуконусна антена
политех.bidirectional antennaдвупосочна антена
политех.bilateral antennaдвупосочна антена
политех.birdcage antennaцилиндрична антена
политех.block antennaколективна антена
политех.box antennaкутиеобразна антена
политех.broadside directional antennaантена с насочено излъчване
политех.built-in antennaвградена антена
политех.buried antennaподземна антена
политех.cage antennaцилиндрична антена
политех.capacitance tuningкапацитивно настройване
политех.capacitance tuningнастройване с кондензатор
политех.capacity antennaкапацитивна антена
авто.car tuningавтотунинг
политех.cassegrainian antennaантена на касегрен
политех.centre-driven antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-fed antennaвъзбуждана в средата антена
политех.cheese antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
политех.cheese box antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
политех.chemical condenserелектролитен кондензатор
политех.christmastree antennaелхова антена
политех.cindy antennaантена във вид на пресечен параболоид
политех.circular antennaантена с кръгова диаграма на действие
политех.closed antennaзатворена антена
политех.clover-lead antennaчетириелементна антена тип детелинов лист
политех.coarse tuningгруба настройка
политех.coaxial antennaкоаксиална антена
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.colinear antennaколинеарна антена
политех.common antennaколективна антена
condenserкондензор
condenserкондензаторен
ел.condenserкондензатор
политех.condenserтопл
политех.condenserвтечнител
хим.condenserхладник
condenserкондензатор (и ел.), (газо) охладител
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.condenser coatingарматура на кондензатор
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.condenser electroscopeелектроскоп с кондензатор
ядр.condenser ionization chamberинтегрираща йонизационна камера
политех.condenser leatherтехническа кожа
политех.condenser loudspeakerелектростатичен високоговорител
политех.condenser microphoneелектростатичен микрофон
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.condenser pumpпомпа за кондензат
политех.condenser reactanceкапацитивно съпротивление
политех.condenser resistanceактивно съпротивление на кондензатор
политех.condenser spindleос на кондензатор
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.condenser yarnотпадъци от прежда
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.conical antennaконусна антена
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.corkscrew antennaспирална антена
политех.corner antennaъглова антена
рлк.cosecant-squared antennaкосекансно-квадратична антена
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.crossed antennaкръстообразна антена
политех.curtain antenna arrayнасочено антенно устройство
политех.cylindrical antennaцилиндрична антена
политех.delta-matched impedence antennaдиполна антена със симетрично захранване
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.dielectric antennaдиелектрична антена
политех.diffraction antennaдифракционна антена
политех.dipole antennaвибраторна антена
политех.directional antennaантена с насочено действие
политех.directly-excited antennaантена с пряко възбуждане
политех.directly-fed antennaантена с непосредствено захранване
политех.director antennaдиректорна антена
политех.discharge of condenserразреждане на кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.discone antennaантена за ултрависока честота
политех.disk antennaдискова антена
добави значение или превод тук