printing plate

  • Полиграфия
  • печатна форма
200 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.accumulator plateакумулаторна плоча
политех.adjustment plateлира
полигр.alkuprint plateбиметална офсетова форма
полигр.aluminium plateалуминиева пластина
полигр.amalgamated plateамалгамирана печатна форма
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
политех.anchor plateанкерна плоча
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.back plateдиск на универсален патронник за струг
политех.back plateмасивен електрод на кондензаторен микрофон
политех.baffle plateнаправляваща плоча
политех.baffle plateдефлектор, праг на огнище
политех.base plateопорна плоча
политех.base plateоснова
политех.bearer plateопорна плоча
политех.bed plateфундаментна плоча
политех.bed plateпланка
политех.bed plateфундамент на плоча
политех.bed plateрама, стойка, подова плоча
политех.bed plateхар
политех.bedding plateфундаментна плоча
политех.bench plateтрасажна маса
политех.bench plateплоча за разчертаване
полигр.bimetal plateбиметална печатна форма
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.boiler plateкотелна ламарина
политех.bolster plateподложка
политех.bolster plateосновна плоча, притискаща плоча
леяр.bottom plateподмоделна дъска
политех.bottom plateдъно, подложка, гръдна опора
политех.bottom plateгръдна опора
хидр.breast plateотбивна стеничка
политех.breast plateсвръзка
политех.breast plateгръдна опора
стр.breast plateщурц
политех.breast-plate microphoneнагръден микрофон
политех.bush plateкондукторна плоча
политех.butt plateпланка при челно съединение
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cam plateгърбична шайба
политех.cam plateгърбичен диск
политех.cap plateпокриваща плоча
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.channeled plateрифелова ламарина
политех.chemical printingлитография
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
политех.chuck face-plateпланшайба с плашки
политех.chuck plateдиск на планшайба
политех.clamp plateпритискаща плоча
политех.clamping plateпритискаща плоча
политех.cluster plateсменяема плоча с група вретена
политех.clutch drive plateводещ диск на съединител
политех.clutch plateтриещ диск
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
полигр.combined plateкомбинирана печатна форма
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compression plateнатискова плоча
ел.connecting terminal plateклеморед
политех.connection plateсъединителна планка
обог.construction-plate classifierкласификатор с перфорирана диафрагма
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.cooling plateохладителна пластинка
тех.copper plateпомедявам
тех.copper plateпомеднявам
политех.copperplate printingметалографски печат
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.corrugated plateвълнообразна ламарина
политех.cover plateпокриваща плоча
политех.cover plateпланка
политех.covering plateпокриваща плоча
политех.covering plateпланка
политех.crystal plateкристална плоча
политех.crystal plateкварцова пластинка
полигр.curved plateцилиндрична печатна форма
политех.curved plateкръгъл стереотип
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off plateшибър
полигр.cylindrical plateцилиндрична печатна форма
политех.cylindrical plateкръгъл стереотип
политех.damper plateрегистър, клапа
политех.damper plateшибър
политех.data plateтабелка с основни данни
политех.dead plateнеподвижна плоча
политех.deflecting plateотклоняваща плоча
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.die plateизтеглячна дъска
политех.die plateдържач на матрица, винторезна дъска
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.distance plateдистанционна шайба
политех.dividing plateделителен кръг
политех.dividing plateпреграда
политех.dog plateгърбичен диск
политех.dog plateгърбична шайба
политех.double printingкомбиниран печат
тех.double-plateдвудисков
политех.double-plate clutchдвудисков съединител
политех.double-plate sounderдвоен клопфер
политех.drawing plateдъска за изтегляне
полигр.drawn-on-plate lithographyавтолитография
политех.dressing plateизравнителна плоча
политех.drive plateводеща шайба
политех.dump plateобръщаща се плоча
ел.earth plateзаземителна плоча
ел.earthing plateзаземителна плоча
политех.electric boiling plateелектронагревателна плоча
политех.electric plateелектронагревателна плоча
полигр.electrographic plateелектрографична печатна форма
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end plateдъно
политех.end plateчелен капак
политех.face plateтрасажна маса, екран
политех.face plateпланшайба
разг.fashion plateмодаджийка
разг.fashion plateмодаджия
изч.ferrite aperture plateферитна пластинка с отбор
изч.ferrite plateферитна плочка
политех.fine plateтънък листов материал
политех.flanged plateлист с подгънати ръбове
полигр.flat plateплоска печатна форма
полигр.flat-bed plateформа за плосък печат
полигр.flexographic plateеластична печатна форма
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.floor plateметална подова плоча
политех.former plateкопирна плоча
политех.foundation plateфундаментна плоча
политех.frame plateплоча на рамкова филтърпреса
политех.friction plateфрикционен диск
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.groove plateплоча с нарези
политех.ground plateдолна укрепителна връзка
ел.grounding plateзаземителна плоча
политех.grtd-plate capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.guard plateпредпазна плоча
политех.guard plateпредпазен кожух
политех.guide plateкопирна плоча
политех.guide plateнасочваща плоча
полигр.half-tone plateрастерово клише
политех.hand printingблоков шрифт
политех.head plateчелен капак
политех.head plateдъно
тех.heat-insulation plateтермопанел
политех.heating plateнагревателна плоча
политех.heavy-plate millагрегат за валцоване на дебели плочи
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.hinged plateлюлеещ се ножодържач на стъргателна машина
политех.hold-down plateпритискаща плоча
ел.hot plateкотлон
политех.hot plateнагревателна плоча
политех.hot plateплоча за отвръщане на закалени детайли
полигр.illustrative-matter plateилюстрационна печатна форма
политех.impact plateотражателна плоча
политех.impact plateплоча, поемаща удари
политех.index plateградуирана пластина
политех.index plateделителен диск, циферблат
политех.indexing plateделителен диск
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.jig plateкондукторна плоча
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.junction plateсъединителна планка
политех.laminated plate springлистов ресор
политех.lapping plateплоча за притриване
политех.licence plateтабелка с регистрационен номер
политех.lifting plateпланка с профилни отвори за изваждане на леярски модел от форма
политех.line printingпечатане на редове
политех.liner plateоблицовъчна плоча
полигр.lithographic plateлитографска печатна форма
политех.lobe plateосновна плоча
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.manger plateводозадържаща преграда
стр.manifold plate glassстъклопакет
леяр.match plateмоделна дъска
леяр.match-plate mouldingформоване с моделна дъска
полигр.metallic plateметална печатна форма
политех.mica plateслюдена пластина
политех.mica plateмиканит
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.monometal plateмонометална пластина
полигр.monometallic plateмонометална пластина
леяр.moulding plateподмоделна дъска
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
добави значение или превод тук