moving coil relay

  • Обща политехника
  • реле с подвижна бобина
200 допълнителни резултата:
политех.accelerating relayускоряващо реле
политех.active-power relayреле за активна мощност
политех.adding relayсумиращо реле
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.alarm relayреле за тревожна сигнализация
политех.ambiguity of relay characteristicнееднозначност на характеристиката на реле
политех.amplification relayусилвателно реле
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antiplug relayреле за смекчаване на токов удар
политех.armature coilбобина на котвена намотка
ел.armature of relayкотва на реле
политех.audio tone-operated relayзвуково реле
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.auxiliary relayспомагателно реле
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
тлф.axial-armature relayосово реле с осовата котва
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balanced relayдиференциално реле
политех.balancing coilделител на напрежение
тлф.banked relayлинейно реле за фиксиране на повикването от абонат
политех.banked relayконтролно реле
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
тлг.biased relayреле с преобладаваща чувствителност на един от контактите
политех.biased relayреле с местно повишаване на чувствителността
политех.bimetallic relayбиметално реле
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blocking relayблокиращо реле
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
тлф.busy relayреле за заето
тлф.calling relayповиквателно реле
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.carrier-actuated relayреле за носеща честота
политех.center zero relayтрипозиционно спомагателно реле
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centrifugal relayцентробежно реле
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
политех.charging rate relayреле за дозиране на зареждането
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clapper-type relayклапанно реле
тлф.clearing relayконтролно реле
политех.clock relayчасовниково реле
политех.clock relayпрекъсвач с часовников механизъм
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coding relayкодиращо реле
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.colourmetric relayколориметрично реле
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.connecting relayвключващо реле
политех.control relayкомандно реле
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.counting relayброячно реле
тлг.creed relayреле на крид
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current-overload relayмаксималнотоково реле
политех.cut-in relayвключващо реле
тлф.cut-off relayразделително реле
тлф.cut-out relayразделително реле
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delay relayреле за време
политех.delay-action relayзакъснително реле
политех.differential relayдиференциално реле
политех.direct current relayпостояннотоково реле
политех.directional relayпосочно реле
политех.discriminating relayизбирателно реле
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk-type relayдисково реле
политех.distance relayдистанционно реле
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
тлф.double-armature relayреле с двойна котва
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-coiled relayдвубобинно реле
политех.double-wound relayдвубобинно реле
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electrical relayелектрическо реле
политех.electrodynamic relayелектродинамично реле
политех.electromagnetic relayелектромагнитно реле
политех.electromechanical relayелектромеханично реле
политех.electronic relayелектронно реле
политех.electrostatic relayелектростатично реле
политех.electrothermal relayелектротермично реле
политех.electrothermal relayтермореле
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excitation of relayвъзбуждане на реле
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.ferro-dynamic relayфероелектродинамично
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flashing relayреле на мигаща лампа
тлф.flat-type relayплоско реле
политех.floater relayдопълнително пътно реле
политех.floor relayетажно реле
политех.flutter relayвибрационно реле
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frequency relayчестотно реле
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.galvanometer-type relayгалванометрично реле
политех.gas-actuated relayреле, което се задействува от газова струя
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
рад.ground relay stationземна радиорелейна станция
тлф.guarde relayзадържащо реле
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
тлф.high-impedance relayдррселно реле
тлф.high-impedance relayдроселно реле
политех.high-speed relayбързодействуващо реле
политех.hinged-armature relayкобилично реле
тлф.holding relayблокиращо реле
политех.holding relayзадържащо реле
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
ел.impedance relayимпедансно реле
добави значение или превод тук