between-coil connexion

  • Електричество и електротехника
  • съединения между бобини на намотка
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
мат.affine connexionафинна свързаност
мин.air connexionвентилационна спойка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna connexionклема за присъединяване на антена
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
елн.back-coupling connexionсхема за обратна връзка
елн.back-to-back connexionкръстосано съединение
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.base connexionсъединение с цокъл
betweenмежду
betweenпомежду
жп.between railsмеждурелсов
тех.between supportsмеждуподпорен
тех.between-cabinetмеждушкафов
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.bolted-on connexionволтово съединение
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
ел.bridge connexionмостова схема
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.built-up connexionтранзитно включване
ел.cascade connexionпоследователно каскадно свързване
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.chain connexionверижна връзка
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circuit-closing connexionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-opening connexionизключване за прекъсване на верига
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
connexionconnection
политех.connexionсъединение
политех.connexionсвръзка, схема, свързване, муфа, щуцер, свързваща линия, тръбопровод
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delta connexionсвързване на триъгълник
политех.discharge connexionизпускател
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
ел.double-delta connexionсвързване триъгълник-триъгълник
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duct connexionсъединителен тръбопровод
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
съобщ.duplex connexionдуплексна връзка
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
ел.earth connexionсъединение със земята
политех.earth connexionсвързване на земя
политех.economy coilреактивна бобина
политех.equalizing connexionизравнително съединение
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
рад.evolute connexionеволвентно свързване
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external connexionвъншно свързване
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
far-betweenрядък, който се случва рядко
политех.faulty connexionповредено съединение
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flange connexionфланцово съединение
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
ел.full-wave connexionмостова схема
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
жп.gangway between carsмеждувагонен
жп.gangway between coachesмеждувагонен
ел.graetz connexionмостова схема на грей
политех.graetz connexionдвуполупериодна мостова схема
елн.grid connexionрешетъчен извод
политех.ground connexionземна връзка
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
съобщ.half-duplex connexionполудуплексна връзка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hose connexionсъединителен елемент за маркучи, фитинг за маркуч
политех.hose connexionсвързване с маркуч
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
ел.idling-current connexionвключване на празен ход
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inlet connexionсмукателна тръба
тлф.international connexionмеждународна връзка
изч.interprocessor connexionмеждупроцесорна връзка
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.link connexionшарнирно съединение
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.mechanical connexionмеханично съединение
ел.mesh connexionсвързване в многоъгълник
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
ел.multiple connexionпаралелно свързване
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
тлф.one-switch connexionпроста транзитна връзка
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.outlet connexionизпускателна тръба
ел.parallel connexionпаралелно свързване
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.permanent connexionнеразглобяемо съединение
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pin connexionщифтово съединение
политех.pipe coilтръбна серпантина
политех.pipe connexionсъединителен тръбопровод
политех.pipe connexionщуцер за съединяване на тръби, муфа
политех.plug-in connexionщепселно свързване
политех.pressure coilнапрежителна бобина
добави значение или превод тук