combination printing

  • Обща политехника
  • комбиниран печат
142 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical combinationхимическо съединение
политех.chemical printingлитография
политех.code combinationкодова комбинация
геод.colour combinationхипсометрична тоналност
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
combinationpi гащиризон
combinationсъчетаване
combinationмотоциклет с кош
combinationсъвместяване
combinationшахматна комбинация
combinationсъюз, сдружение, обединение
combinationмалък инструментален оркестър
combinationкомбиниране, комбинация, съчетание
мат.combinationкомбинация
хим.combinationсмесване
политех.combination balancing-and-drilling machineмашина за уравновесяване на детайли чрез пробиване на отвори
тлг.combination barнаборна линийка
мин.combination burnкомбиниран пирамидално-клиновиден подкоп
политех.combination chuckкомбиниран патронник
политех.combination currentсложен ток
политех.combination dieкомбинирана щанца
политех.combination drillкомбинирано свредло
политех.combination dyeсмесено багрило
политех.combination folderкомбинирана сгъвгчка
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
политех.combination lacquerнитроцелулозен лак, модифициран чрез прибавка на полимеризиращи смоли
политех.combination latheуниверсален струг
политех.combination lockсекретна брава
изч.combination logic elementкомбинационен логически елемент
политех.combination ovenпещкомпаунд
политех.combination ovenбатерия от пещи
политех.combination patentпатент за комбинация
политех.combination pliersуниверсални клещи
политех.combination rateкомбинирана тарифа
политех.combination reactionреакция на свързване
политех.combination scaleкомбинирана скала
политех.combination scatteringкомбинационно разсейване
политех.combination setкомбиниран ъгломер
политех.combination squareкомбиниран ъгълник
политех.combination starterкомбиниран пускател
политех.combination toneсложен тон
политех.combination toolкомбинирана щампа
политех.combination toolблокщанца, щанца със съвместно действие
политех.combination turbineкомбинирана турбина
политех.combination-crystal detectorдвукристален детектор
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
изч.forbidden combinationзабранена комбинация
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
мин.jackhammer-pusher combinationпневматичен пробивен чук върху пневматина стойка
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
мин.skip-cage combinationскипоклетка
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук