moving-magnet instrument

  • Обща политехника
  • магнитоелектрически уред с подвижен магнит
200 допълнителни резултата:
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
политех.air-cored instrumentелектродинамичен уред с въздушна сърцевина
политех.all-purpose instrumentуниверсален уред
политех.altazimuth instrumentуред за хоризонтални и вертикал ни снимки
ядр.analysing magnetмагнитен анализатор
политех.angular instrumentъгломерен уред
политех.annular magnetпръстеновиден магнит
политех.aperiodic instrumentапериодичен уред
политех.artifical magnetизкуствен магнит
политех.astatic instrumentастатичен уред
политех.astrometric instrumentастрометричен уред
политех.axial magnetпръчковиден магнит
геод.azimuth circle instrumentъгломерен уред с лимб
политех.azimuth instrumentъгломерен уред
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.bar magnetпръчковиден магнит
политех.beam-bending magnetотклоняващ магнит
политех.beam-positioning magnetмагнит за коригиране на положението на сноп
политех.bolometric instrumentболометър
политех.braking magnetспирачен магнит
политех.built-up magnetсложен магнит
политех.built-up magnetмагнитен магазин
политех.c magnetс-образен магнит
политех.calibration instrumentеталонен инструмент за калибриране
политех.calibration instrumentкалибровъчен уред
тлв.centering magnetмагнит за центриране
политех.centre zero instrumentнулев измервателен уред
политех.chart-recording instrumentрегистриращ уред
политех.clutch magnetвключващ електромагнит на съединител
политех.compound magnetсложен магнит
политех.compound magnetмагнитен магазин
политех.constant magnetпостоянен магнит
политех.constant of measuring instrumentконстанта на измервателен уред
политех.contour instrumentпергел с чупещо се рамо
политех.control instrumentуред за управление
политех.control magnetнаправляващ магнит
политех.controlling magnetнаправляващ магнит
политех.crane magnetкранов електромагнит
политех.cross-pointer instrumentуред с две стрелки
политех.crude instrumentнеточен уред
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.damped periodic instrumentуред с периодично затихване
политех.damping magnetдемпферен магнит
политех.deflectional instrumentуред със стрелка
политех.detecting instrumentуред-индикатор
политех.dial instrumentуред с кръгла скала
политех.differential-measuring instrumentдиференциален измервателен уред
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.direct-reading instrumentуред с непосредствено отчитане на показанията
политех.direction instrumentобикновен теодолит
политех.distant-action instrumentуред с дцстанционно действие
политех.distant-indicating instrumentуред с дистанционно предаване на показанията
политех.distant-reading instrumentуред с дистанционно отчитане
политех.drag magnetспирачен магнит
политех.drawing instrumentчертожен инструмент
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.electrical measuring instrumentелектроизмервателен уред
политех.electrically-measuring instrumentелектрически уред за измерване на неелектрически величини
политех.electrodynamic instrumentелектродинамичен уред
политех.electromagnetic instrumentелектромагнитен уред
политех.electronic instrumentелектронен уред
политех.electrostatic instrumentелектростатичен уред
политех.end instrumentчувствителен елемент
ядр.energy-analysing magnetмагнитен анализатор по енергия
политех.faggot magnetсъставен магнит
политех.ferrodynamic instrumentферодинамичен уред
политех.field magnetвъзбудителен магнит
политех.flow instrumentразходомер
политех.flush-type instrumentизмервателен уред, неизлизащ над равнината на таблото
тлв.focusing magnetфокусиращ магнит
политех.graphic instrumentсамопишещ уред
политех.health-monitoring instrumentдозиметър
ав.height measuring instrumentвисотомер
политех.height-finding instrumentвисочиномер
политех.high-coercitivity oxide magnetоксиден магнит
политех.highly-damped instrumentапериодичен уред
политех.holding magnetзадържащ електромагнит
политех.horizon of instrumentхоризонт на инструмент
политех.horseshoe magnetподковообразен магнит
политех.hot-wire instrumentтоплинен уред с нагреваема жичка
политех.indicating instrumentиндикатор
instrumentпретворявам в дело
instrumentосъществявам (на практика), провеждам
instrumentинструмент (и муз.), оръдие, сечиво, инструмент, уред, прибор, апарат
instrumentприспособление, уред, апарат, прибор
ист.instrumentоркестрирам, инструментирам
прав.instrumentдокумент, акт, грамота
политех.instrument amplifierизмервателен усилвател
ав.instrument approachподход за кацане по уред
политех.instrument autotransformerизмервателен автотрансформатор
instrument boardпулт за управление
политех.instrument controlустройство за връщане на стрелката на измервателен уред
instrument engineeringуредостроене
instrument engineeringприборостроене
ав.instrument flightсляпо летене
политех.instrument flightинструментален полет
политех.instrument headполускрита плоско-изпъкнала глава
instrument lagинерция на уред
ав.instrument landing systemсистема за сляпо кацане
политех.instrument leadкалиброван проводник
политех.instrument makers' threadрезба за обективи
политех.instrument multiplierдобавъчен резистор за увеличаване обхвата на измервателен уред по напрежение
instrument observationнаблюдение чрез уреди
instrument panelтабло с контролно-измервателни уреди
авто.instrument panel lampлампа за осветяване на арматурно табло
instrument rangeобхват на уред
instrument rangeграници на приложение на уред
тлг.instrument roomапаратна зала
политех.instrument shuntшунт на измервателен уред
instrument switchпревключвател на измервателен уред
политех.instrument tableизпитвателен стенд
политех.instrument transformerизмервателен трансформатор
политех.instrument-headed screwвинт с полускрита глава
instrument-makingуредостроене
политех.integrating instrumentинтегратор
политех.integrating instrumentинтегриращ уред, планиметър
политех.iron-cored instrumentелектродинамичен уред с желязна сърцевина
политех.kilovar instrumentреактивен киловатметър
политех.laminated magnetелектромагнит със слоеста сърцевина
политех.levelling instrumentнивелир
тлф.lifting magnetповдигателен магнит
политех.lifting magnetподемен магнит
magnetмагнит (и прен.)
политех.magnet arc weldingзаваряване с магнитно управлявана дъга
политех.magnet automaticallyюстиране на магнит
политех.magnet coilсоленоид
политех.magnet craneкран с товарен електромагнит
ак.magnet gapпроцеп на магнитна глава
политех.magnet gapразстояние между полюсите на магнит
политех.magnet ironстоманено ядро на магнит
политех.magnet ironмагнитна стомана
политех.magnet keeperкотва на постоянен магнит
политех.magnet poleполюс на магнит
политех.magnet poleмагнитен полюс
политех.magnet steelмагнитна стомана
политех.magnet yokeвъншен магнитопровод
политех.magnet yokeярем на електромагнит
политех.magnet-pulse weldingмагнитно-импулсно заваряване
ядр.mass-analysing magnetмагнитен анализатор по маси
политех.measuring instrumentизмервателен уред
геод.meridian instrumentмеридианен кръг
политех.meridian instrumentмеридианен инструмент
политех.micrometer instrumentоптически теодолит
политех.micrometer instrumentтеодолит със скален микрометър
политех.moisture instrumentвлагомер
политех.molecular magnetмолекулен магнит
политех.moment of magnetмагнитен момент
политех.monitoring instrumentмонитор
политех.motor magnetфрикционна спирачка с управление от електродвигател
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
добави значение или превод тук