printing chain

  • Електроника
  • печатаща верига
200 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
кораб.anchor chainкотвена верига
политех.antiskid chainзимна верига за автомобил
политех.articulated-link chainшарнирна верига
политех.ascending chain conditionуславие за максималност
политех.attachment chainсъединителна верига
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.band chainлентова верига
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.branched chainразклонена верига
мед.branched-chain ketoaciduriaлевциноза
политех.branching-chain reactionразклонена верижна реакция
мин.bridle chainпредпазна верига
политех.bucket chainверига на многокошов багер
политех.cable chainкотвена верига
политех.calibrated chainкалибрирана верига
текст.calico printingпечатане на плат
политех.camshaft chainверига за задвижване на разпределителен механизъм
политех.carbon chainвъглеродна верига
политех.caterpillar chainгъсеничиа верига
chainверижен, сериен
chainоковавам във вериги (и с down)
chainпланинска верига
chainсгъваема метална пръчка за измерване на дължина
chainзавързвам/затварям/закрепявам с верига, приковавам, обвързвам
chainверига, синджир, верижка, ланец
chainверига
хим.chainверига (атомна)
chainpi вериги, окови (и прен.)
chainредица, поредица, верига, серия, система (от събитш, доказателства и пр.)
chainфигура в танц (кадрил и пр.)
chainеднотипни магазини/хотели и пр., собственост на една фирма/предприятие и пр.
политех.chain anionверижен анион
политех.chain attachmentверижно окачване
политех.chain axleвал-верижно колело
политех.chain beltшарнирен ремък
политех.chain beltтрансмисионна зъбна верига
политех.chain boltверижен болт
политех.chain brakeверижна спирачка
политех.chain branchingразклоняване на верига
политех.chain breakingпрекъсване на верига
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
мин.chain browуклон, съоръжен с безконечна верига
кораб.chain cableкотвена верига
политех.chain cagerверижен пробутвач
политех.chain caseкожух на верига
политех.chain coalcutterверижна подкопна машина
политех.chain codeверижен код
политех.chain compoundверижно съединение
политех.chain connectionверижна връзка
политех.chain connexionверижна връзка
политех.chain conveyorверижен транспортьор
мин.chain cotter barверижна режеща ръка
политех.chain couplingсъединително звено
политех.chain couplingверижно свързване
политех.chain decayверижно разпадане
политех.chain dependenceверижна зависимост
политех.chain disintegrationпоследователно разпадане
политех.chain disintegrationверига от радиоактивни превръщания
политех.chain dottedозначен с осова линия
политех.chain draglineверижен драглайн
политех.chain dredgeверижна земегребачка
политех.chain driveверижно задвижване
политех.chain driveверижна предавка
политех.chain drivensзадвижван от верижна предавка
политех.chain elevatorверигжен елеватор
политех.chain feedверижно подаване
мин.chain feederверижен пробутвач
политех.chain feederверижен питател
политех.chain feederгреблов претоварач
политех.chain fissionверижна реакция на делене
политех.chain gateверижен затвор
политех.chain gearверижна предавка
политех.chain grabверижен грайфер
политех.chain grateверижна скара
политех.chain guardкожух за верижна предавка
с. с.chain harrowплевелна брана
политех.chain hoistверижна макара
политех.chain initiationиницииране на верига
политех.chain insulatorверижен изолатор
политех.chain intermittent weldсиметричен двустранен прекъснат заваръчен шев
политех.chain ironмека стомана за вериги
политех.chain ironзвено на верига
политех.chain jackверижен крик
политех.chain jibрежеща ръка
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chain lineпрекъсната с точки линия
политех.chain linkзвено на верига
политех.chain loadнатоварване на верига
политех.chain of bucketsкофъчен елеватор
chain of commandйерархия
политех.chain of commandsпоследователност на команди
политех.chain of eventsпоследователност от събития
политех.chain of gearsсложна зъбна предавка
геод.chain of polygonsполигонометрия
политех.chain pinролка от галова верига
политех.chain pipe wrenchверижен тръбен ключ
политех.chain polymerizationберижна полимеризация
политех.chain printerверижно печатащо устройство
политех.chain pulleyверижно колело
политех.chain pumpверижна черпакова помпа
политех.chain ramificationразклоняване на верига
политех.chain reactionреакция с образуване на верига
политех.chain reactionверижна реакция
политех.chain reactorядрен реактор
политех.chain reactorреактор с верижна реакция
пласт.chain regularityравномерност на верижна структура
политех.chain rivetingверижна нитова връзка
политех.chain rollerролка на ролкова верига
мат.chain ruleверижно правило
политех.chain sawверижен трион
политех.chain shackleсъединително звено на верига
политех.chain sheaveшайба за верига
политех.chain slingтоварна верига
политех.chain spannerверижен тръбен ключ
политех.chain splittingразкъсване на верига
политех.chain sprocketверижно зъбно колело
chain storesверига магазини
политех.chain structureверижна структура
политех.chain tensionустройство за опъване на верига
политех.chain tensionопъване на верига
политех.chain tensionerустройство за опъване на верига
политех.chain terminatorпрекъсвач на верига
политех.chain tightenerопъващо верижно колело
политех.chain tongsверижни клещи
политех.chain trackгъсенична верига
политех.chain transmissionверижчо задвижване
политех.chain transmissionверижна предавка
chain trough conveyorредлер
политех.chain wheelверижно зъбно колело
политех.chain winchверижна лебедка
политех.chain workingверижно задвижване
политех.chain workingверижна предавка
политех.chain yarnосновна прежда, прежда за фасонно усукване
политех.chain yarnпрежда за основа
политех.chain-and-bucket elevatorкофъчен елеватор
текст.chain-beaming machineсновална машина
политех.chain-belt conveyorверижно-лентов транспортьор
политех.chain-drivenзадвижван от верига
политех.chain-drivenзадвижван от верижна предавка
политех.chain-gear winchлебедка с верижно зъбно колело
политех.chain-grate stokerогнище с верижна скара
хим.chain-lengthмолекулно-масов
под.-тр.chain-pulley blockверижна макара
политех.chain-reacting regionактивна зона
политех.chain-reactor unitядрен реактор
политех.chain-stretching deviceустройство за опъване на верига
политех.chain-tackle blockверижна макара
политех.chain-track tractorверижен трактор
политех.chain-type tableверижна маса
политех.chain-wheel hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.chemical printingлитография
политех.closed chainзатворена верига
политех.closed-chain compoundциклично съединение
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.compensating chainуравновесяваща верига
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.conveyor chainконвейерна верига
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.coupling chainсъединителна верига
политех.crane chainкранова верига
мин.cutter chainрежеща верига
мат.descending chain conditionусловие за минималност
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.dismountable chainразглобяема верига
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double roller chainдвуролкава верига
тех.double-chainдвуверижен
политех.driving chainзадвижваща верига
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end of chainкрай на верига
политех.fall of chainсистема вериги
политех.flat-link chainшарнирна верига с плоски звена
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.forked chainразклонена верига
политех.free-radical chain reactionверижна реакция от свободно радикалов тип
политех.gearing chainверига за верижна предавка
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.guided-chain excavatorмногокофов багер
политех.hand printingблоков шрифт
мин.haul chainверига на пробутвач
политех.hauling chainтеглителна верига
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.highly-branched chainсилно разклонена верига
политех.hoisting chainповдигателна верига
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
добави значение или превод тук