fan coil unit

  • Техника
  • вентилаторен конвектор
200 допълнителни резултата:
политех.absolute unitабсолютна единица
ядр.accelerating unitускоряващ блок
политех.accelerating unitускоряваща клетка
политех.acoustic absorption unitсебин
ядр.activity unitединица за активност
изч.adaptive unitадаптивно устройство
политех.adjusting unitустройство за настройка
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-conditioning unitклиматичен агрегат
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
политех.air-ejector fanсмукателен вентилатор
политех.airscrew fanвитлов вентилатор
all-unitобщоблочен
метр.angstrom unitангстрьом
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.arbitrary unitпроизволна единица
изч.arithmetic unitаритметично устройство
изч.arithmetical unitаритметично устройство
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.assembly unitмонтажен блок
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.astronomical unitастрономична единица за разстояние
политех.atomic unitатомна единица
политех.auxiliary fanспомагателен вентилатор
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axial fanосов вентилатор
политех.axial-flow fanосов вентилатор
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
balancing unitсиметрирам
политех.base unitблоков монтажен възел
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
изч.binary unitединица в двоична система
политех.binary unitбит
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
ядр.blanket unitклетка от зоната за възпроизводство
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blow fanпродухвателен вентилатор
политех.blower fanнагнетателен вентилатор
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.british thermal unitбританска единица за топлина
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.building unitстроителен елемент
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
изч.card unitперфокартно устройство
политех.cast unitмонолитно лят детайл
политех.catalyst unitкаталитичен реактор
политех.catalyst unitконтактен апарат
политех.ceiling fanтаванен вентилатор
рлк.centering coilцентрираща бобина
изч.central processing unitцентрален процесор
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centrifugal fanцентробежен вентилатор
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.chain-reactor unitядрен реактор
муз.chalga fanчалгаджия
муз.chalga fanчалгар
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
хим.chlorination unitхлоратор
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clamping unitзатягащо устройство
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.code unitкодов елемент
изч.coefficient unitблок за задаване на коефициентите
coilallr намотан, спирален
coilсерпантинен
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilлист (от) пощенски марки
coilрулон
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
биол.colony-forming unitобразуващи колонии единици
common unitобщоблочен
политех.complex unitкомплексно число с модул единица
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condensing unitкондензационна уредба
политех.condensing unitкондензатор
политех.constant-speed unitтахостат
политех.control unitустройство за управление
политех.control unitрегулиращо устройство
политех.controllable-pitch fanвентилатор с променлива стъпка на лопатките
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cost unitединица себестойност
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
физ.Curie unitкюри
политех.current coilтокова бобина
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
ядр.decontamination unitапарат за очистване
мат.defective unitдефектен елемент
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.derived unitпроизводна единица
политех.differential gear unitдиференциален механизъм
политех.discharge fanсмукателен вентилатор
политех.disk coilдискова бобина
политех.display unitвизуално индикаторно устройство
политех.divided coilбобина с междинни изводи
изч.division unitблок за делене
политех.donkey fanспомагателен вентолатор
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
стр.double-glazing unitстъклопакет
стр.double-pane unitстъклопакет
политех.double-unit alternatorсдвоен генератор за променлив ток
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.draught fanсмукателен вентилатор
политех.drilling unitпробивна глава
политех.drive unitдвигателен агрегат
политех.drive unitзадвижване
политех.drying unitсушилна уредба
политех.ducted fanвентилатор в канал
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
тех.electric suction unitелектроаспиратор
тех.electrolysis unitелектролизер
тех.electrolysis unitелектролизьор
ел.-хим.electrolysis unitелектролизерен
политех.elongation per unit lengthотносително удължение
политех.energy dose unitенергетична единица
ен.energy unitенергоблок
политех.engineering unitмашина
политех.entropy unitединица за измерване на етропия
политех.estimation unitблок за оценка
фин.European Currency Unitекю
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exhaust fanсмукателен вентилатор
политех.exhaust unitизпускателно устройство
ел.expansion unitразширител
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external unitвъншно устройство
политех.factory unitцех
политех.factory unitпроизводствена единица
fanвитло
fanразвявам леко (коса, клони)
fanветрило
fanраздухвам, разпалвам (up)
fanвентилатор
fanразпервам (се) като ветрило (out)
добави значение или превод тук