induction coil

  • съществително
  • индукционна бобина
  • Металургия
  • индуктор
198 допълнителни резултата:
политех.acceleration by inductionиндукционно ускорение
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.back inductionобратна индукция
политех.back inductionразмагнитващо действие
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.core inductionиндукция в сърцевина
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.critical inductionкритична стойност на индукция
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electric inductionелектрическа индукция
политех.electromagnetic inductionелектромагнитна индукция
политех.electrostatic inductionелектростатична индукция
биол.enzyme inductionензимна индукция
политех.equalizing self-inductionдонастройваща самоиндукция
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flyback inductionразлика между максимална и остатъчна индукция
политех.forced induction engineдвигател с принудително пълнене на цилиндрите
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frequency-induction fuseрадиоуправляем взривател
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.homopolar inductionуниполярна индукция
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
inductionвъвеждане/встъпване в длъжност, официално въвеждане в длъжност
физ.inductionиндукция
тех.inductionвсмукване (на горивна смес), впускане (на пара, течност) в машина
ел.induction ammeterиндукционен амперметър
ел.induction balanceиндукционно уравновесена схема
политех.induction brazingиндукционно спояване
изм.induction bridgeмост за измерване на индуктивности
политех.induction channel furnaceиндукционна канална пещ
induction compassиндукционен компас
политех.induction currentиндукторен ток
политех.induction effectиндукцсюнен ефект
политех.induction electron acceleratorбетатрон
политех.induction electron acceleratorиндукционен ускорител на електорни
политех.induction fieldполе на индукция
мет.induction furnaceиндукционна пещ
политех.induction generationпроизводство на енергия от асинхронен генератор
политех.induction generatorасинхронен генератор
политех.induction hardeningиндукционно закаляване
политех.induction heaterиндукционен нагревател
политех.induction heatingиндукционно загряване
политех.induction interferenceиндуктирано смущение
ел.induction lossзагуби от индукция
ел.induction machineиндукционна машина
политех.induction magnetometerиндукционен магнитометър
политех.induction meterиндукционен измервателен уред
политех.induction motorасинхронен електродвигател
политех.induction periodиндукционен период
induction pipeвходна тръба
induction pipeзахранваща тръба
политех.induction relayиндукционно реле
двиг.induction strokeход на пълнене
политех.induction systemвпускателна система
политех.induction transmitterиндукционен датчик
политех.induction valveклапан за регулиране на притока
ел.induction voltage regulatorиндукционен регулатор на напрежение
политех.induction voltmeterиндукционен волтметър
политех.induction wattmeterиндукционен ватметър
политех.induction-arc furnaceиндукционно-дъгова пещ
политех.induction-motor meterиндукционен електрометър
политех.intrinsic inductionвътрешна магнитна индукция
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetic inductionмагнитна индукция
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
ел.mutual inductionвзаимоиндуктиране
ел.mutual inductionвзаимоиндукция
политех.mutual inductionвзаимна индукция
политех.noise inductionиндуктиране на смущения
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
добави значение или превод тук