electrostatic printing

  • Обща политехника
  • електростатичен печат
143 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostaticелектростатичен
политех.electrostatic accumulatorкондензатор
политех.electrostatic adherenceелектростатично прилепване
политех.electrostatic adhesionелектростатична адхезия
политех.electrostatic altimeterкапацитивен високомер
политех.electrostatic analogyсистема на електромеханична аналогия от първи род
политех.electrostatic bondйонна връзка
политех.electrostatic capacitanceелектростатичен капацитет
политех.electrostatic chargeелектростатичен заряд
тех.electrostatic cleanerелектрофилтър
тех.electrostatic collectorелектрофилтър
политех.electrostatic copierелектростатичен копирен апарат
политех.electrostatic electron gunелектростатичен електронен прожектор
политех.electrostatic electron microscopeелектростатичен електронен микроскоп
политех.electrostatic fieldелектростатично поле
политех.electrostatic focusingелектростатично фокусиране
политех.electrostatic forceелектростатична сила
политех.electrostatic generatorелектростатичен генератор
политех.electrostatic hazardопасност от електростатично изпразване
политех.electrostatic inductionелектростатична индукция
политех.electrostatic instrumentелектростатичен уред
политех.electrostatic interactionелектростатично взаимодействие
политех.electrostatic loudspeakerелектростатичен високоговорител
политех.electrostatic machineелектростатична машина
политех.electrostatic memoryелектростатична памет
политех.electrostatic microphoneелектростатичен микрофон
политех.electrostatic motorелектростатичен двигател
политех.electrostatic paintingелектростатично боядисване
политех.electrostatic pick-upелектростатична звукоотнемателна глава
политех.electrostatic potentialелектростатичен потенциал
тех.electrostatic precipitatorелектрофилтър
политех.electrostatic precipitatorелектростатичен прахоуловител
политех.electrostatic pressureелектростатично налягане
политех.electrostatic printerелектростатично печатащо устройство
политех.electrostatic relayелектростатично реле
политех.electrostatic screenфарадеев кафез
политех.electrostatic screenелектростатичен екран
политех.electrostatic screeningелектростатично екраниране
тех.electrostatic scrubberелектрофилтър
политех.electrostatic shieldелектростатичен екран
политех.electrostatic shieldingелектростатично екраниране
политех.electrostatic shieldingелектростатичен екран
политех.electrostatic sprayerелектростатично нанасяне чрез шприцоване
политех.electrostatic storageелектростатична памет
политех.electrostatic stressелектростатично напрежение
политех.electrostatic wattmeterелектростатичен ватметър
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
политех.unit electrostatic chargeединица електрически заряд
политех.unit electrostatic fluxединична силова линия на електростатично поле
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук