coil pipe

  • Обща политехника
  • тръбна серпантина
  • Химия
  • змиевик
198 допълнителни резултата:
политех.acoustic pipeакустична тръба
политех.adapting pipeфитинг
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.admission pipeвходна тръба
политех.admitting pipeзахранваща тръба
политех.air pipeвъздухопровод
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.angle pipeтръбно коляно
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.ascending pipeщранг
политех.ascension pipeщранг
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
политех.bare pipeтръба без резба, тръба без изолация
политех.bare pipeгладка тръба
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.bent pipeтръбна дъга
политех.bent pipeтръбно коляно
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bifurcated pipeУ-образно тръбно разклонение
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.bleeder pipeдребажба тръба
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.branch pipeотбивна тръба
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.casing pipeобсадна тръба
рлк.centering coilцентрираща бобина
политех.chain pipe wrenchверижен тръбен ключ
политех.charge pipeзахранваща тръба
политех.choking coilдроселна бобина
политех.circulation pipeциркулационна тръба
политех.clav pipeкаменинова тръба
политех.closed-coil windingзатворена намотка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.collecting pipeколектор
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.conductor pipeнаправляваща тръба
политех.connecting pipeсъединителна тръба
политех.connecting pipeщуцер
политех.conveying pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.conveyor pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.corrugated pipeгофрирана тръба
политех.covered pipeизолирана тръба
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
политех.delivery pipeнагнетателна тръба
политех.delivery pipe branchнагнетателен щуцер
политех.descending pipeнизходяща тръба
политех.dip pipeсифон
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.disk coilдискова бобина
политех.distributing pipeразпределителен тръбопровод
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.down pipeизпускателна тръба
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
drain-pipeканализационна тръба
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drainage pipeдренажна тръба
политех.drainage pipeизпускателна тръба
политех.draw-off pipeотвеждаща тръба
политех.drip pipeтръба, отвеждаща кондензата от паропровод
политех.drive pipeобсадна тръба
политех.drowned pipeпотопена тръба
политех.dryseal pipe threadплътна тръбна резба
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.earthenware pipeкаменинова тръба
политех.economy coilреактивна бобина
политех.eduction-pipeизпускателна тръба
политех.elbow pipeтръбно коляно
политех.elbow-bend pipeтръбно коляно
политех.equalizing pipeтръба за изравняване на налягането
политех.escape pipeизпускателна тръба
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
exhaust pipeауспухов
политех.exhaust pipeизпускателна тръба
политех.exhaust pipeотклонителна тръба
политех.exit pipeизпускателна тръба
политех.exit pipeотклонителна тръба
политех.expanding pipeкомпенсационна тръба
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.fall pipeпреливна тръба
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feed pipeзахранваща тръба
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feeding pipeзахранваща тръба
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filament-wound pipeтръба формована чрез намотаване
политех.filler pipeщуцер за пълнене
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.finned pipeоребрена тръба
политех.fitting pipeтръбен съединител
политех.flange pipeфланиова тръба
политех.flanged pipeфланиова тръба
тех.flexible pipeшланг
политех.flexible pipeмаркуч
политех.flooding pipeтръба за заливане
политех.flow pipeциркулационна тръба
политех.flush pipeпромивна тръба
политех.flushing pipeпромивна тръба
политех.force pipeнагнетателна тръба
политех.forcing pipeнагнетателна тръба
политех.former wound coilшаблонна бобина
политех.four-way pipeфитинг
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.funneled pipeтръба с разширен край
политех.gas-pipe tongsклещи за газови тръби
политех.gilled pipeоребрена тръба
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
сп.half-pipeхалфпайп
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
политех.heavy-wall pipeдебелостенна тръба
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
тех.hose pipeшланг
политех.hose pipeръкав
политех.hose pipeмаркуч
добави значение или превод тук