moving-character printing

  • Обща политехника
  • непрекъснато печатане
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.acknowledge characterзнак за потвърждение
юр.adversarial characterсъстезателност
юр.adversary characterсъстезателност
политех.alphanumeric characterбуквено-цифров знак
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.backspace characterзнак за връщане
политех.bell characterзнак за внимание
политех.binary characterдвоичен знак
политех.blank characterзнак за пропуск
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
изч.by character serialзнак след знак
текст.calico printingпечатане на плат
политех.calling characterзнак за повикване и идентификация
политех.cancel characterзнак за анулиране
политех.carriage return characterзнак за връщане на каретката
characterвидна/известна личност
characterписмен знак, буква, цифра, иероглиф, азбука, писмо
characterхарактер, стил, собствена физиономия
characterшифър, шрифт, почерк
characterиме, репутация, реноме
characterдействуващо лице, образ в литературно произведение и пр
characterхарактер (на човек), a щап of CHARACTER човек с характер
characterсимволен
characterхарактер, естество, качество, биол. отличителен белег/признак
characterписмена препоръка, характеристика. референции
characterтеатр, и пр. роля
ез.characterйероглифен
ез.characterйероглиф
изч.character boundaryграница на знак
изч.character checkконтрол на признак
политех.character displayзнаков индикатор
изч.character generatorзнаков генератор
политех.character indicationиндикация на знак
политех.character of inventionпризнак на изобретение
политех.character of serviceрежим на работа
изч.character positionпозиция на знак
политех.character recognitionразпознаване на знаци цифри
изч.character setмножество на знаците
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
лит.character-studyпсихологичен анализ
политех.check characterконтролен знак
политех.chemical printingлитография
политех.code characterкодов знак
политех.code extension characterзнак за разширяване на код
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.control characterуправляващ знак
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.delete characterзнак за изчистване
политех.device control characterзнак за управление на устройство
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
dramaturgic characterдраматургичност
dramaturgical characterдраматургичност
политех.dummy characterфиктивен знак
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end-of-block characterзнак за край на блок
политех.end-of-medium characterзнак за край на носител
политех.end-of-text characterзнак за край на текст
политех.end-of-transmission characterзнак за край на предабане
политех.enquiry characterзнак за искане на отговор
политех.erase characterзнак за изтриване
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
изч.form-feed characterзнак за движение на хартията
изч.format characterзнак за формат
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.graphic character displayграфично-знаков дисплей
ез.Han characterйероглиф
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.horizontal tabulation characterзнак за хоризонтална табулация
политех.illegal characterзабранен знак
политех.illegal characterневалиден знак
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line feed characterзнак за скок на хартията
политех.line printingпечатане на редове
геол.lithological characterлитоложка характеристика
изч.locking characterзатварящ знак
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
изч.most significant characterстарши знак
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.null characterнулев знак
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
геол.rock characterлитоложка характеристика на скала
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
добави значение или превод тук