fully-locked coil rope

  • Обща политехника
  • закрито въже с профилни снопчета
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
кораб.after ropeкърмов швартов
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.band ropeплоско въже
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
кораб.bow ropeносов швартов
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bright ropeнепоцинковано стоманено въже
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
стр.build fullyдострояване
кораб.buoy ropeбуйреп
политех.buoy ropeверига на буй
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
политех.carriage ropeтеглително въже
политех.carrying-hauling ropeтранспортно въже
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central ropeвъже за управление
политех.choking coilдроселна бобина
clean fullyдоочиствам
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coarse-wire ropeстоманено въже от дебели телове
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
стр.construct fullyдострояване
политех.control ropeвъже за управление
политех.conveying ropeтеглително въже
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cotton ropeпамучно въже
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
crush fullyдораздробявам
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.driving ropeзадвижващо въже
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.elevator ropeвъже на подемник
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fine-wire ropeстоманено въже от тънки телове
политех.flat ropeплоско въже
политех.flattened-strand ropeвъжес триъгълни снопчета
политех.former wound coilшаблонна бобина
под.-тр.four-leg ropeчетиривъжен
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
fullyпълно, цялостно, съвършено, окончателно
политех.fully enclosed motorелектродвигател от напълно затворен тип
осиг.fully fundedкапиталовопокривен
осиг.fully fundedкапиталопокривен
политех.fully ionizedнапълно йонизиран
политех.fully specific automatonнапълно определен автомат
политех.fully-automatic latheавтоматичен струг
политех.fully-killed steelнапълно успокоена стомана
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.guy ropeобтяжка натегателно въже
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.hauling ropeтеглещо въже
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.heed ropeглавно въже
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
тех.hemp ropeконопено въже
политех.hoisting ropeтовароподемно въже
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.hollow ropeкухо въже
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.lift ropeтовароподемно въже
политех.lifting ropeтовароподемно въже
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.lockedзакрит
политех.lockedзатворен, заключен
политех.locked grooveкрайна бразда
политех.locked nutосигурителна гайка
политех.locked nutгайка с шплинт
политех.locked oscillatorсинхронизиран генератор
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.locked-in stressвътрешно напрежение
политех.locked-rotor torqueмомент
политех.locked-upзатворен
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
кораб.mooring ropeвъже за връзване
политех.mountain rope hoistназемна релсова въжена линия
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multi-strand ropeмногоснопово въже
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.one-strand ropeспирално въже
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.ordinary-lay ropeкръстосано въже
политех.peaking coilкоригираща бобина
ел.phase-lockedсинхронизиран по фаза
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pipe coilтръбна серпантина
политех.pit ropeруднично въже
политех.pressure coilнапрежителна бобина
политех.primary coilбобина за първична намотка
политех.proportional coilдвураменен съпротивителен мост
политех.pull ropeтеглително въже
добави значение или превод тук