earth moving

  • Минно дело
  • транспорт на отбитите скали
  • Обща политехника
  • изкопни работи
184 допълнителни резултата:
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
политех.alkali-earth elementалкалоземен елемент
политех.alkali-earth halideхалогенид на алкалоземен елемент
политех.alkali-earth metalалкалоземен метал
политех.alkaline earthалкална почва
хим.alkaline-earthалкалоземен
политех.alkaline-earth metalалкалоземен метал
политех.arcing earthдъгово земно съединение
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.bitter earthмагнезиев окис
политех.bone earthкостна пепел
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.conductive earthзаземяване
политех.contact to earthзаземяващ контакт
политех.curvature of earthкривина на земната повърхност
политех.dead earthдиректно заземяване
геол.desmid earthинфузорна пръст
политех.desmid earthкизелгур, диатомит
earthпреследвам (дивеч) до дупката му
earthдупка, леговище
earthскривам се в дупката/леговището си
earthземя, земно кълбо, суша, свят, този свят
earthзаравям, окопавам (растение) (често с up)
earthземя, почва, пръст
елн.earthзаземяване, земя
елн.earthзаземявам
геол.earthгрунт
политех.earth albedoалбедо на земята
политех.earth antennaантена, положена на земята
бот.earth appleтопинамбур
политех.earth atmosphereатмосфера на земята
политех.earth axisземна ос
политех.earth bankземен насип
политех.earth basinземен резервоар
политех.earth blanketземен пласт
мин.earth boardнож за грейдер
с. с.earth boardотметателна дъска на плуг
геол.earth boreгеоложки сондаж
политех.earth borerпочвен свредел
ел.earth capacityкапацитет спрямо земята
аерон.earth captureприхващане на земята
политех.earth circuitземна верига
политех.earth coalлигнитни въглища
политех.earth conductivityотносителна проводимост на почвата
ел.earth connectionсъединение със земята
политех.earth connectionсвързване на земя
ел.earth connexionсъединение със земята
политех.earth connexionсвързване на земя
геол.earth creepсвлачище
политех.earth currentток при съединение към земя
политех.earth currentземно съединение, земен ток
политех.earth damземнонасипна язовирна стена
ел.earth detectorуказател за земно съединение
геол.earth fallсвлачище
политех.earth faultзаземяване поради неизправност
политех.earth fillземен насип
политех.earth flaxазбест
политех.earth gravityземно притегляне
политех.earth leadпроводник за заземяване
политех.earth lineположена на земята линия
политех.earth loadземен натиск
стр.earth lodgeуземен
политех.earth magnetismгеомагнетизъм
геол.earth mantleземна мантия
рад.earth mat(метална) мрежа за заземяване
рад.earth matte(метална) мрежа за заземяване
политех.earth moistureземна влага
политех.earth moversбагер
политех.earth moversекскаватор, скрепер, булдозер
нефт.earth oilземно масло
политех.earth orbitоколоземна орбита
геол.earth pillarеоличен
ел.earth plateзаземителна плоча
политех.earth potentialземен потенциал
политех.earth pressureземен натиск
геол.earth pyramidеоличен
политех.earth rammerтрамбовка за уплътняване на почва
политех.earth resistanceзаземително съпротивление
политех.earth returnобратен проводник за заземяване
политех.earth roadненастлан път
ел.earth rodзаземителен прът
политех.earth satelliteспътник на земята
политех.earth satellite communication lineрадиорелейна линия посредством изкуствен спътник на земята
политех.earth scoopскрепер
рад.earth screenзаземен екран
ел.earth shieldзаземяващ екран
политех.earth shieldзаземен екран
ел.earth terminalзаземяваща клема
политех.earth waxозокерит
политех.earth workземни работи
геол.earth-based cameraкамера, разположена на земята
политех.earth-continuity conductorзаземяващ проводник
политех.earth-core rockfill damкаменонасипна язовирна стена със земно ядро
ел.earth-fault protectionзащита от земни съединения
политех.earth-fill damзенонасипна язовирна стена
политех.earth-freeнезаземен
ел.earth-free situationобстановка, изключваща електрически удар към земята
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
политех.earth-return circuitверига с връщане през земята
ел.earth-return lineлиния с обратен проводник земя
политех.floating earthплаващ пясък
геол.fuller earthинфузорна пръст
политех.fuller earthкизелгур, диатомит
политех.gipsum earthмергел, съдържащ гипс
политех.green earthселадонит
геол.heavy earthбарит
геол.infusorial earthинфузорна пръст
политех.infusorial earthкизелгур, диатомит
политех.intermittent earthпрекъсващо се земно съединение
минер.iron earthсидерит
хим.Japonic earthкатеху
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
астр.near-earthоколоземен
политех.oiled-earth roadчерен път, обработен с мазут
политех.partial earthнепълно заземяване
политех.partial earthземно съединение
геол.pitch earthизкопаема смола
политех.pitch earthкехлибар
политех.pitrun earthнесортиран земен материал
рад.protective earthгръмоотвеждане
ел.put to earthзаземявам
rammed earthтрамбована глина
политех.rare earthлантанид
политех.rare earthредкоземен елемент
мин.seat earthдолнище на пласт
политех.self-movingсамоходен
политех.solid earthдиректно заземяване
политех.swinging earthнеустойчиво съединени в със земята
политех.thrust of earthземен натиск
политех.total earthдиректно заземяване
добави значение или превод тук