coil winding

  • Обща политехника
  • бобинна намотка
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.amortisseur windingуспокоителна намотка
политех.amplifying windingусилвателна намотка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.armature windingнамотка на котва
политех.auxiliary windingпомощна намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.ball windingнавиване на кълбо
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.bank windingмногослойна шахматна намотка
политех.banked windingмногослойна шахматна намотка
политех.bar windingпрътова намотка
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bifilar windingбифилярна намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.bucking windingразмагнитваща намотка
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.chord windingхордова намотка
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.commutating windingкомутационна намотка
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.concentrated windingсъсредоточена намотка
политех.concentric windingконцентрична намотка
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
текст.cone-winding machineбобинарка
политех.control windingуправляваща намотка
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-over windingцилиндрична намотка
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current windingтокова намотка
политех.damper windingуспокоителна намотка
изч.data windingинформационна намотка
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.diametral windingдиаметрална намотка
политех.diamond windingшаблонна намотка
политех.differential windingдиференциална намотка
изч.digit windingразрядна намотка
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk windingдискова намотка
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-layer windingдвуслойна намотка
политех.double-winding alternatorдвунамотъчен синхронен генератор
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.draw-in windingизтеглена намотка
политех.drive windingвъзбуждаща намотка
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excitation windingвъзбудителна намотка
политех.exciting windingвъзбудителна намотка
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field windingвъзбудителна намотка
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former windingшаблонна намотка
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.fractional-pitch windingнамотка с дробна стъпка
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.full-pitch windingнамотка с цяла стъпка
политех.full-pitch windingдиаметрална намотка
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
елн.grid windingрешетъчна бобина
политех.grid-winding machineмашина за навиване на решетки
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.high-voltage windingнамотка за високо напрежение
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inductive windingиндуктивна намотка
политех.input windingвходна намотка
ел.inter-winding shieldекран между намотките
политех.irregular windingнесиметрична намотка
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.lap windingпаралелна намотка
политех.leakage windingнамотка за компенсиране потока на разсейване
политех.left-hand windingналяво навита намотка
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.low-voltage windingнамотка за ниско напрежение
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multilayer windingмногослойна намотка
мин.multilevel windingподем от няколко хоризонта
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-inductive windingбезиндукционна намотка
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.one-layer windingеднослойна намотка
политех.one-turn windingеднонавивкова намотка
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.output windingизходна намотка
политех.parallel windingпаралелна намотка
политех.parallel windingпаралелно свързана намотка
ел.part-winding starterстартерза пускане по метода на разделяне на намотката
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pie windingдискова намотка
политех.pilot coilконтролна бобина
текст.pineapple windingдвуконусна намотка
политех.pipe coilтръбна серпантина
добави значение или превод тук