moving-coil instrument

  • Обща политехника
  • магнитоелектрически уред с подвижна бобина
200 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air-cored instrumentелектродинамичен уред с въздушна сърцевина
политех.all-purpose instrumentуниверсален уред
политех.altazimuth instrumentуред за хоризонтални и вертикал ни снимки
политех.angular instrumentъгломерен уред
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.aperiodic instrumentапериодичен уред
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.astatic instrumentастатичен уред
политех.astrometric instrumentастрометричен уред
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
геод.azimuth circle instrumentъгломерен уред с лимб
политех.azimuth instrumentъгломерен уред
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.bolometric instrumentболометър
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.calibration instrumentеталонен инструмент за калибриране
политех.calibration instrumentкалибровъчен уред
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.chart-recording instrumentрегистриращ уред
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.constant of measuring instrumentконстанта на измервателен уред
политех.contour instrumentпергел с чупещо се рамо
политех.control instrumentуред за управление
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-pointer instrumentуред с две стрелки
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.crude instrumentнеточен уред
политех.current coilтокова бобина
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.damped periodic instrumentуред с периодично затихване
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.deflectional instrumentуред със стрелка
политех.detecting instrumentуред-индикатор
политех.dial instrumentуред с кръгла скала
политех.differential-measuring instrumentдиференциален измервателен уред
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.direct-reading instrumentуред с непосредствено отчитане на показанията
политех.direction instrumentобикновен теодолит
политех.disk coilдискова бобина
политех.distant-action instrumentуред с дцстанционно действие
политех.distant-indicating instrumentуред с дистанционно предаване на показанията
политех.distant-reading instrumentуред с дистанционно отчитане
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drawing instrumentчертожен инструмент
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electrical measuring instrumentелектроизмервателен уред
политех.electrically-measuring instrumentелектрически уред за измерване на неелектрически величини
политех.electrodynamic instrumentелектродинамичен уред
политех.electromagnetic instrumentелектромагнитен уред
политех.electronic instrumentелектронен уред
политех.electrostatic instrumentелектростатичен уред
политех.end instrumentчувствителен елемент
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.ferrodynamic instrumentферодинамичен уред
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flow instrumentразходомер
политех.flush-type instrumentизмервателен уред, неизлизащ над равнината на таблото
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.graphic instrumentсамопишещ уред
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.health-monitoring instrumentдозиметър
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
ав.height measuring instrumentвисотомер
политех.height-finding instrumentвисочиномер
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.highly-damped instrumentапериодичен уред
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.horizon of instrumentхоризонт на инструмент
политех.hot-wire instrumentтоплинен уред с нагреваема жичка
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
политех.indicating instrumentиндикатор
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
instrumentинструмент (и муз.), оръдие, сечиво, инструмент, уред, прибор, апарат
instrumentприспособление, уред, апарат, прибор
instrumentпретворявам в дело
instrumentосъществявам (на практика), провеждам
ист.instrumentоркестрирам, инструментирам
прав.instrumentдокумент, акт, грамота
политех.instrument amplifierизмервателен усилвател
ав.instrument approachподход за кацане по уред
политех.instrument autotransformerизмервателен автотрансформатор
instrument boardпулт за управление
политех.instrument controlустройство за връщане на стрелката на измервателен уред
instrument engineeringприборостроене
instrument engineeringуредостроене
ав.instrument flightсляпо летене
политех.instrument flightинструментален полет
политех.instrument headполускрита плоско-изпъкнала глава
instrument lagинерция на уред
ав.instrument landing systemсистема за сляпо кацане
политех.instrument leadкалиброван проводник
политех.instrument makers' threadрезба за обективи
политех.instrument multiplierдобавъчен резистор за увеличаване обхвата на измервателен уред по напрежение
instrument observationнаблюдение чрез уреди
instrument panelтабло с контролно-измервателни уреди
авто.instrument panel lampлампа за осветяване на арматурно табло
instrument rangeобхват на уред
instrument rangeграници на приложение на уред
тлг.instrument roomапаратна зала
политех.instrument shuntшунт на измервателен уред
instrument switchпревключвател на измервателен уред
политех.instrument tableизпитвателен стенд
политех.instrument transformerизмервателен трансформатор
политех.instrument-headed screwвинт с полускрита глава
добави значение или превод тук