cooling coil

  • Обща политехника
  • охлаждаща серпантина
199 допълнителни резултата:
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.adiabatic coolingадиабатно охлаждане
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.air coolingвъздушно охлаждане
тех.air-coolingвъздухоохладителен
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.atmospheric-cooling towerоткрита охладителна кула
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilизвивам се. лъкатуша
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
ен.combined coolingтригенерация
ен.combined coolingтригенерационен
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.convective coolingконвекционно охлаждане
coolingразхлаждане
ядр.coolingпониженив на радиоактивността
политех.coolingохлаждане
политех.coolingизстудяване
политех.coolingохлаждащ охладителна уредба
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.cooling airохлаждащ въздух
политех.cooling bedохладително устройство
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
политех.cooling by radiationпонижение на радиоактивността
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling crackстудена пукнатина
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
cooling downразхлаждане
политех.cooling draughtохлаждащ поток
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.cooling installationохладителна инсталация
политех.cooling jacketохладителна риза
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.cooling mediumохлаждаща среда
политех.cooling mediumхладилен агент, баня за закаляване
политех.cooling mixerсмесител за получаване на охладени смеси
политех.cooling mixtureохлаждаща смес
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.cooling plateохладителна пластинка
политех.cooling pondохлаждащ басейн
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cooling ribохладително ребро
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sprayразпръскване на вода за охлаждане
политех.cooling stackохладителна кула
политех.cooling strainдеформация при охлаждане
политех.cooling stressнапрежение, възникнало при охлаждане
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.cooling systemохладителна система
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.cooling temperatureтемпература на охлаждане
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cooling towerохладителна кула
политех.cooling trapуловител за пари
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling wingохлаждащо ребро
политех.cooling wormхладилна серпентина
мет.cooling zoneохладителен тунел
политех.cooling zoneзона на охаждане
политех.cooling-air jacketрадиатор
политех.cooling-air jacketкожух за въздушно охлаждане
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
леяр.directional coolingнасочено охлаждане
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.evaporative coolingизпарително охлаждане
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flash coolingмигновено охлаждане
политех.forced coolingпринудително охлаждане
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
тех.further cooling downдоохлаждане
политех.gill coolingохладане с помощта на ребрести тръби
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.jacket coolingохлаждане с водна риза
политех.kicking coilреактивна бобина
политех.liquid coolingохлаждане с течност
политех.loading coilтоварна бобина
тлф.loading coil spacingстъпка на пупинизация
политех.locked-coil cableзакрито въже
политех.magnet coilсоленоид
добави значение или превод тук