coil power

  • Обща политехника
  • мощност на бобина
199 допълнителни резултата:
политех.absorb powerотнемам мощност
политех.absorption powerабсорбционна способност
политех.absorptive powerабсорбционна способност
политех.acoustic powerакустична мощност
политех.acoustic power factorакустичен коефициент на мощност
политех.active powerактивна мощност
политех.active-power relayреле за активна мощност
политех.actual powerфактическа мощност
политех.adhesive powerадхезионна сила
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna powerмощност в антена
политех.apparent powerпривидна мощност
политех.applied powerприложена мощност
политех.armature coilбобина на котвена намотка
ав.ascentional powerмощност за набиране на височина
политех.atomic powerатомен
политех.atomic powerатомна енергия
политех.atomic powerядрен
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.attractive powerсила на притегляне
политех.audio-power amplifierмощен нискочестотен усилвател
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.available powerразполагаема мощност
тех.average powerсредна мощност
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
политех.bearing powerподемна сила
политех.bearing powerтовароподемност
политех.belt powerремъчна предавка
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.binding powerсвързваща способност
рад.binocular coilбинокулярна бобина
ен.biomass power industryбиоенергетика
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.buying powerпокупателна способност
политех.calorific powerтоплинна мощност
политех.candle powerсила на светлината в свещи
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrying powerдопустимо натоварване
политех.carrying powerтовароподемност
политех.cementating powerсвързваща способност
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.chemical powerхимическа енергия
политех.choking coilдроселна бобина
политех.chucking powerзатягаща сила
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.colouring powerоцветяваща способност
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
ен.common power plantобщостанционен
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.conducting powerпроводимост
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.consumed powerконсумирана мощност
политех.conventional power plantелектроцентрала с обикновено гориво
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.covering powerпокривна способност
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.cutting powerтрайност на режещ инструмент
политех.cutting powerсила на рязане
политех.damping powerамортизираща способност
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delivered powerдоставена мощност
политех.design powerизчислителна мощност
политех.developed powerотдадена мощност
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектрични загуби
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектричните загуби
политех.disk coilдискова бобина
политех.dissipation powerмощност на разсейване
политех.dissolving powerразтваряща способност
политех.distortion powerмощност на изкривяването
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-acting power unitизпълнителен механизъм с двойно действие
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drag powerмощност, изразходвана за преодоляване на челно съпротивление
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.driver-power-amplifier modulatorмодулатор в предварително стъпало и усилвател на мощност
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.duration of power flightпродължителност на полет с работещи двигатели
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.effective powerполезна мощност
electric powerелектроенергиен
политех.electric powerелектрическа мощност
ен.electric powerелектросилов
ен.electric power consumerелектропотребител
ен.electric power consumptionелектропотребление
ен.electric power distributionелектроразпределение
electric power engineeringелектроенергетика
electric power engineeringелектроенергиен
electric power generatingелектрогенериращ
electric power generationелектроенергиен
electric power generationелектроенергетика
electric power industryелектроенергетика
electric power industryелектроенергиен
политех.electric power supplyелектроснабдяване
ен.electric power transmissionелектропреносен
политех.electric-power systemелектроенергийна система
политех.elevating powerподемна сила
политех.emissive powerемисионна способност
политех.emissive powerизлъчвана мощност
политех.engine powerмощност на двигател
политех.evaporative powerизпарителна способност
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.extra-high-powerсвръхмощен
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fault powerаварийна мощност
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feedback powerмощност във верига на обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.firm powerгарантирана мощност
политех.fission powerядрена енергия
политех.fission-produced powerядрена енергия
политех.floating power unitастатичен изпълнителен механизъм
политех.fluid powerхидравлична мощност
ен.fluid powerхидроенергия
ен.fluid powerхидроенергиен
политех.focal powerоптична сила
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.fractional powerдробна степен
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fuel calorific powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.full powerс пълен товар
политех.full powerс пълна мощност
добави значение или превод тук