half-lock coil rope

  • Обща политехника
  • полузакрито въже с профилни снопчета
200 допълнителни резултата:
политех.adjustment coilбобина за настройване
кораб.after ropeкърмов швартов
политех.air lockвъздушна възглавница
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
anti-lockантиблокиращ авто
политех.anti-rotation lockосигурително устройство
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
хидр.ball lockсферичен затвор
политех.band ropeплоско въже
политех.basin lockшлюз със събирателни басейни
политех.bayonet lockбайонетен затвор
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.biological half-lifeпериод на полуизвеждане от организма
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
жп.block lockблокиращо устройство
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bottom half crankдолна половина на картер, долен картер
кораб.bow ropeносов швартов
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bright ropeнепоцинковано стоманено въже
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
кораб.buoy ropeбуйреп
политех.buoy ropeверига на буй
политех.cable-rope driveвъжена предавка
политех.cable-rope driveвъжено задвижване
ел.calomel half-cellкаломелов поуелемент
политех.calomel half-cellкаломелов електрод
политех.canal lockшлюз на канал
политех.carriage ropeтеглително въже
политех.carrying-hauling ropeтранспортно въже
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.central ropeвъже за управление
политех.choking coilдроселна бобина
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.coarse-wire ropeстоманено въже от дебели телове
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilнамотка, кангал
политех.coilреотан, серпантина
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.combination lockсекретна брава
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
жп.control lockзаключалка на стрелка
политех.control ropeвъже за управление
политех.conveying ropeтеглително въже
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cotton ropeпамучно въже
тех.coupling halfполумуфа
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.dead lockпълно спиране
политех.dead lockблокиране
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.door lockключалка на врата
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-lane lockдвукамерен шлюз
политех.double-lift lockдвустъпален шлюз
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.driving ropeзадвижващо въже
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
жп.electric switch lockелектрическа стрелкова заключалка
политех.elevator ropeвъже на подемник
политех.entrance lockвходен шлюз
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
шег.ex better halfексполовинка
политех.expansion lock ringразтварящ се пружинен пръстен
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.external lock washerпружинна шайба с външни зъби
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fine-wire ropeстоманено въже от тънки телове
политех.flat ropeплоско въже
политех.flattened-strand ropeвъжес триъгълни снопчета
политех.flight lockмногокамерен шлюз
политех.former wound coilшаблонна бобина
под.-тр.four-leg ropeчетиривъжен
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.free-wheel lockблокировка на механизъм за свободен ход
политех.friction lockфрикционно зацепване
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
стр.gab lockлост кози крак
жп.gate lockзаключалка на бариера
политех.gun lockзатвор на огнестрелно оръжие
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.guy ropeобтяжка натегателно въже
halfпочти, доста, донякъде
halfполовин (к) а
halfбилет с 50% намаление
halfс not означава недостатъчна степен далеч, много
halfсеместър, срок, полувреме
halfчетвърт литър
halfнаполовина
halfполовин долар
сп.halfхалфов
сп.halfхалф
прав.halfстрана (в договор, спор)
мин.halfзабой, разположен под ъгъл 45° към главния кливаж
политех.half axleполуос
мин.half balkравсичам
политех.half balkцепенка
политех.half batполовин тухла
политех.half bearingплъзгащ лагер без капак
политех.half blanksполуобработен детайл
политех.half breadthполуширочина
half brotherполубрат
политех.half cellsсравнителен електрод
политех.half cellsполуелемент
тех.half couplingполумуфа
политех.half cutнепълно изсичане
ел.half cycleполупериод
политех.half decayполуразпадане
политех.half dipoleполудипол
политех.half disintegrationполуразпадане
политех.half duplexполудуплексна връзка
физ.half lifeполуразпадане
физ.half lifeполуразпад
политех.half lifeпериод на полуразпадане
политех.half lifeполупериод
политех.half logталпа
муз.half noteполовинка нота
ядр.half periodпериод на полуразпадане
политех.half sectionsполуразрез-полуизглед
сп.half shoeцвичка
half sisterполусестра
политех.half timberталпа
политех.half trackполугъсеничен автомобил
политех.half widthполуширина
политех.half widthполуширочина
политех.half yokeполовина на разглобяем ярем
изч.half-adderполусуматор
политех.half-aldehydeполуалдехид
рад.half-amplitude beamдиаграма на половин мощност
добави значение или превод тук