printing industry

  • Полиграфия
  • полиграфия
  • Обща политехника
  • полиграфическа промишленост
164 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.aerospace industryавиационно-космическа промишленост
политех.aircraft industryсамолетна промишленост
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automobile industryавтомобилна промишленост
авто.automotive industryавтомобилна индустрия
политех.automotive industryавтотракторна и транспортна промишленост
политех.basic industryтежка промишленост
политех.beverage industryпромишленост за производство на напитки
ен.biomass power industryбиоенергетика
ен.biopower industryбиоенергетика
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
Bulgarian Chamber of Commerce and IndustryБългарска търговско-промишлена палата
текст.calico printingпечатане на плат
политех.canning industryконсервна промишленост
политех.chemical industryхимическа промишленост
политех.chemical printingлитография
политех.clothing industryшивашка промишленост
политех.coal industryкаменовъглена промишленост
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.construction industryстроителна промишленост
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.dairy industryмлекопреработвателна промишленост
политех.defence industryотбранителна промишленост
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
electric power industryелектроенергетика
electric power industryелектроенергиен
ик.electrical industryелектропромишленост
политех.electrical industryелектротехническа промишленост
политех.electronic industryелектронна промишленост
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.extractive industryдобивна промишленост
политех.farming industryселскостопанско производство
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.food industryхранителна промишленост
политех.forest industryдървообработваща промишленост
политех.forestry industryдървообработваща промишленост
foundry industryметалолеене
политех.furniture industryмебелна промишленост
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
полигр.graphic-arts industryполиграфия
политех.hand printingблоков шрифт
политех.heavy industryтежка промишленост
политех.hectographic printingхектографичен печат
hotel industryхотелиерски
hotel industryхотелиерство
ен.hydropower industryхидроенергетика
industryиндустрия
industryпромишленост
ик.industryпредприемачество
политех.industry standardотраслов стандарт
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.key industryводещ отрасъл на промишлеността
политех.leather industryкожарска промишленост
ик.light industryлекопромишлен
политех.light industryлека промишленост
политех.line printingпечатане на редове
политех.local industryместна промишленост
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.lumber industryдървообработваща промишленост
политех.machine industryмашиностроителна промишленост
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.meat industryмесопреработваща промишленост
политех.metalworking industryметалообработваща промишленост
политех.military industryвоенна промишленост
политех.mining industryминна промишленост
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
авто.motor industryавтомобилна индустрия
политех.motor industryавтомобилна промишленост
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.petrochemical industryнефтохимическа промишленост
политех.petroleum industryнефтена промишленост
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
политех.power industryенергийна промишленост
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.processing industryпреработваща промишленост
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.pulp industryцелулозно-хартиена промишленост
политех.relief printingвисок печат
restaurant industryресторантьорски
ик.restaurant industryресторантьорство
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.rubber industryкаучукова промишленост
политех.salvage industryпромишлено оползотворяване на отпадъци
политех.scavenger industryпромишлено оползотворяване на отпадъци
политех.screen printingситов печат
политех.secondary industryвторично производство
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
политех.shipbuilding industryкорабостроителна промишленост
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
политех.textile industryтекстилна промишленост
политех.timber industryдървообработваща промишленост
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
политех.waste industryпромишлено оползотворяване на отпадъци
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
геол.well-logging industryкаротаж
политех.wood industryдървообработваща промишленост
политех.wood-work industryдървообработваща промишленост
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук