lower-case printing

  • Обща политехника
  • печатане с малки букви
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
мед.AIDS caseспинозен
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blow-caseмонтежу
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
brief-caseкуфарче, чанта за книги, документи и др.
текст.calico printingпечатане на плат
маш.cam caseразпределителна кутия
двиг.camshaft caseкартер на разпределителен вал
политех.carrying caseкутия за пренасяне
политех.cartridge caseпатронна гилза
caseслучай (на заболяване), пациент, болен
caseслучай, положение
caseкаса (на прозорец, врата)
caseчудак, особняк, чешит
caseпокривам, обвивам, затварям
caseсандък, кутая (за амбалаж)
caseсъстояние, положение
caseпоставям в кутия/сандък
caseчохъл
caseчифт
caseчанта, куфар
caseслучай, пример
съкращение.caseComputer-Aided Software Engineering
прав.caseдело, казус, съдебен прецедент
прав.caseфакти, доказателства
полигр.caseнаборна каса
тех.caseкожух
политех.caseпоставям в кутия
грам.caseпадеж
caseпапка, калъф, подвързия, обвивка (на книга и пр.)
caseкорпус (на часовник-златен, сребърен и пр.)
caseCASE воен. гилза
caseстъклена витрина/шкаф (в музей и пр.)
caseоглеждам къща и. пр. с цел да я ограбя
политех.case binderyтвърда подвървия
политех.case carbonizationцементация на стомана
мед.case historyистория на заболяването
мед.case historyанамнестичен
case lawсъдебна практика
политех.case leatherтвърда галантерийна кожа
хард.case modкейс мод
хард.case modкейс мод
хард.case modмод
политех.case steelцементируема стомана
политех.case studyанализ на причини
политех.case-bondedзакрепен на стените корпус
леяр.case-chilledизбелен
политех.case-hardenedцементиран
политех.case-hardenedнаситен с въглврод
политех.case-hardened steelцементована стомана
мет.case-hardeningуякчаване на повърхностния слой чрез химикотермична повърхностна обработка
политех.case-hardeningцементация
политех.case-hardeningцементиране
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.case-reducing dieсвиваща матрица
политех.chain caseкожух на верига
политех.change gear caseкутия за сменни зъбни колела
политех.chemical printingлитография
cigar-caseкутия за пури
cigarette-caseтабакера
политех.circular scroll caseкръгла спирална турбинна камера
политех.clutch caseкартер на съединител
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.crank caseкартер
политех.crank-case explosionвъзпламеняване на горивна смес в картера
мет.cyanide caseцианиран слой
грам.dative caseдатив
политех.depth of caseдълбочина на цементационен слой
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.differential caseкартер на диференциал
политех.display caseвитринен шкаф
политех.double printingкомбиниран печат
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.engine caseкартер
политех.fan caseкожух на вентилатор
кул.flan caseблат
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.gear caseскоростна кутия
политех.gear caseредуктор
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.greatest-lower boundточна долна граница
политех.hand printingблоков шрифт
мет.heavy caseцементационен слой с голяма дебелина
политех.hectographic printingхектографичен печат
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lowerпо-долен
политех.lowerспускам
политех.lowerсвалям, понижавам, намалявам, спадам, снижавам
политех.lower angle braceкоса подпора
политех.lower angle braceпаянта
анат.lower armпредмишница
авто.lower beamкъса светлина
политех.lower boundдолна граница
политех.lower camberкривина на долната повърхност
политех.lower case letterмалка буква
политех.lower courseдолно течение
политех.lower crankдолна част на картер
геол.Lower Cretaceousдолнокреден
политех.lower culminationдолна кулминация
политех.lower cutпървична асечка
геогр.Lower Danubeдолнодунавски
геогр.Lower Danubianдолнодунавски
политех.lower dead centreдолна мъртва точка
политех.lower deckдолна палуба
политех.lower deviationдолно отклонение от номиналния размер
политех.lower dieдолен ударник
политех.lower frequency rangeнискочестотен обхват
политех.lower gearпо-ниска предавка
мат.lower halfplaneдолна полуравнина
политех.lower heating valueдолна топлотворност
мед.lower jawмандибула, долна челюст
анат.lower legподбедрица
политех.lower limitдолна граница
политех.lower mean hemispherical averageдолна средна полусферична сила на светлината в свещи
геогр.Lower Moesianдолномизийски
политех.lower nappeдолна повърхност на падаща струя
политех.lower nappe profileконтур на долната повърхност на падаща струя
хидр.lower poolдолен бйеф
политех.lower poolхоризонт на долния бйеф
мед.lower respiratory tractдолни дихателни пътища
геогр.Lower SaxonyДолна Саксония
политех.lower sidebandдолна странична лента
ез.Lower Sorbianдолнолужишки
геол.Lower Triassicдолнотриаски
геол.Lower Valanginianдолноваланжински
геол.Lower Villafranchianдолновилафранкски
политех.lower-lyingпо-нисък
политех.lower-lying energy levelпо-ниско лежашо енергийно ниво
политех.lower-valent compoundсъединение на елемент в ниска валентност
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magazine caseмагазинна кутия
политех.magnetic printingкопирефект
master caseмастербокс (цигари)
политех.meter caseкорпус на електромер
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
мет.nitrided caseазотиран слой
политех.nitrogen case hardeningазотиране
хим.nitrogen case-hardeningазотиране
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.pelton caseкожух на турбина пелтон
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
грам.possessive caseгенитив
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
добави значение или превод тук