colour discharge printing

  • Текстилна промишленост
  • печатане чрез цветно разяждане
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
тлв.achromatic colourбезцветен оттенък
политех.achromatic colourахроматичен цвят
политех.additive complementary colourдопълнителен цвят
политех.afterglow of dischargeпослесветене на изпразване
политех.air dischargeизпускане на въздух
политех.alizarine colourализариново багрило
политех.alizol colourализаролово багрило
политех.alternating dischargeпериодично изпразване
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.aniline colourанилиново багрило
мет.annealing colourцвят при загряване при термообработване
политех.aperiodic dischargeапериодично изпразване
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.argon dischargeразреждане в аргонова среда
политех.atmospheric dischargeатмосферен разряд
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.avalanche dischargeлавинно изпразване
политех.avalanche dischargeлавинен разряд
политех.base colourосновен цвят
политех.belt dischargeразтоварване на лента
политех.benzoin colourбензоиново багрило
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.broken colourсложен цвят
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.bucket dischargeизпразване на кош
политех.bucket dischargeразтоварване с кош
текст.calico printingпечатане на плат
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.central dischargeразтоварване през оста
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.chemical printingлитография
политех.chromatic colourхроматичен цвят
политех.chrome colourхромово багрило
политех.chute dischargeразтоварване чрез улей
политех.code colourусловен цвят
colourцветови
colourоцветявам, обагрям, боядисвам
colourруменина, червенина
colourхарактер, особеност, индивидуалност
colourукрасявам, изопачавам, пресилвам, преиначавам, преувеличавам
colourколорит
colourколоритет
colourцветна панделка/шапка/дреха, носени като символ на училище/клуб/партия
colourкраска, багра
colourдобивам цвят
colourпредлог, претекст, привидно основание
colourцветност
colourбоя, багрилно вещество, пигмент
colourсветлина, окраска
colourтембър, колорит (на даден народ)
изк.colourколористичен
мет.colourследа или частица от злато
политех.colour absorberсветлофилтър
политех.colour adaptationприспособяване към цветовете
тлв.colour amplifierусилвател на канала за цветността
политех.colour balanceбаланс на цветове
мед.colour blindnessахроматопсия
тлв.colour breakupразкъсване на цветове
политех.colour buffingпоследна операция при блестящо полиране
геод.colour combinationхипсометрична тоналност
тлв.colour converterпреобразувател на черно-бели изображения в цветни
политех.colour developerцветен проявител
политех.colour developmentцветно проявяване
политех.colour fastnessцветоустойчивост
политех.colour fidelityвярност на възпроизвеждане на цветовете
политех.colour frameцветен кадър
политех.colour frameфилтър за светлина
тлв.colour fringeцветен кант
тлв.colour levelниво на цветен сигнал
жп.colour light signalsсветофор
полигр.colour lithographyмногоцветна литография
полигр.colour maskingцветоотделително маскиране
елн.colour musicцветомузика
политех.colour negativeцветоотделен негатив
офт.colour perceptionцветоусещане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour processполихромен печат
политех.colour receiverцветен телевизор
политех.colour registrationсъвпадение на цветовете
опт.colour renderingцветопредаване
политех.colour responseспектрална чувствителност
политех.colour samplingпоследователност на възпроизвеждане на цветовете
тлв.colour sampling sequenceпоследователност в комутацията на цветовете
политех.colour sensationцветоусещане
политех.colour sensibilityцветочувствителност
политех.colour sensitivityцветочувствителност
фот.colour separationцветоотделка
политех.colour shadeцветови оттенък
политех.colour signalцветен сигнал
политех.colour stabilityцветоустойчивост
политех.colour standardцветови еталон
политех.colour strengthнаситеност на цвят
полигр.colour stripмастилена ивица
тлв.colour subcarrierподносеща на сигнала за цветност
тлв.colour subcarrier frequencyцветова носеща честота
политех.colour superimpositionнаслагване на цветове
тлв.colour sync signalсигнал за цветова синхронизация
тлв.colour synchronizationцветова синхронизация
тлв.colour synchronization signalсигнал за цветова синхронизация
политех.colour televisionцветна телевизия
политех.colour television setцветен телевизор
политех.colour temperatureцветова температура
мед.colour therapyцветотерапия
политех.colour thresholdпредел на цветовъзприемане
политех.colour toneцветен тон
политех.colour transmissionцветно телевизионно предаване
тлв.colour triangleтриъгълник на цветовете
тлв.colour-additive mixingадитивно смесване на цветовете
мед.colour-blindдалтонист
политех.colour-blindnessдалтонизъм
мед.colour-blindnessдaлтонизъм
политех.colour-difference signalсигнал за цветова разлика
политех.colour-extinction pyrometerцветопоглъщащ пирометър
политех.colour-fastоцветен устойчиво
политех.colour-hue errorнеточно възпроизвеждане на цветовете
тлв.colour-picture tubeкинескоп за цветно изображение
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
тлв.colour-sampling frequencyчестота на комутиране на цветовете
тлв.colour-selective arsenicцветоизбирателно огледало
политех.colour-separation negativeцветоотделен негатив
тлв.colour-substractive mixingсубтрактивно смесване на цветовете
политех.colour-television systemсистема на цветна телевизия
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.complementary colourдопълнителен цвят
тлв.composite colour picture signalпълен сигнал за цветно изображение
тлв.composite colour signalпълен сигнал за цветно изображение
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.conductive dischargeразреждане чрез проводник
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.content colourстепен на насищане на цвят
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.convective dischargeконвекционно изпразване
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.corona dischargeкоронен разряд
политех.corona dischargeкоронно изпразване
хидр.creeping dischargeбавно изпразване
политех.creeping dischargeповърхностен разряд
политех.cyan colourтъмносин цвят
политех.dark dischargeнесветещ разряд
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
политех.depth of colourнаситеност на цвят
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.direct colourдиректно багрило
dischargeизплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)
dischargeотвеждане
dischargeизстрел, залп
dischargeосвобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)
елн.dischargeизпразвам
елн.dischargeизпразване
прав.dischargeосвобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам
текст.dischargeобезцветявам (тъкани)
арх.dischargeразпределение на тежестта
тех.dischargeСливен
тех.dischargeотводящ
ел.dischargeразреждане
ел.dischargeразтоварване
ел.dischargeразряден
политех.dischargeизпразване, издухване, изпускане, нагнетяване
политех.dischargeизпразвам, издухвам, изпускам, нагнетявам
dischargeизпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)
dischargeпускам боя (за плат и пр.)
dischargeразтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта
dischargeизтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет
dischargeуволнявам (и воен.)
dischargeуволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)
dischargeстрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел
dischargeплащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
ел.discharge arresterразрядник
ел.discharge arresterотводител
ел.discharge arrestorотводител
ел.discharge arrestorразрядник
политех.discharge beltразтоварваща лента на конвейер
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.discharge boomразтоварна конзола
политех.discharge by scrapingскреперно разтоварване
политех.discharge canalотводен канал
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.discharge chamberнагнетателна камера
политех.discharge channel gutterолук
политех.discharge chuteизпускателен улей
политех.discharge circuitразрядна верига
политех.discharge cockизпускателен кран
политех.discharge coefficientкоефициент на изтичане
добави значение или превод тук