moving boundary problem

  • Математика
  • задача с подвижни граници
146 допълнителни резултата:
политех.allocation problemразпределителна задача
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
boundaryкрикет удар извън игрището
boundaryграница
мин.boundary actual valueбортово съдържание
политех.boundary actual valueгранична стойност
мин.boundary caving driftхоризонтална отрезна изработка по контурите на блок
мат.boundary conditionгранично условие
политех.boundary curveгранична линия
политех.boundary curveграничен контур
политех.boundary dimensionгабаритен размер
политех.boundary effectграничен ефект
политех.boundary filmграничен слой
политех.boundary frequencyгранична честота
политех.boundary frictionгранично триене
политех.boundary layerграничен слой
политех.boundary lightограничаваща светлина
политех.boundary lubricationгранично мазане
ав.boundary markerрадиофар за граничен сигнал
политех.boundary memberограничител
политех.boundary mountграничен знак
мет.boundary phaseгранична фаза
политех.boundary phaseфаза по границите на зърната
политех.boundary pointгранична точка
политех.boundary surfaceгранична повърхност
геод.boundary surveyснимка на граници
политех.boundary surveyпрокарване на граници
политех.boundary zoneгранична зона
политех.boundary-layer frictionтриене в граничен слой
политех.boundary-value problemгранична задача
мат.brachistochrone problemзадача за брахисторхрона
политех.caloric boundary actual valueтоплотворност
политех.carbon equivalent boundary actual valueвъглероден еквивалент
изч.character boundaryграница на знак
политех.check problemконтролна задача
политех.coking boundary actual valueкоксово число
политех.competition problemсъстезателна задача
политех.congestion problemзадача на масовото обслужване
политех.contour boundaryзатворена граница
политех.crystal boundaryграница на зърно
политех.crystal boundaryповърхност на кристал
политех.decision problemзадача за разреши мост
политех.determinate problemдетерминирана задача
изч.diagnostic problemдиагностична задача
политех.diet problemзадача за диети
геол.distance boundaryясен контакт
изч.double word boundaryграница на двойна дума
политех.dual problemобратна задача
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
мат.eigenvalue problemзадача за определяне на собствените стойности
политех.evaluation problemзадача за оценка
политех.extremum problemекстремална задача
метео.frontal boundaryграница на въздушен фронт
геол.geological boundaryгеоложка граница
политех.grain boundaryграница на зърно
политех.grain boundaryповърхност на кристал
политех.grain boundary diffusionдифузия по границите на зърна
изч.halfword boundaryграница на полудума
геол.ill-defined boundaryнеясно изразен контакт
изч.in-core problemзадача, за чието решаване е достатъчна оперативна памет
политех.indeterminate problemнедетерминирана задача
геол.indistinct boundaryнеясно изразен контакт
мат.initial boundary-value problemначално-краева задача
мат.initial-value problemначална задача
изч.integral boundaryинтегрална граница
политех.logical problemлогическа задача
мат.mixed problemсмесена задача
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.multicriterion problemмногокритерийна задача
политех.multiextremum problemмногоекстремална задача
политех.optimum blending problemзадача за оптимален състав на смеси
политех.optimum rate problemекстремална задача за оптимално бързодействие
изч.out-core problemзадача, чието решаване изисква използуването на външни памети
мин.panel boundaryграница на панела
политех.phase-boundary layerмеждуфазов граничен слой
problemтруден въпрос, загадка
политех.problemвъпрос, задача
problemпроблема, въпрос, задача (и мат.). PROBLEM child мъчно дете
изч.problem programmeпроблемна програма
изч.problem stateпроблемно състояние
политех.problem-oriented languageпроблемно-ориентиран език
изч.race problemлогическа неопределеност, свързана с разпространяването на сигналите
политех.self-movingсамоходен
политех.sequence problemзадача за съгласуване
политех.set a problemпоставям задача
политех.shortest-route problemзадача за търговския пътник
минер.sub-boundary structureсубкристална структура
политех.transportation problemтранспортна задача
политех.travelling salesman problemзадача за търговския пътник
политех.trim problemзадача за разкрояването
политех.trouble-location problemзадача за локализиране на неизправност
политех.variational problemвариационна задача
тех.wall boundaryпристенен
изч.word boundaryграница на дума
добави значение или превод тук