job printing

  • Обща политехника
  • акцидентен печат
165 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
изч.background jobфоново задание
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
разг.boob jobслагане на силикон
мин.breather of jobзагуби на напора на въздуха в отработено пространство
текст.calico printingпечатане на плат
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.component jobотделна операция
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
газ.frac jobхидрофракинг
газ.frack jobхидрофракинг
ик.full-time jobцелодневна заетост
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
разг.hand jobмастурбация
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
jobДръпване на юздечката
jobработя нередовно, върша каквато работа намеря
jobработа, служба, място, занаят
jobДавам под наем (коне и коли), прекупувам и препродавам
jobработя на акорд/парче, наемам работници на акорд
jobтежка работа/задача, зор
jobсвършвам (работа)
jobмного търпелив човек
jobправя гешефти, измамвам, играя на борсата, използувам положението си за лични цели
jobзадължение, отговорност
jobмушкане, смушкване, сръгване
jobнаемен, нает за определено време, на акорд/парче
jobработа, занимание
jobработя/служа като търговски посредник
jobгешефти, афера, нечиста сделка
комп.jobзадание
полигр.jobакцидентна работа
тех.jobдетайл, част, изделие
jobбибл. Йов
политех.job assessmentоценка на характера и обема на работа
изч.job batchпакет от задания
политех.job breakdownразбиване на работен процес на елементи
политех.job cardработна карта
политех.job characteristicдлъжностна характеристика
политех.job compositionакцидентен набор
политех.job control languageезик за управление на задания
изч.job control statementоператор за управление на задания
изч.job definitionописание на задание
job descriptionдлъжностна характеристика
политех.job evaluationоценка на работа
политех.job foremanбригадир
изч.job input fileвходен файл на задания
изч.job managementуправление на задания
политех.job mixсмес, приготвена на работната площадка
политех.job orderнаряд
изч.job output fileизходен файл на задания
политех.job planningорганизация на работата
изч.job priorityприоритет на задание
изч.job processingобработка на задания
политех.job rateпроизводствена норма
политех.job ratingоценка на работа
политех.job schedulerпрограма за планиране на задания
политех.job sheetтехническа инструкция
политех.job siteстроителна площадка
изч.job streamпоток от задания
политех.job superintendentръководител на работа
изч.job support taskзадача за осигуряване на задания
политех.job workмалък ремонт
политех.job workработа по специална поръчка, изработване на дребни изделия
политех.job-hasard analysisанализ на опасностите при работа
политех.job-placed concreteмонолитен бетон
политех.job-shop foundryспециализирана леярна
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
ик.off-the-jobнепроизводствен
политех.off-the-job courseкурс за обучение извен работното място
политех.off-the-job trainingобучение с откъсване от производство
политех.offset printingофсетов печат
политех.on-the-job trainingобучение на месторабота
политех.one-off jobединична поръчка
политех.one-off jobединична работа
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.piece-work jobработа на парче
политех.planographic printingплосък печат
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.prototype jobработа по създаване на опитен образец
политех.relief printingвисок печат
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.surface printingплосък печат
политех.training off-the-jobобучение с откъсване от производство
политех.training on-the-jobобучение на месторабота
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук