coil form

  • Електричество и електротехника
  • скелет на бобина
199 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.analogue formаналогова форма
политех.analytic formаналитична форма
политех.analytical formаналитична форма
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.beam formкофраж за греда
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bilinear formбилинейна форма
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blank formформуляр
политех.blank formбланка
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.canonical formканонична форма
политех.ceiling formкофраж за таван
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
изч.coding formбланка за кодиране на програма
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.collapsible formразглобяем кофраж
политех.column formкофраж за колона
политех.concrete formкофраж за направа на бетонни съоръжения
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.digital formцифрова форма
политех.dipping formформа за безшевно изделие получавано чрез потапяне
политех.disjunctive formдизюнктивна форма
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
мед.dosage formлекарствена форма
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.enamic formенаминова форма
политех.enantiomorphic formенантиоморфна форма
тех.end-formзаервам
политех.eniminic formениминова форма
политех.enol formенолна форма
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
арх.faunal formдекоративна форма, изобразяваща животни
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flat form toolпризматичен профилен нож
formтяло, фигура, силует, образ (на човек, животно)
formфасонен
formчаст съм от, член съм на, съставлявам
formцеремониал, церемония
formформа, вид, система, начин
formформов
formлеговище на заек
formдържание
formоформям
formсъздавам, придобивам (навик)
formдавам форма, правя, фасонирам (в дадена форма), изработвам, образувам се
formформа, вид, очертание
formформалност, форма
formформирам, тренирам, обучавам
сп.formформа (и прен.)
полигр.formпечатарска форма
лит.formформа, стил
жп.formкомпозирам влак
тех.formформувам, профилирам, фасонирам
тех.formформа, кофраж, образец, модел
политех.formмодел, образец, вид
воен.formстроявам (се)
грам.formформа
formуч. клас
formчин, пейка (обик. без облегалка)
formбланка, формуляр за декларация (за данък и пр.)
formформирам, образувам, учредявам, организирам (дружество и пр.), създавам (армия, нова дума), установявам (република), съставям (правителство, план, изречение), съставям си (мнение, понятие и пр.)
стр.formкофраж
мед.form a scabхващам коричка
раст.form bushбратя
политех.form cageскелет от кофраж
политех.form cutterпрофилен нож
политех.form cutterпрофилна фреза
политех.form dragсъпротивление на формата
тех.form factorформфактор
дърв.form factorпълнодървесност
политех.form factorкоефициент на формата
политех.form grindingфасонно шлифоване
политех.form lineконтур
политех.form millingнарязване на зъби с модулна фреза
политех.form millingпрофилно фрезоване
политех.form panelкофражно платно
политех.form planingкопирно хобловане
политех.form removalсваляне на кофраж
стр.form removalдекофриране
политех.form shapingшепингобане по шаблон
политех.form toolпрофилен нож
политех.form turningпрофилно струговане
политех.form wheelшлифовъчен кръг със специален профил
политех.form-cutter processфрезоване на зъбни колела по метода на копирането
изч.form-feed characterзнак за движение на хартията
тех.form-lockingсамозакрепващ се
тех.form-lockingсамозакрепващ се
политех.form-milling machineкопирна фрезмашина
тех.form-relievedзатиловам
политех.form-relieved cutterпрофилна затилована фреза
политех.form-tooth grindingшлифоване на зъбни колела по метода на копирането
политех.form-woundнавит по шаблон
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.foundation formкофраж за осноба
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.full-form toolпрофилен нож за окончателно обработване
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.graphical formграфично представяне
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
мат.hermitian formермитова форма
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
мат.indeterminate formнеопределен израз
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.keto formкетоформа
добави значение или превод тук