printing pressure

  • Полиграфия
  • натиск на хартията към печатна форма
200 допълнителни резултата:
политех.absolute pressureабсолютно налягане
политех.abutment pressureподпорен натиск
политех.accidental printingкопирефект
политех.acoustic pressureзвуково налягане
политех.actuating pressureработно налягане
политех.admission pressureвходно налягане
политех.air pressureатмосферно налягане
политех.air-pressure ductнагнетателен въздушен канал
политех.air-pressure switchпневматичен прекъсвач
политех.air-pressure testизпитване със сгъстен въздух
политех.allowable pressureдопустимо налягане
политех.ambient pressureналягане на околната среда
политех.amplitude of pressureамплитуда на налягане
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
мед.arterial blood pressureартериално налягане
мед.arterial pressureартериално налягане
политех.assembling pressureналягане, необходимо за сглобяване
политех.at right angle pressureнормално налягане
политех.atmospheric pressureатмосферно налягане
политех.authorized pressureдопустимо налягане
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.axial pressureосово налягане
политех.back pressureсъпротивление при изтичане
политех.back pressureпротивонатиск
политех.back pressureпротивоналягане
политех.back pressureобратно налягане
политех.back pressure steamотработила пара
тех.back-pressureпротивоналегателен
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveобратен вентил
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.barometric pressureбарометрично налягане
политех.base pressureналягане върху основа
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.bearing pressureподпорно налягане
политех.bearing pressureподпорна реакция
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boost pressureдопълнително налягане
политех.boost pressureповишено налягане
политех.brake pressureналягане при спиране
ел.brush pressureнатиск върху четките
политех.build-up of pressureповишаване на налягане
политех.bursting pressureразрушаващо налягане
текст.calico printingпечатане на плат
политех.capillary pressureкапилярно налягане
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.chemical printingлитография
политех.clamping pressureзатварящо налягане
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
политех.collapsing pressureразрушаващо налягане
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.combined pressure gaugeкомбиниран манометър
политех.combustion-chamber pressureналягане в горивна камера
политех.compression pressureнатисково налягане
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.contact pressureналягане в опора
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.counter pressureопорна реакция
политех.counter pressureпротивоналягане
тех.counter-pressureпротивоналегателен
политех.counter-pressure castingлеене с противоналягане
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
хим.critical pressureкритично налягане
политех.curing pressureналягане, при което става втвърдяване
политех.cutting pressureсила на рязане
политех.damped pressure gaugeманометър с амортисьор
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.differential pressure gaugeдиференциален манометър
политех.differential pressure pick-upдатчик за спадане на налягане
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
ел.disruptive pressureпробивно напрежение
политех.disruptive pressureразрушаващо налягане
политех.double printingкомбиниран печат
политех.drill pressureсила на подаване при пробиване със свредло
политех.dynamic pressureдинамично налягане
политех.earth pressureземен натиск
политех.effective pressureработно налягане
политех.effective pressureсредно индикаторно налягане
политех.electric pressureелектрическо напрежение
политех.electrode pressureналягане на електродите
астр.electron pressureналягане на електронния газ
политех.electrostatic pressureелектростатично налягане
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end pressureосово налягане
политех.end pressureподпорен натиск
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.excessive pressureсвръхналягане
политех.exhaust pressureизходно налягане
политех.exit pressureналягане на изхода
тех.external pressureвъншно налягане
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
политех.extreme pressure compoundприбавка към мазилно вещество за свръхналягания
политех.extreme pressure greaseгрес за работа при високо налягане
политех.extreme-pressureпредназначен за работа при високо налягане
политех.extreme-pressure dopeприбавка към мазилни вещества за високо налягане
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fan pressureналягане на вентилатор
политех.feeding pressureподавателно усилие
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.flow pressureналягане, предизвикващо течение на материала
политех.fluid pressureхидростатично налягане
политех.foaming pressureналягане на разпенване
политех.footprint pressureспецифично налягане върху почва
политех.gauge pressureманометрично налягане
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.gelatine printingфототипия
мин.ground pressureскален натиск
политех.ground pressureналягане върху почва
политех.hand printingблоков шрифт
политех.head pressureнагнетателно налягане
политех.heavy pressureвисоко налягане
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.high pressureвисоко налягане
политех.high pressureза високо налягане
стр.high pressure laminateметод на ламиниране чрез високо налягане
зав.high-pressure acetylene generatorацетиленов генератор за високо налягане
политех.high-pressure areaобласт на високо налягане
политех.high-pressure boilerкотел с високо налягане
политех.high-pressure compressorкомпресор за високо налягане
политех.high-pressure cylinderцилиндър за високо налягане
политех.high-pressure duct systemтръбопровод за високо налягане
политех.high-pressure endстрана откъм високо налягане
политех.high-pressure intakeвисоконапорно водовземане
политех.high-pressure mouldingпресоване при високо налягане
политех.high-pressure polyethyleneполиетиен с ниска плътност
политех.high-pressure stageстепен на високо налягане
политех.high-pressure steam engineпарна машина, работеща с високо налягане
политех.high-pressure systemсистема за високо налягане
политех.high-pressure torchгорелка с високо налягане
политех.high-pressure turbineтурбина за високо налягане
политех.high-pressure tyreгума за високо налягане
политех.horizontal pressureхоризонтален натиск
политех.hydraulic-pressure testхидравлично изпитване
политех.hydraulic-pressure testхидравлична проба
политех.hydrostatic pressureхидростатично налягане
политех.impact pressureдинамично налягане
политех.indicated pressureиндикаторно налягане
политех.inlet pressureвходно налягане
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.intermediate-pressure turbineтурбина за средно налягане
политех.internal pressureвътрешно налягане
мед.intracranial pressureвътречерепно налягане
мед.intracranial pressureинтракраниално налягане
офт.intraocular intraocular pressureвътреочен
мед.intraocular pressureвътреочно налягане
офт.intraocular pressureвътреочен
политех.jet pressureналягане на струя
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.keep up pressureподдържам налягане
политех.kinetic pressureдинамично налягане
политех.land pressureналягане върху стените на шнек
политех.lateral pressureстранично налягане
политех.licenced pressureмаксимално допустимо налягане
политех.light pressureсветлинно налягане
политех.line pressureналягане в магистрален тръбопровод
политех.line printingпечатане на редове
политех.load pressure brakeспирачка, която се задейства от теглото на товара
политех.locking pressureзатварящо налягане
тех.loss of pressureразхерметизиране
low-pressureслабонапорен
политех.low-pressureза ниско налягане
политех.low-pressureс ниско налягане
политех.low-pressureниско налягане
ен.low-pressureнисконапорен
зав.low-pressure acetylene generatorацетиленов генератор за ниско налягане
политех.low-pressure areaобласт на ниско атмосферно налягане
политех.low-pressure boilerкотел с ниско налягане
тех.low-pressure chamberбарокамера
политех.low-pressure compressorкомпресор за ниско налягане
политех.low-pressure cylinderцилиндър за ниско налягане
политех.low-pressure endстрана откъм ниско налягане
политех.low-pressure engineдвигател, работещ с ниско налягане
политех.low-pressure intakeоткрито водовземане
политех.low-pressure mouldingпресоване на пластмаси при ниско налягане
политех.low-pressure polyethyleneполиетиен с ниска плътност
политех.low-pressure stageстъпало на ниско налягане
политех.low-pressure testизпитване при ниско налягане
политех.low-pressure torchзаваръчна горелка с ниско налягане
добави значение или превод тук