coil-end leakage

  • Електричество и електротехника
  • поток на разсейване в челните части
199 допълнителни резултата:
политех.abutting endчелна повърхнина
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.after endзаден край
мин.air endустие на вентилационна шахта
мин.air-end wayвентилационна галерия
политех.air-gap leakageдиференциално разсейване
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
мин.back endнеиззета част от целик
политех.back endдъно
политех.back endзадна част
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.ball endсферична пета
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.base leakageизтичане в основата
политех.belt leakageпоток на разсейване във фазната зона
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.big endколянова глава на мотовилка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blind-end cylinderцилиндър, изработен изцяло с главата
ел.body leakageутечка на кожуха
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.box endскрита глава
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
политех.bridging coilбобина в схема на мост
текст.broken endлипсваща нишка
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
стр.build to the endдострояване
политех.built-in endнеподвижно запънат край
политех.built-in endзазидан край
политех.butt endчело
политех.butt endчелна повърхнина, удебелен край
политех.capped endнеподвижно запънат край
политех.capped endзазидан край
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.choking coilдроселна бобина
cigarette-endугарка от цигара, фас
политех.closed-coil windingзатворена намотка
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.coefficient of leakageкоефициент на неплътност
политех.coefficient of leakageкоефициент на утечка, коефициент на филтрация
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.collector-junction leakage admittanceпълна проводимост на утечката на колекторен преход
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.connecting-rod big endколянова глава на мотовилка
политех.connecting-rod endглава на мотовилка
политех.connecting-rod small endглава за бутален болт на мотовилка
политех.connecting-rod small endмалка глава на мотовилка
стр.construct to the endдострояване
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crop endоткъм мъртвата глава
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
crush to the endдораздробявам
политех.current coilтокова бобина
политех.cutting endрежещ край
политех.cylinder endдъно на цилиндър
мин.dead endглух забой
рад.dead endбезтокови навивки в бобина
тлг.dead endзасукване на проводник около краен изолатор
политех.dead endзадънен, глух
политех.dead endплътно прикрепен
жп.dead-end bayглуха гара
политех.dead-end chamberзвукопоглъщаща камера
рад.dead-end effectвлияние на мъртвите навивки
политех.dead-end mainглух тръбопровод
политех.dead-end sidingглуха странична железопътна линия
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delivery endизходен край
политех.differential leakageдиференциално разсейване
политех.discharge endстрана, от която става разтоварването
политех.discharge endот която се нагнетява
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-end boltшпилка
политех.double-end wrenchдвоен гаечен ключ
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.driven endзадвижван край
политех.driving endзадвижващ край
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.egg endсферично дъно
политех.electrode endфас на заваръчен електрод
политех.emitter-junction leakage admittanceпълна проводимост на утечката на емитерния преход
endумирам, свършвам
endкрай, завършък, привършване, изчерпване
endприключване
endрезултат
endубивам, довършвам
endостатък, угарка, фас
endконец
endкраен, последен
endкрай
endкрай, смърт, кончина
endсвършвам, слагам край на, приключвам, преустановявам, спирам
endцел
тех.endторцев
политех.end bayкраен панел
политех.end bearingкраен лагер
политех.end bellкрайна муфа
политех.end blockеталонна плочка
политех.end bondвръзка при атом
политех.end capкапачка
политех.end capзапушалка, тапа
тлф.end capacityграничен капацитет
геол.end cleatвторостепенен кливаж
политех.end conditionsгранични условия
мин.end cutстраничен подкоп
политех.end cutting edgeспомагателен режещ ръб
арх.end damгардбаластова стена
политех.end distortionизкривяване в края на импулси
политех.end dookзадна врата
политех.end effectкрайщен ефект
политех.end effectorкрайно изпълнително устройство
политех.end elevationизглед отстрани
политех.end faceчелна повърхнина
тех.end formingзаерване
end gameендшпил шах
шах.end gameендшпил
шах.end gameендшпилен
политех.end girderкрайна греда
политех.end instrumentчувствителен елемент
политех.end journalкрайна шийка
политех.end latheструг за работа с патронник
кораб.end launchingнадлъжно спускане на вода
политех.end millпалцова цилиндрична фреза
политех.end millingчелно фрезоване
политех.end milling cutterчелна фреза
политех.end motionизместване в осово направление
политех.end movementдвижение в осово направление
политех.end of chainкрай на верига
политех.end of threadкрай на резба
полигр.end paperфорзац
политех.end pinсъединителен болт
политех.end planeчело
добави значение или превод тук