moving-iron instrument

  • Обща политехника
  • електромагнитен уред
200 допълнителни резултата:
политех.acicular cast ironбейнитен чугун
политех.air-cored instrumentелектродинамичен уред с въздушна сърцевина
политех.all-purpose instrumentуниверсален уред
мет.alloy cast ironлегиран чугун
политех.altazimuth instrumentуред за хоризонтални и вертикал ни снимки
политех.angular instrumentъгломерен уред
политех.annealed cast ironковък чугун
политех.aperiodic instrumentапериодичен уред
политех.astatic instrumentастатичен уред
политех.astrometric instrumentастрометричен уред
геод.azimuth circle instrumentъгломерен уред с лимб
политех.azimuth instrumentъгломерен уред
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
геол.ball ironглинеста желязна руда
политех.ball ironжелязно кюлче
политех.band ironлентова стомана
политех.bar ironпрътова стомана
политех.bar ironпрофилна стомана
политех.bar-iron craneкран за претоварване на прътова стомана
политех.base ironизходен чугун
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.beck ironрог на ковашка наковалня
политех.bending ironклещи за огъване
политех.bent ironогънат арматурен прът
политех.bessemer ironбесемерова стомана
политех.best ironзаваръчна стомана
комп.big ironmainframe computer
политех.bit ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironчерна стоманена ламарина
политех.black ironтъмносив чугун
политех.black iron oreмагнетит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
мет.black-heart malleable cast ironчерносърдечен ковък чугун
политех.blazed ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.blazed pig ironчугун на блокове с високо съдържание на силиций
политех.bloomery ironжелязо, получено по директен метод
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.boiler ironкотелна ламарина
политех.bolometric instrumentболометър
стр.box ironшвелер
политех.brown iron oreлимонит
политех.bulb-bar ironбимсово желязо
политех.burnt ironпрегрята стомана
политех.burnt ironпрегрято желязо
политех.bushelled ironпудлингово желязо
политех.calibration instrumentкалибровъчен уред
политех.calibration instrumentеталонен инструмент за калибриране
мет.cast ironчугунена отливка
мет.cast ironчугун
политех.cast ironлеярски чугун
политех.cast ironчугунен
политех.cast iron thermitтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
политех.cast iron thermiteтермитна смес с прибавка на феросилиций и стоманен прах
cast-ironчугун
cast-ironчугунен
мет.caulking ironчеканка
политех.caulking ironчук за чеканене
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.chain ironмека стомана за вериги
политех.chain ironзвено на верига
стр.channel ironшвелер
политех.charcoal ironстомана, получена в шахтова пещ с гориво дървени въглища
политех.chart-recording instrumentрегистриращ уред
политех.checkered ironрифелна стоманена ламарина
мет.chilled cast ironизбелен чугун
политех.chilled ironизбелен чугун
политех.chrome iron oreхромит
политех.cinder pig ironчугун на блокове с шлакови включвания
политех.clinching ironчеканка
политех.clinching ironинструмент за чеканене
политех.close-grained pig ironдребнозърнест чугун на блокове
политех.common ironлеярски чугун с неопределен състав
политех.common ironпретопен чугун
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
политех.constant of measuring instrumentконстанта на измервателен уред
политех.constructional ironконструкционна стомана
политех.contour instrumentпергел с чупещо се рамо
политех.control instrumentуред за управление
политех.converter ironбесемерова стомана
политех.converter ironлята стомана
политех.core ironарматура на леярско сърце
политех.corner ironъглова стомана
политех.corner ironъглов профил, ъглова оковка, ъгълник, ъгломер
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
политех.cosmic ironметеоритно желязо
политех.cramp ironкука
политех.cramp ironскоба
политех.cross-pointer instrumentуред с две стрелки
политех.crown ironковка мека стомана
политех.crude instrumentнеточен уред
политех.crude ironчугун
политех.cupola ironковък чугун от вагрянка
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.damped periodic instrumentуред с периодично затихване
политех.deflectional instrumentуред със стрелка
политех.detecting instrumentуред-индикатор
политех.dial instrumentуред с кръгла скала
политех.differential-measuring instrumentдиференциален измервателен уред
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.direct-reading instrumentуред с непосредствено отчитане на показанията
политех.direction instrumentобикновен теодолит
политех.distant-action instrumentуред с дцстанционно действие
политех.distant-indicating instrumentуред с дистанционно предаване на показанията
политех.distant-reading instrumentуред с дистанционно отчитане
политех.dog-ironжелязна скоба
политех.dog-ironсъединителна скоба
политех.double plane ironдвоен нож
дърв.double-iron planeренде с двоен нож
политех.double-t ironдвойно т-образна стомана
политех.drawing instrumentчертожен инструмент
политех.drawn-out ironвалцована профилна стомана
политех.dry ironчугун с ниско съдържание на силиций
мет.ductile cast ironсферографитен сив чугун
политех.ductile ironсферографитен чугун
политех.dug ironмеко желязо
политех.dug ironниско въглеродна стомана
археол.Early Ironранножелезен
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
ел.eccentric iron-disk ammeterамперметър с ексцентричен железен диск
политех.electric ironелектрическа ютия
политех.electrical measuring instrumentелектроизмервателен уред
политех.electrically-measuring instrumentелектрически уред за измерване на неелектрически величини
политех.electrodynamic instrumentелектродинамичен уред
политех.electromagnetic instrumentелектромагнитен уред
политех.electronic instrumentелектронен уред
политех.electrostatic instrumentелектростатичен уред
политех.end instrumentчувствителен елемент
политех.equal-angle ironравностранна ъглова стомана
политех.faggoted ironпакетирано желязо
политех.faggoted ironпакетирана стомана
политех.fagoted ironпакетирана стомана
политех.fagoted ironпакетирано желязо
политех.fashioned ironпрофилна стомана
политех.ferrodynamic instrumentферодинамичен уред
политех.figured ironпрофилна стомана
политех.fine-grained ironдребнозърнест чугун
политех.fined ironрафинирана стомана
политех.finished ironготова листова стомана
политех.finished ironблок от заваръчно желязо или заваръчна стомана
политех.fire ironръжен за пещ
политех.flat ironстоманена лента
политех.flat ironчембер, ютия
flat-ironютия
политех.flow instrumentразходомер
политех.flush-type instrumentизмервателен уред, неизлизащ над равнината на таблото
политех.forge ironковашко желязо
политех.forge ironковашка стомана
мет.foundry pig ironлеярски чугун
политех.foundry pig ironлеярски чугун на блокове
политех.fresh ironметал, който постъпва за топене
политех.galvanized ironпоцинкована стомана
политех.gamma-ironгама-желязо
политех.glazed pig ironчугун с кора от стопена формовъчна пръст
политех.glazed pig ironчугун с ниско съдържание на силиций
политех.grab ironстоманен лом
политех.grab ironстоманени отпадъци
политех.graphic instrumentсамопишещ уред
политех.graphitic ironсив доменен чугун
политех.green iron oreдюфренит
политех.grey cast ironсив чугун
мет.grey ironсив чугун
политех.grey pig ironсив чугун на блокове
политех.grip ironстиски
политех.grip ironчелюсти
политех.grooving ironнож за ренде за нутове
политех.h ironширокопоясна двойно т-образна стомана
политех.hack ironсекач
политех.hammered sheet ironпрокована стоманена ламарина
политех.hard cast ironбял чугун
политех.health-monitoring instrumentдозиметър
ав.height measuring instrumentвисотомер
политех.height-finding instrumentвисочиномер
политех.hematite pig ironхематитов чугун
мет.high-strength cast ironсферографитен сив чугун
политех.highly-damped instrumentапериодичен уред
политех.hoop ironбандажна стомана на обръчи
политех.horizon of instrumentхоризонт на инструмент
политех.hot-wire instrumentтоплинен уред с нагреваема жичка
политех.indicating instrumentиндикатор
политех.ingot ironтехнически чисто желязо
политех.ingot ironковка лята стомана
мет.inoculated cast ironмодифициран чугун
instrumentпретворявам в дело
instrumentосъществявам (на практика), провеждам
instrumentинструмент (и муз.), оръдие, сечиво, инструмент, уред, прибор, апарат
instrumentприспособление, уред, апарат, прибор
ист.instrumentоркестрирам, инструментирам
прав.instrumentдокумент, акт, грамота
политех.instrument amplifierизмервателен усилвател
ав.instrument approachподход за кацане по уред
политех.instrument autotransformerизмервателен автотрансформатор
instrument boardпулт за управление
политех.instrument controlустройство за връщане на стрелката на измервателен уред
instrument engineeringуредостроене
instrument engineeringприборостроене
добави значение или превод тук