pressure coil

  • Обща политехника
  • напрежителна бобина
200 допълнителни резултата:
политех.absolute pressureабсолютно налягане
политех.abutment pressureподпорен натиск
политех.acoustic pressureзвуково налягане
политех.actuating pressureработно налягане
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.admission pressureвходно налягане
политех.air pressureатмосферно налягане
политех.air-pressure ductнагнетателен въздушен канал
политех.air-pressure switchпневматичен прекъсвач
политех.air-pressure testизпитване със сгъстен въздух
политех.allowable pressureдопустимо налягане
политех.ambient pressureналягане на околната среда
политех.amplitude of pressureамплитуда на налягане
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
мед.arterial blood pressureартериално налягане
мед.arterial pressureартериално налягане
политех.assembling pressureналягане, необходимо за сглобяване
политех.at right angle pressureнормално налягане
политех.atmospheric pressureатмосферно налягане
политех.authorized pressureдопустимо налягане
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axial pressureосово налягане
политех.back pressureсъпротивление при изтичане
политех.back pressureпротивонатиск
политех.back pressureпротивоналягане
политех.back pressureобратно налягане
политех.back pressure steamотработила пара
тех.back-pressureпротивоналегателен
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveобратен вентил
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.barometric pressureбарометрично налягане
политех.base pressureналягане върху основа
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.bearing pressureподпорно налягане
политех.bearing pressureподпорна реакция
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boost pressureдопълнително налягане
политех.boost pressureповишено налягане
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.brake pressureналягане при спиране
политех.bridging coilбобина в схема на мост
ел.brush pressureнатиск върху четките
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.build-up of pressureповишаване на налягане
политех.bursting pressureразрушаващо налягане
политех.capillary pressureкапилярно налягане
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clamping pressureзатварящо налягане
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.collapsing pressureразрушаващо налягане
политех.combined pressure gaugeкомбиниран манометър
политех.combustion-chamber pressureналягане в горивна камера
политех.compression pressureнатисково налягане
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact pressureналягане в опора
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.counter pressureопорна реакция
политех.counter pressureпротивоналягане
тех.counter-pressureпротивоналегателен
политех.counter-pressure castingлеене с противоналягане
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
хим.critical pressureкритично налягане
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.curing pressureналягане, при което става втвърдяване
политех.current coilтокова бобина
политех.cutting pressureсила на рязане
политех.damped pressure gaugeманометър с амортисьор
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.differential pressure gaugeдиференциален манометър
политех.differential pressure pick-upдатчик за спадане на налягане
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
политех.disk coilдискова бобина
ел.disruptive pressureпробивно напрежение
политех.disruptive pressureразрушаващо налягане
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drill pressureсила на подаване при пробиване със свредло
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamic pressureдинамично налягане
политех.earth pressureземен натиск
политех.economy coilреактивна бобина
политех.effective pressureработно налягане
политех.effective pressureсредно индикаторно налягане
политех.electric pressureелектрическо напрежение
политех.electrode pressureналягане на електродите
астр.electron pressureналягане на електронния газ
политех.electrostatic pressureелектростатично налягане
политех.end pressureосово налягане
политех.end pressureподпорен натиск
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excessive pressureсвръхналягане
политех.exhaust pressureизходно налягане
политех.exit pressureналягане на изхода
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.external pressureвъншно налягане
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
политех.extreme pressure compoundприбавка към мазилно вещество за свръхналягания
политех.extreme pressure greaseгрес за работа при високо налягане
политех.extreme-pressureпредназначен за работа при високо налягане
политех.extreme-pressure dopeприбавка към мазилни вещества за високо налягане
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fan pressureналягане на вентилатор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feeding pressureподавателно усилие
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flow pressureналягане, предизвикващо течение на материала
политех.fluid pressureхидростатично налягане
политех.foaming pressureналягане на разпенване
политех.footprint pressureспецифично налягане върху почва
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gauge pressureманометрично налягане
мин.ground pressureскален натиск
добави значение или превод тук