coil friction clutch

  • Обща политехника
  • триещ съединител с винтова пружина
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable clutchрегулируем съединител
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air frictionтриене във въздушен поток
политех.air-friction dynamometerвъздушна динамометрична спирачка
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
мед.atrial frictionпредсърдно триене
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bayonet clutchбайонетен съединител
политех.bearing frictionтриене в лагер
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bevel clutchконусен съединител
политех.bevelled-claw clutchзъбен съединител с наклонени зъби
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.block clutchсъединител с подвижни челюсти
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.boundary frictionгранично триене
политех.boundary-layer frictionтриене в граничен слой
политех.bridging coilбобина в схема на мост
ел.brush friction lossзагуби от триене на четките в колектора
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.capillary frictionкапилярно триене
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centrifugal clutchцентробежен съединител
политех.choking coilдроселна бобина
политех.claw clutchпалцов съединител
политех.closed-coil windingзатворена намотка
clutchулавяне, сграбчване, вкопчване, хватка
clutchяйца, върху които e насадена квачка
clutchлапи, нокти
clutchлюпило
clutchулавям, сграбчвам, стискам здраво
тех.clutchамбреаж
тех.clutchзъбец, клема, съединител, муфа
тех.clutchсъединявам, зацепвам
ост.clutchридикюл
политех.clutchмуфа, съединяване, зацепване
маш.clutch armлост на съединител
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.clutch bevelконус на подвижен съединител
политех.clutch caseкартер на съединител
политех.clutch coneконус на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.clutch couplingсъединител
политех.clutch diskдиск на съединител
политех.clutch drive plateводещ диск на съединител
тлф.clutch electromagnetзацепващ електромагнит
политех.clutch gearзъбен съединител
политех.clutch goldмедно фолио
политех.clutch leverлост за включване или изключване на съединител
политех.clutch lockingзацепване на съединител
политех.clutch magnetвключващ електромагнит на съединител
политех.clutch mechanismмеханизъм за включване на съединител
политех.clutch pedalпедал на съединител
политех.clutch plateтриещ диск
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
политех.clutch referringвъзобнобябане на триещи подложки на съединител
политех.clutch rodлост за задействуване на съединител
политех.clutch shaftвал на съединител
политех.clutch shifterлост за превключване на съединител
политех.clutch sleeveсъединителна втулка
политех.clutch slipприплъзване на съединител
политех.clutch spreaderприспособление за отцепване на съединител
политех.clutch springпружина на съединител
политех.clutch thrust bearingопорен лагер на съединител
политех.clutch toothзъб на съединител
политех.clutch-application valveхидравличен вентил за задействуване на съединител
политех.clutch-operating rodлост за задействуване на съединител
политех.clutch-release yokeвилка за изключване на съединител
политех.coefficient of frictionкоефициент на триене
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cone claw clutchконусен палцов съединител
политех.cone clutchконусен триещ съединител
политех.cone friction gearконусна фрикционна предавка
политех.constant of frictionкоефициент на триене
политех.contact frictionконтактно триене
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.coulomb frictionкулоново триене
политех.coulomb frictionсухо триене
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disconnectable clutchотделящ съединител
политех.disengaging clutchотделящ съединител
политех.disk clutchдисков съединител
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.dog clutchпалцов съединител
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-cone clutchдвуконусен съединител
политех.double-plate clutchдвудисков съединител
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drag frictionтриене при спиране
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry frictionкулоново триене
политех.dry frictionсухо триене
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.dynamic frictionкинетично триене
политех.economy coilреактивна бобина
политех.elastic clutchеластичен съединител
политех.electric clutchелектромагнитен съединител
политех.electromagnetic clutchелектромагнитен съединител
политех.entrance frictionсъпротивление на хода
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.expanding-ring clutchсъединител с разширяващ се пръстен
политех.expansion clutchкомпенсационен съединител
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external frictionвъншно триене
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feed clutchсъединител на подавателен механизъм
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.fierce clutchбързодействащ съединител
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flow frictionхидравлично съпротивление
политех.fluid frictionхидродинамично триене
политех.force of frictionсила на триене
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.free-wheeling clutchсъединител за свободен ход
frictionфрикционен
frictionтъркане, триене (и прен.)
политех.friction bandспирачна лента
политех.friction bearingплъзгащ лагер
политех.friction blockфрикционна челюст
политех.friction brakeфрикционна спирачка
политех.friction clampфрикционно затегателно приспособление
политех.friction clutchтриещ съединител
политех.friction coneконус на триене
политех.friction contactтриещ се контакт
политех.friction countershaftмеждинен вал с фрикционно предаване
политех.friction couplingзацепване чрез триене
политех.friction couplingтриещ съединител
политех.friction diskтриещ диск
добави значение или превод тук