heating coil

  • Обща политехника
  • електро
  • реотан
198 допълнителни резултата:
политех.acoustic heatingакустично нагряване
политех.adiabatic heatingадиабатно нагряване
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air heatingвъздушно отопление
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.arc heatingдъгово заваряване
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.arr-heating radiatorкалорифер
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.built-in radiation heatingвградено лъчисто отопление
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central heatingцентрално отопление
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.convection heatingконвекционно отопление
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.dielectric heatingдиелектрично загряване
политех.direct heatingпряко нагряване
политех.disk coilдискова бобина
политех.district heatingтоплофикация
тех.district heating areaтоплорайон
district heating bossпарнобос
тех.district heating networkтопломрежа
тех.district heating quarterтоплорайон
тех.district heating regionтоплорайон
политех.district heating stationквартална отоплителна централа
тех.district-heatingтоплофикационен
политех.district-heating plantрайонна отоплителна централа
политех.diurnal heatingденонощно повишение на температурата
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.domestic water heatingзагряване на вода за битови нужди
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.eddy-current heatingиндукционно нагряване
electric heatingелектронагревателен
политех.electric heatingелектрическо отопление
политех.electric heatingелектрическо нагряване
политех.electronic heatingвисокочестотно нагряване
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excessive heatingпрегряване
политех.exhaust-steam heatingотопляване с отработила пара
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flue heating surfaceнагрявана повърхнина на пламъчни тръби
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gravity heatingгравитационно отопление
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
heatingподгряване
heatingнагряване, сгорещяване
heatingтоплинен, отоплителен
heatingпрогряване
heatingотопление
heatingспарване, запарване, ферментиране
heatingнагревателен
тех.heatingподгревателен
тех.heatingобогрев
политех.heatingнагряващ
ен.heating and powerтригенерационен
ен.heating and powerтригенерация
политех.heating applianceотоплителен уред
политех.heating bathлабораторна нагревателна баня
политех.heating blowpipeгорелка за нагряване
политех.heating boilerотоплителен котел
политех.heating capacityтоплинна мощност
политех.heating cartridgeнагревателен патрон
политех.heating chamberнагревателна камера
политех.heating controllerтерморегулатор
политех.heating curveкрива на нагряване
политех.heating effectтоплинен ефект
политех.heating elementнагревателен елемент
heating engineerинженер-топлотехник
heating engineerтоплотехник
политех.heating errorгрешка от влиянието на загряване
политех.heating fittingsарматура за отоплителни инсталации
политех.heating flameподгряващ пламък
политех.heating flueнагревателен канал
политех.heating furnaceнагревателна пещ
политех.heating installationотоплителна уредба
политех.heating jacketнагревателен кожух
политех.heating jumperмеждувагонно съединение на отоплителния тръбопровод
политех.heating mainотоплителна магистрала
тех.heating mediumтоплоносител
тех.heating networkтопломрежа
политех.heating of buildingsотопление на здания
политех.heating periodпродължителност на загряване
политех.heating pinнагревателен щифт
политех.heating plantнагревателна уредба
политех.heating plateнагревателна плоча
политех.heating powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.heating radiatorотоплителен радиатор
политех.heating rateскорост на нагряване
политех.heating ratingтоплинна мощност
политех.heating resistorсъпротивителен нагревателен елемент
политех.heating sectionсекция за нагряване
политех.heating steamпара за отопление
политех.heating surfaceнагрявана повърхнина
политех.heating systemотоплителна система
политех.heating temperatureтемпература, при която се извършва нагряването
политех.heating torchпоялна лампа
политех.heating tubeнагревателна тръба, тръбен нагревателен елемент
политех.heating tubeподгряваща тръба
политех.heating unitотоплително устройство
политех.heating unitкалорифер
heating upзагряване
политех.heating valueкалоричност
ен.heating valueтоплотворност
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.heating-and-ventilating engineeringотоплителна и вентилационна техника
политех.heating-flame orificeвъншна дюза на резач
heating-throughпрогряване
политех.heating-up periodпродължителност на загряване
политех.heating-up timeвреме за загряване
добави значение или превод тук