coil of wire

  • Обща политехника
  • кангал
199 допълнителни резултата:
политех.acetate wireизолирана жица с обвивка от ацетатна целулоза
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna wireантенен проводник
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.barbed wireбодлив тел
политех.barbed-wire fenceограда от бодлива тел
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
политех.bare wireгол проводник
политех.bare wireнеобмазан заваръчен тел
политех.bare wire arc weldingелектродъгово заваряване с необмазани електроди
ел.bedding of wireвдълбаване на проводници
политех.bell wireзвънчев проводник
политех.bell wireзвънчева жица
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bimetallic wireбиметален проводник
binding wireтел за връзване, тел за мрежи
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blank wireгол проводник
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bowden wireбронирано жило
bracing wireстегалка
политех.braided wireпроводник с оплетка
политех.braided wireпроводник с плетена обвивка
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.cable wireтел за въжета
текст.card wireтел за дарачни гарнитури
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coarse-wire ropeстоманено въже от дебели телове
политех.coated wireобмазан заваръчен тел
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.cold-drawn wireстудено изтеглен тел
политех.cold-heading wireтел за производство на гвоздеи и болтове
политех.composite wireбиметален проводник
политех.compound wireбиметален проводник
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.contact wire hangerдържач на контактен проводник
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-wireкоординатен кръст
политех.cross-wire weldingкръстообразно заваряване на тел
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
воен.decoppering lead wireразмеднител
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.extruder for wire coatingекструдер за покриване на проводници
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fine-wire ropeстоманено въже от тънки телове
ел.five-wireпетпроводен
ел.five-wireпетпроводников
политех.flat-wire springспирална пружина от лента
политех.former wound coilшаблонна бобина
ел.four-wireчетирипроводников
ел.four-wireчетирижилен
ел.four-wireчетирипроводен
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
хим.hot wire detectorкатарометър
ел.hot-wire ammeterамперметър с нажежена жичка
политех.hot-wire anemometerтермоанемометър
политех.hot-wire galvanometerтоплинен галванометър
политех.hot-wire ignitionзапалване от нажежена жица
политех.hot-wire instrumentтоплинен уред с нагреваема жичка
политех.hot-wire wattmeterтоплинен ватметър
пласт.hot-wire weldingзаваряване (и отрязване) с нагрят тел
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.kicking coilреактивна бобина
ел.lead-in wireвъводен
политех.lead-wire compensationкомпенсации на влиянието на съединителните проводници
ел.leading-in wireвъводен
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.long-wire antennaантена тип 'дълъг проводник'
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnetizing coilнамагнитваща бобина
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.multilayer coilмногослойна бобина
политех.multiple-wire antennaмноголъчева антена
политех.multiplying coilдобавъчно съпротивление
политех.mush-wound coilнашаблонна бобина
политех.non-inductive coilнеиндуктивна бобина
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.open wire fuseпредпазител с открита живачна вложка
ел.open-wire pole lineвъздушна линия на стълбове
политех.operating coilвъзбудителна бобина
ел.overhead ground wireмълниезащитен
политех.parallel-wire lineдвупроводна линия
политех.peaking coilкоригираща бобина
политех.piano-wire concreteструнен бетон
политех.picture control coilбобина за центриране на изображение
политех.pilot coilконтролна бобина
политех.pilot-wire controlled networkмрежа, управлявана от контролен проводник
политех.pipe coilтръбна серпантина
политех.pressure coilнапрежителна бобина
политех.primary coilбобина за първична намотка
политех.proportional coilдвураменен съпротивителен мост
добави значение или превод тук