operating deck

  • Обща политехника
  • площадка за обслужване
164 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clutch-operating rodлост за задействуване на съединител
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
изч.disk operating systemдискова операционна система
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.engine-operating temperatureтемпературен режим на работа на двигател
политех.fast-operatingбързодействуващ
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
хидр.gate-operating gearмеханизъм за управление на затвор
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
тех.non-failure operating timeнаработка
non-operatingнеработещ
маш.non-self-operating headнесамодействуваща силова глава
политех.object deckобектна колода
operatingдействащ
operatingработен, действуващ, експлоатанионен
политех.operatingексплоатационен, работен, обслужващ
мед.operatingоперационен
политех.operating ageсрок на служба
политех.operating airработен въздух
политех.operating angleъгъл на отсечката на протичането на ток
рлк.operating boardоперативен планшет
политех.operating characteristicsработни характеристики
политех.operating coilвъзбудителна бобина
политех.operating conditionsработни условия
ел.operating contactработен контакт
политех.operating convenienceудобстбо при експлоатация
политех.operating costsексплоатационни разходи
политех.operating currentработен ток
политех.operating cycleработен цикъл
политех.operating diagramфункционална схема
политех.operating dutyработен режим
политех.operating economyикономичност при експлоатация
политех.operating efficiencyефективност на експлоатация
политех.operating engineerинженер по експлоатацията на машини
политех.operating equipmentработно съоръжение
политех.operating floorплощадка за обслужване
политех.operating frequencyработна честота
политех.operating gearмеханизъм за управление
политех.operating headработен напор
политех.operating heightработна височина
политех.operating instructionинструкция за експлоатация
политех.operating keyтелеграфен ключ
политех.operating leverлост за управление
политех.operating licenceлиценз за използуване
политех.operating licenseлиценз за използуване
политех.operating lifeсрок на експлоатация
политех.operating loadработно натоварване
политех.operating loadполезен товар
политех.operating measurementизпълнителен механизъм
политех.operating modeработен режим
политех.operating parameterработен параметър
политех.operating personnelобслужващ персонал
политех.operating positionработно положение
политех.operating pressureработно налягане
политех.operating rangeрадиус на действие
политех.operating rangeработен интервал
политех.operating ratioкоефициент на използване
политех.operating repairтекущ ремонт
политех.operating ringустановъчен пръстен
политех.operating rodпредавателен прът на механизъм за управление
тлг.operating roomапаратна зала
политех.operating routineтекуща експлоатация
политех.operating runработен цикъл
политех.operating scheduleграфик за работа
политех.operating setгарнитура на телефонистка
политех.operating speedработна скорост
политех.operating stateработно състояние
политех.operating stationработна позиция
политех.operating storageполезен обем на водохранилище
политех.operating stressработно напрежение
политех.operating superintendentначалник на експлоатация
политех.operating systemопрационна система
политех.operating temperatureработна температура
тех.operating timeнаработка
ел.operating timeпълно време за изключване на предпазител
политех.operating timeоперативно време
политех.operating unitдействуващ агрегат
политех.operating valveразпределителен шибър
политех.operating variableработен параметър
политех.operating voltageработно напрежение
политех.operating waveработна вълна
политех.orlop deckорлопдек
жп.point operating gearзадвижващ механизъм за стрелки
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.quick-operatingбързодействуващ
политех.region operatingработна област
маш.self-operating power headсамодействуваща силова глава
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
политех.slow-operatingбавнодействащ
политех.slow-operating relayбавнодействуващо реле
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
изч.tape operating systemлентова операционна система
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук