feedback coil

  • Обща политехника
  • бобина за обратна връзка
199 допълнителни резултата:
политех.acceleration feedbackобратна връзка по ускорение
политех.acceleration feedbackобратна връзка по втората производна
елн.acoustic feedbackмикрофония
политех.acoustic feedbackакустична обратна връзка
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
елн.audio feedbackмикрофония
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridge feedbackмостова обратна връзка
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.common-mode feedbackобратна връзка по общ сигнал
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.correcting feedbackкомпенсираща обратна връзка
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current feedbackобратна връзка по ток
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.degenerative feedbackотрицателна обратна връзка
политех.delayed feedbackобратна връзка със закъснение
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.elastic feedbackгъвкава обратна връзка
политех.electrical feedbackелектрическа обратна връзка
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external feedbackвъншна отрицателна обратна връзка
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
feedbackобратна връзка
елн.feedbackмикрофония
елн.feedbackобратно захранване, рад. обратна връзка
feedbackпроверка за резултати (от учебна програма. опити и пр.), корекции в резултат от такава проверка
политех.feedback admittanceпроводимост на обратно предаване
политех.feedback admittanceпроходна проводимост
политех.feedback amplifierусилвател с обратна връзка
политех.feedback automaticallyрегулиране на обратна връзка
политех.feedback capacitanceкапацитет на обратна връзка
политех.feedback channelканал за обратна връзка
политех.feedback circuitверига на обратната връзка
политех.feedback coefficientкоефициент на обратна връзка
политех.feedback controlуправление с обратна връзка
политех.feedback controllerрегулатор с обратна връзка
политех.feedback currentток на обратна връзка
политех.feedback factorкоефициент на обратна връзка
политех.feedback gainусилване във верига на обратна връзка
политех.feedback generatorгенератор с обратна връзка
политех.feedback integratorинтегратор с обратна връзка
политех.feedback loopверига за обратна връзка
политех.feedback networkверига за обратна връзка
политех.feedback powerмощност във верига на обратна връзка
политех.feedback ratioкоефициент на обратна връзка
политех.feedback resistanceсъпротивление обратна връзка
политех.feedback servo-mechanismсервомеханизъм с обратна връзка
политех.feedback signalсигнал на обратна връзка
политех.feedback systemсистема с обратна връзка
политех.feedback voltageнапрежение на обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frequency-modulated feedbackчестотномодулирана обратна връзка
политех.frequency-sensitive feedbackчестотнозависима обратна връзка
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inductive feedbackиндуктивна обратна връзка
политех.inverse feedbackотрицателна обратна връзка
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.lagging feedbackзакъсняваща обратна връзка
политех.linear feedbackлинейна обратна връзка
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.local feedbackлокална обратна връзка
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
политех.monitoring feedbackуправляваща обратна връзка
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.negative feedbackотрицателна обратна връзка
политех.negative feedback amplifierусилвател с отрицателна обратна връзка
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.parallel feedbackпаралелна обратна връзка
изч.parallel-feedback operational amplifierрешаващ усилвател с успоредна обратна връзка
политех.parasitic feedbackпаразитна обратна връзка
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pipe coilтръбна серпантина
политех.positive feedbackположителна обратна връзка
политех.pressure coilнапрежителна бобина
политех.primary coilбобина за първична намотка
политех.primary feedbackвъншна отрицателна обратна връзка
политех.proportional coilдвураменен съпротивителен мост
политех.proportional feedbackтвърда обратна връзка
добави значение или превод тук