magnetic printing

  • Обща политехника
  • копирефект
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
политех.atomic magnetic momentатомен магнитен момент
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
рад.coefficient of direct magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of indirect magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of mixed magnetic couplingкоефициент на смесена магнитна връзка
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electro-magnetic recorderелектромагнитен рекордер
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.feebly magneticслабомагнитен
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
политех.hand printingблоков шрифт
физ.hard-magneticнискомагнитен
политех.hard-magneticмагнитнотвърд
политех.hard-magnetic alloyмагнитнотвърда сплав
политех.hard-magnetic materialмагнитнотвърд материал
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.local magnetic disturbanceместна магнитна аномалия
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
magneticсилно привлекателен
magneticхипнотизиращ, магнетичен
magneticмагнитен, магнетичен (и прен.)
политех.magnetic active dayден с магнитни смущения
политех.magnetic activityмагнитна активност
политех.magnetic adherenceмагнитно прилепване
политех.magnetic ageingмагнитно стареене
политех.magnetic agingмагнитно стареене
политех.magnetic allotropyмагнитна алотропия
политех.magnetic alloyферомагнитна сплав
политех.magnetic amplitudeамплитуда за сметка на магнитно отклонение
политех.magnetic analyiserмагнитен анализатор
политех.magnetic analysisмагнитен анализ
политех.magnetic anisotropyмагнитна анизотропчя
политех.magnetic annealingтермомагнитна обработка
геод.magnetic anomalyмагнитна аномалия
политех.magnetic antennaмагнитна антена
зав.magnetic arc blowмагнитно духане на заваръчна дъга
политех.magnetic atomмагнитен атом
политех.magnetic attenuatorмагнитен отслабител
политех.magnetic azimuthмагнитен азимут
политех.magnetic balanceмагнитна везна
политех.magnetic batteryсложен магнит
нав.magnetic bearingмагнитна засечка
ел.magnetic biasingподмагнитване
политех.magnetic blow-out fuseстопяем предпазител с магнитно издухване на дъгата
политех.magnetic boardтабло за прикрепване на чертежи с помощта на магнити
политех.magnetic brakeмагнитна спирачка
политех.magnetic brakingмагнитно спиране
изм.magnetic bridgeмост за измерване на магнитна проницаемост
изч.magnetic bubbleмагнитен мехур
политех.magnetic chartмагнитна карта
политех.magnetic chuckелектромагнитен патронник
политех.magnetic circuitмагнитна верига
политех.magnetic classificationмагнитна сепарация
политех.magnetic clutchмагнитен съединител
политех.magnetic compassмагнитен компас
политех.magnetic conductanceмагнитна проводимост
политех.magnetic conductivityмагнитна проводимост
политех.magnetic contactorелектромагнитен контактор
политех.magnetic contactorмагнитен контактор
политех.magnetic continuityнепрекъснатост на магнитна верига
политех.magnetic continuityмагнитна проводимост
политех.magnetic controlрелейно-контакторно управление
политех.magnetic coreмагнитна сърцевина
политех.magnetic coupleмагнитна двоица
политех.magnetic couplingмагнитен съединител
политех.magnetic couplingелектромагнитен съединител
политех.magnetic crack detectionмагнитна дефектоскопия
политех.magnetic crack detectorмагнитен дефектоскоп
политех.magnetic creepingсамопроизволно въртене
политех.magnetic creepingпостепенно нарастване на напрегнатостта на намагнитване в желязо
рад.magnetic cupмагнитен екран
политех.magnetic cycleцикъл на намагнитване
политех.magnetic dampingмагнитно амортизиране
политех.magnetic declinationмагнитна деклинация
политех.magnetic deflectionмагнитно отклонение
политех.magnetic detectionоткриване по магнитен метод
политех.magnetic detectorмагнитен детектор
политех.magnetic dipoleмагнитен дипол
политех.magnetic discontinuityнарушение на непрекъснатостта
политех.magnetic diskмагнитен диск
политех.magnetic dispersionмагнитно разсейване
политех.magnetic displacementмагнитно изместване
политех.magnetic distortionизкривяване на магнитно поле
политех.magnetic disturbanceмагнитни смущения
политех.magnetic driveмагнитно задвижване
политех.magnetic drumмагнитен барабан
политех.magnetic effectмагнитен ефект
политех.magnetic electron microscopeмагнитен електронен микроскоп
политех.magnetic elementферомагнитен елемент
политех.magnetic elongationмагнитно удължение
политех.magnetic equatorмагнитен екватор
политех.magnetic fieldмагнитно поле
политех.magnetic filmмагнитен слой
политех.magnetic flowмагнитен поток
политех.magnetic fluxмагнитен поток
политех.magnetic focusingмагнитно фокусиране
политех.magnetic forceмагнитна сила
политех.magnetic fuseмагнитен взривател
ак.magnetic gapпроцеп на магнитна глава
политех.magnetic gapразстояние между полюсите на магнит
политех.magnetic gearелектромагнитна фрикционна предавка
политех.magnetic gearсъединител с електромагнитно зацепване
политех.magnetic grain orientationмагнитна текстура
обог.magnetic guardмагнитна защита
политех.magnetic hardnessмагнитна твърдост
политех.magnetic headмагнитна глава
политех.magnetic headingмагнитен курсов ъгъл
политех.magnetic humшум от променлив ток
политех.magnetic hydrodynamicsмагнинта хидродинамика
политех.magnetic hyperfine-structure alignmentпострояване на ядрени магнитни моменти от магнитното поле
политех.magnetic hyperfine-structure alinementпострояване на ядрени магнитни моменти от магнитното поле
политех.magnetic hysteresisмагнитен хистерезис
политех.magnetic inclinationмагнитна инклинация
политех.magnetic indicatorмагнитен указател
политех.magnetic inductionмагнитна индукция
политех.magnetic inductivityмагнитна проницаемост
политех.magnetic inkмагнитно мастило
политех.magnetic inspectionмагнитна дефектоскопия
политех.magnetic instabilityмагнитна неустойчивост
политех.magnetic intensityинтензивност на магнитно поле
политех.magnetic ionмагнитен йон
геол.magnetic ironмагнетит
политех.magnetic jointмагнитно съединение
политех.magnetic keyмагнитно реле
политех.magnetic lagмагнитно закъснение
политех.magnetic latticeмагнитна решетка
политех.magnetic lawзакон за интензивността на намагнитване
политех.magnetic leakageмагнитно разсейване
политех.magnetic lensмагнитна леща
изм.magnetic linkмагнитен регистратор на тока на мълния
политех.magnetic linkзвено на магнитна линия
ел.magnetic linkageпълен поток
политех.magnetic loadingмагнитно натоварване
политех.magnetic lockмагнитна брава
политех.magnetic loggingмагнитен каротаж
политех.magnetic loudspeakerмагнитен високоговорител
политех.magnetic massмагнитна маса
политех.magnetic materialмагнитен материал
политех.magnetic measurementмагнитно измерване
политех.magnetic mediumмагнитен носител
политех.magnetic memoryмагнитна памет
политех.magnetic meridianмагнитен меридиан
политех.magnetic mirrorмагнитно огледало
политех.magnetic momentмагнитен момент
политех.magnetic needleмагнитна игла
политех.magnetic objectiveмагнитен обектив
политех.magnetic ohmмагнитен ом
политех.magnetic orderмагнитно подреждане
обог.magnetic ore separatorмагнитен сепаратор
тех.magnetic particleмагнитнопрахов
политех.magnetic particle testмагнитна дефектоскопия
политех.magnetic pathпът на магнитен поток
политех.magnetic permeabilityмагнитна проницаемост
политех.magnetic permittivityмагнитна проницаемост
политех.magnetic perturbationмагнитно смущение
политех.magnetic plugсоленоид
политех.magnetic plugелектромагнит
политех.magnetic polarizationвъртене на равнината на поляризация в магнитно поле, ефект на фарадей
политех.magnetic polarizationмагнитна поляризация
политех.magnetic poleмагнитен полюс
политех.magnetic poleполюс на магнит
политех.magnetic pole pieceполюсен накрайник на магнит
политех.magnetic potentialмагнитен потенциал
политех.magnetic potentiometerмагнитен потенциометър
тех.magnetic powderмагнитнопрахов
политех.magnetic powerмощност на магнитната енергия
политех.magnetic pressureмагнитно налягане
политех.magnetic prismмагнитна призма
политех.magnetic probeмагнитна сонда
геол.magnetic prospectingмагнитно проучване
политех.magnetic pullмагнитно притегляне
политех.magnetic quantum numberмагнитно квантово число
политех.magnetic reactanceиндуктивно съпротивление
политех.magnetic recorderустройство за магнитен запис
добави значение или превод тук