printing plant

  • Обща политехника
  • печатница
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.accumulator plantакумулаторна станция
стр.aggregate-processing plantзавод за приготвяне на запълнители
политех.air-conditioning plantклиматична уредба
политех.air-filtering plantуредба за филтриране на въздуха
ен.all-plantобщостанционен
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
политех.asphalt plantасфалтов смесител
политех.asphalt-mixing plantасфалтов смесител
политех.assembly plantмонтажен завод
политех.atomic energy plantатомна електроцентрала
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
ам.automobile plantавтозавод
политех.batch-weighing plantустройство за претегляне на съставките
политех.batching plantдозаторна уредба
политех.batching plantбетонен център, бетонобъркачка
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blowing plantкомпресорна уредба
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.boiler plantкотелна уредба
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chamber plantзавод за производство на сярна киселина по камерния метод
бот.chasmophilous plantхазмофит
политех.chemical plantхимически завод
политех.chemical printingлитография
политех.coking plantкоксов завод
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
ен.common plantобщостанционен
ен.common power plantобщостанционен
политех.compressed-air plantкомпресорна уредба
политех.compressor plantкомпресорна уредба
стр.concrete plantбетонозавод
политех.concrete-block plantзавод за бетонни елементи
тех.condensate purification plantкондензатоочистка
хим.contact plant acidсярна киселина
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.controlled plantобект на регулиране
политех.conventional power plantелектроцентрала с обикновено гориво
ел.converting plantпреобразувателна подстанция
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.copperplate printingметалографски печат
бот.curry plantжълт смил (смин)
политех.desalination plantинсталация за обезсоляване
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.diesel engine plantдизелова електроцентрала
политех.diesel plantдизелова електроцентрала
политех.district-heating plantрайонна отоплителна централа
политех.double printingкомбиниран печат
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
политех.drying plantсушилна уредба
тех.dust extraction plantпрахоотделител
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
политех.effluent treatment plantсъоръжение за пречистване на отточни води
политех.electrical plantелектроцентрала
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.engine plantдвигателна уредба
политех.extractor plantвентилационна уредба
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.fult-scale plantпромишлена уредба
политех.gas-turbine power plantгазотурбинен двигател
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.generating plantелектроцентрала
с. с.grain-cleaning plantуредба за почистване на семена
с. с.grain-sorting plantуредба за сортиране на семена
тех.grit-removal plantпесъкоуловител
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hardening plantтермичен цех
политех.heat-electric generating plantтоплоелектроиентрала
политех.heating plantнагревателна уредба
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.hydroelectric plantводноелектрическа централа
бот.hydrophilous plantводолюбиво растение
in-plantвътрешноведомствен
in-plantвътрешнозаводски
политех.in-plant environmentпроизводствена околна среда
политех.industrial power plantпромишлена заводска електроцентрала
полигр.intaglio printingдълбок печат
ядр.isotope separation plantуред за разделяне на изотопи
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing plantремонтна работилница
политех.jobbing plantработилница за единични специални поръчки
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.manufacturing plantпроизводствена уредба
хран.meat processing plantмесокомбинат
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.meat-preserving plantмесокомбинат
политех.mixing plantсмесителна уредба
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.mortar-mixing plantустройство за приготвяне на строителен разтвор
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.nuclear energy plantатомна електроцентрала
политех.nuclear power plantатомна електроцентрала
политех.offset printingофсетов печат
политех.on-site plantстационарна уредба
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.ore-dressing plantобогатителна фабрика
политех.outdoor-type plantуредба, монтирана на открито
политех.peak-load plantвърхова електроцентрала
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
стр.pile-driving plantпилотонабивачка
политех.pilot plantопитна уредба
политех.placing plantбетонополагащо устройство
политех.planographic printingплосък печат
plantвнедрявам, насаждам
plantздания, помещения
plantнанасям (удар)
plantрастение
plantсадя, насаждам, посаждам
plantпоселвам, заселвам
plantзавод, фабрика
plantпристанционен
plantразвъждам, разселвам (животни)
plantуста новявам, основавам
plantтехника
plantпоставям здраво, забивам, втиквам
тех.plantустановка
plantинсталации, сьоръжения, апаратура, агрегат, прен. средства
хим.plant acidзаводска киселина
мин.plant areaруднична промишлена площадка
политех.plant capacityпроизводствена мощност на предприятие
бот.plant communityфитоценоз
политех.plant efficiencyкоефициент на полезно действие на уредба
политех.plant engineerглавен механик на предприятие
биол.plant feederфитофаг
бот.plant geographyфитогеография
с. с.plant healthрастителноздравен
биох.plant hormoneфитохормон
с. с.plant killerхербицид
ент.plant liceтли
политех.plant managementорганизация на предприятие
политех.plant managementуправление на завод
с. с.plant nurseryпитомник
фтп.plant pathogenicфитопатогенен
бот.plant pathologistфитопатолог
политех.plant rubberрастителен естествен каучук
политех.plant scaleзаводски мащаб
политех.plant unitагрегат от няколко машини
ен.plant wideобщостанционен
биол.plant-feederфитофаг
plant-growerрастениевъден
plant-growingрастениевъден
plant-growingрастениевъдство
политех.plant-mix pavementпътно покритие от смес, приготвена в асфалтосмесителна база
с. с.plant-protectionрастителнозащитен
политех.pomped-storage plantпомпеноакумулираща електроцентрала
power plantсилова уредба
power plantелектроцентрала
политех.power-and-heating plantтоплоелектроцентрала
power-plantелектроцентрала
политех.power-plantсилова уредба
политех.power-plantдвигател, електроцентрала
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
добави значение или превод тук