copper-jacketed coil

  • Обща политехника
  • бобина с медна обвивка
  • гилза
198 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.aluminium jacketedс алуминиева обвивка
политех.anode coilанодна бобина
политех.anode copperанодна мед
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
ел.armature copperмед за намотки
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bar copperмед на пръти
политех.bessemer copperчерна мед
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blister copperчерна мед
политех.blistered copper oreразновидност на халкопирита
политех.blue copperазурит
политех.blue copperковелин
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.cap copperмедноцинкова сплав
политех.capsule copperмедноцинкова сплав
политех.cathode copperкатодна мед
политех.cement copperциментна мед
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coarse copperчерна мед
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
copperпокривам с мед
copperмедна монета, пара
copperмеден съд, медник, бакър, казан
copperмеден, бакърен
copperмед, бакър
политех.copperпомедявам
хим.copper acetateмеден ацетат
политех.copper ashмеден обгар
политех.copper barмед на слитъци
политех.copper bitпоялник
политех.copper boltпоялник
политех.copper boltмеден болт
политех.copper bondзаварка с меден припой
политех.copper carbonateмеден карбонат
политех.copper coatingпомедяване
политех.copper coatingмедно покритие
политех.copper coinageмонетна сплав на базата на мед
политех.copper conductorмеден проводник
политех.copper efficiencyкоефициент на използуване на медта
политех.copper glanceхалкозин
политех.copper imidazoleмеден имидазол
политех.copper matмеден полуфабрикат
политех.copper matмеден камък
политех.copper matteмеден камък
политех.copper matteмеден полуфабрикат
минер.copper nickelникелин
политех.copper numberмедно число
политех.copper oreмедна руда
тех.copper plateпомедявам
тех.copper plateпомеднявам
тех.copper platingпомедяване
тех.copper platingпомедняване
минер.copper pyritesхалкопирит
минер.copper pyritesхалкопиритов
политех.copper rayonмедноамонячна коприна
политех.copper refineryзавод за рафиниране на мед
политех.copper saltмедна сол
политех.copper scumмедна шлака
политех.copper sealмедно уплътнение
политех.copper sheathмедна обвивка
политех.copper sheetмедна ламарина
политех.copper sheetмедно фолио
политех.copper smithбакърджия
политех.copper spongeгъбеста мед
хим.copper sulfateмеден сулфат
хим.copper sulfateсин камък
политех.copper sulfideмеден сулфид
съкращение.copper sulphatecopper sulfate
хим.copper sulphateсин камък
политех.copper sulphideмеден сулфид
политех.copper uraniteторбернит
политех.copper-bearingсъдържащ мед
политех.copper-cladпомеден
текст.copper-complexмедно комплексно багрило
политех.copper-oxide rectifierмедноокисен токоизправител
политех.copper-platedпомеден
политех.copper-sulphide rectifierмедно-сулфиден изправител
политех.copper-tippedснабден с помеден накрайник
мет.copper-zincмедно-цинков
политех.copper-zinc solderмедно-цинков припой
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electrolytic copperелектролитна мед
минер.emerald copperдиоптаз
политех.emerald copperаширит
зоол.European copper skinkкъсокрак гущер
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flat copperмед на листа
политех.flat copperмедна ламарина, медна лента
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
минер.gray copperтетраедрит
минер.green copperмалахит
минер.green copper carbonateмалахит
политех.green copper oreмалахит
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
политех.indigo copperковелин
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.jacketedзатворен в кожух
политех.jacketedобвит отвън
добави значение или превод тук