non-failure operating time

  • Техника
  • наработка
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
мед.acute heart failureостра сърдечна недостатъчност
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.base timeнормативно време
политех.base timeосновно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
политех.bending failureразрушаване при огъваме
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
тех.brittle failureкрехко разрушаване
политех.brittle failureразрушаване вследствие на крехкост
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.catastrophic failureразрушаване с катастрофални последици
политех.catch a failureоткривам повреда
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
мед.chronic renal failureхронична бъбречна недостатъчност
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
политех.clutch-operating rodлост за задействуване на съединител
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
compound timecompound meter
политех.compression failureразрушаване при натиск
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.creep failureразрушаване вследствие на пълзене
политех.creeping failureпостепен отказ
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-failure alarmsсигнализатор за прекъсване на тока
политех.current-time curveкрива ток-време
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.dependent failureзависим отказ
политех.deterioration failureпостепенен отказ
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
изч.disk operating systemдискова операционна система
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.elastic failureразрушение, дължащо се на превишаване границата на еластичност
политех.element with time delayелемент със закъснение
политех.endurance failureразрушаване, дължащо се на умора на материала
политех.engine failureповреда на двигател
политех.engine-operating temperatureтемпературен режим на работа на двигател
изч.engineering timeвреме на обслужване
политех.environmental failureотказ поради неблагоприятно въздействие на околната среда
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
failureпогиване
failureнеустойка, неизпълнение
failureотпадане, отслабване
failureнеуспех, несполука, провал, поражение
failureфалит, несъстоятелност
failureнедостиг, липса
failureсрив
тех.failureповреда, авария
политех.failureнеизправност
политех.failureотказ, прекъсване на работата, провал
политех.failure alarmsсигнал за неизправност
тех.failure analyzerдефектоскоп
политех.failure areaзона на разрушаване
политех.failure crackпукнатина, образувана при разрушаване
политех.failure detectionоткриване на повреда
тех.failure detectorдефектоскоп
политех.failure hypothesisхипотеза на разрушението
политех.failure indicationсигнал за неизправност
политех.failure indicatorиндикатор за неизправност
политех.failure limitграница на разрушение
политех.failure loadразрушаващо натоварване
политех.failure of oscillationзатихване на трептения
политех.failure rateчестота на повреди
политех.failure stageстадий на разрушаване
политех.failure stressразрушаващо напрежение
failure to accountнеотчитане
failure to achieveнедостигане
failure to applyнеприлагане
failure to attainнедостигане
failure to bring inневнасяне
failure to carry inневнасяне
failure to constructнеизграждане
failure to ensureнегарантиране
failure to includeневключване
failure to informнеуведомяване
failure to insistненастояване
failure to installнемонтиране
failure to mountнемонтиране
failure to payнезаплащане
failure to provideнеосигуряване
failure to reachнедостигане
failure to reachнепостигане
failure to requireнеизискване
failure to seekнепоискване
failure to takeневземане
политех.failure-cause analysisанализ на причините за спиране поради повреда
политех.failure-criticality analysisанализ на спиранията поради повреди
политех.failure-detection circuitверига за откриване на откази
политех.failure-effect analysisанализ на последствията от спиране поради повреда
failure-freeбезотказен
тех.failure-freeотказоустойчив
политех.failure-free operationбезотказна работа
политех.failure-mode analysisанализ на характера на повреди от спиране на системата
политех.failure-mode frequency analysisанализ на повтаряемостта на спиране поради повреди от определен вид
тех.failure-proofотказоустойчив
политех.failure-proofбезотказен
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-operatingбързодействуващ
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fatigue failureразрушаване, дължащо се на умора на материала
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor-to-floor timeоперативно време
ав.flutter failureразрушение вследствие на флатер
for a long timeдългосрочно
for a long timeдълготрайно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ик.full-time jobцелодневна заетост
хидр.gate-operating gearмеханизъм за управление на затвор
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
добави значение или превод тук