printing area

  • Полиграфия
  • печатащ елемент на печатна форма
200 допълнителни резултата:
ок.abyssal areaабисал
политех.accidental printingкопирефект
политех.active areaполезна площ
мин.active slope active areaдействуваща площ на добивна камера
политех.adjustable area nozzleдюза с променливо сечение
геол.alimentation areaобласт на захранване
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
areaплощ, пространство
areaзонов
areaдворче пред сутерен под нивото на улицата
areaплощен
areaобласт, район, зона
areaрегион
areaобсег, сфера, област, тема
мат.areaповърхнина
биол.areaареал
мин.area burstвнезапно пропадане на скали
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
политех.area efficiencyпроизводителност на единица площ
политех.area identificationозначаване на областта
политех.area integratorпланиметър
ядр.area monitorполеви дозиметър
политех.area monitoringполева дозиметрия
политех.area of adhesionплощ на сцепление
политех.area of ball imprintплощ на отпечатъка на сачмата
рад.area of beamплощ на лъч
политех.area of bearingопорна повърхнина
политех.area of evaporationповърхнина на изпаряване
политех.area of fractureплощ на разрушение
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.area of indentationплощ на отпечатъка на сачмата
политех.area of investigationсфера на изследване
политех.area of passageживо сечение
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.area of reinforcementплощ на арматурата в сечение
политех.area of sectionплощ на сечение
политех.area of structureзастроена площ
политех.area of the handsработна зона на ръцете
ел.area of turnsплощ обхваната от навивка
политех.area of well influenceзона на понижение на водата в кладенец
политех.area restrictionограничение по отношение на площ
политех.area sketchскица на местност
фарм.area under the curveплощ под кривата на лекарствената концентрацията
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
изч.background areaфонова област
хидр.backwater areaобласт на подприщване
политех.bearing areaопорна повърхнина
геогр.Black Sea areaЧерноморие
политех.blade areaплощ на лопатка на турбина
мин.blast areaучастък на взривяване
рлк.blind areaзасенчена област
политех.blind areaповърхност, недостъпна за оглед
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
мин.block-caved areaучастък отработен чрез система с блоково обрушване
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
геол.bow areaнагъната зона
политех.built-up areaзастроена площ
мин.burning areaрайон на пожар
текст.calico printingпечатане на плат
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capture areaефективна поглъщаща повърхност
ав.carryng areaносеща повърхност
политех.catchment areaводосборна площ
политех.catchment areaплощ на всмукване
хидрол.catchment areaводосбор
хидрол.catchment area:водосбор
ав.caution areaрайон с особен режим
мин.caved areaзона на обрушване
политех.chemical printingлитография
елн.chip areaповърхнина на чип
маш.chip areaмеждузъбие
мет.choke areaнай-малкото сечение в леяковата система
изч.clear areaпразна област
политех.clear areaживо сечение
политех.clear areaплощ на живо сечение
стр.clearance areaплощ на междина
политех.cold areaнерадиоактивна област
мин.collapse areaзона на пропадане
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
изч.common areaобща област
мех.compression areaзона на натиск при огъване
политех.computation of areaпланиметриране
политех.congested areaцентрална градска зона
политех.conservation areaрезерват
изч.constant areaобласт на константи
политех.contact areaдопирна повърхнина
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.control areaобласт на управление
политех.copperplate printingметалографски печат
нав.coverage areaзона на покриване
политех.covered grate areaплощ на мъртвото сечение
политех.critical areaкритична област
политех.critical test areaобласт на критични режими при изпитвания
политех.cross-sectional areaплощ на напречно сечение
политех.cultivated areaпосевна площ
политех.damage areaзона на поражение
политех.dead areaненапрегната част от сечение
ядр.decontamination areaзона на дезактивизация
политех.designated development areaзона на разширение на селище
политех.developed areaблагоустроена територия
политех.dialing areaзона на пряко повиване
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.discharge areaплощ на изходно сечение
политех.dispersion areaобласт на разсейване
тех.district heating areaтоплорайон
политех.double printingкомбиниран печат
политех.drainage areaдренажна площ
хидрол.drainage areaводосбор
хидрол.drainage area:водосбор
мин.draw areaплощ на източване
мин.drawpoint areaплощ която се пада на една дупка
политех.dwelling areaжилищна зона
мин.effective areaчисто сечение
политех.effective areaполезна площ
политех.effective areaработна повърхнина
политех.electrode-tip areaлице на контактната повърхност на заваръчен електрод
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.emitting areaизлъчваща повърхнина
мат.equal-areaравнолицев
фин.euro areaЕврозона
политех.exchange areaтелефонна зона
политех.failure areaзона на разрушаване
политех.felling areaсечище
воен.fire areaсектор на обстрел
политех.fixed-area nozzleнерегулируема дюза
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.flow areaнапречно сечение на поток
ав.flying areaзона на полет
политех.forest areaгорски масив
политех.forested areaгорски масив
политех.frictional areaплощ на триене
политех.fringe areaгранична зона
зав.fusion areaзона на стопяване
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
мин.gob areaобрушена зона
политех.graded areaизравнена площадка
ав.gross-wing areaповърхност на крилото заедно с частта от тялото на самолет
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.high-pressure areaобласт на високо налягане
политех.hot areaзона на висока радиоактивност
политех.housing areaжилищен район
политех.hydrologic monitoring areaрайон на хидрологичен мониторинг
industrial areaпромишлена зона
мин.influence areaзона на влияние
мех.influence areaплощ на повърхнина на влияние
изч.instability areaобласт на неустойчивост
изч.instruction areaпрограмна област от паметта
полигр.intaglio printingдълбок печат
рад.interference areaобласт на смущения
политех.irraddiated areaоблъчвана площ
мин.isolated areaлошо проветряван участък
политех.isolated areaсамостоятелен участък
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
ав.landing-area floodlightпрожекторно осветление на писта за кацане
политех.limited-size areaплощ с ограничени размери
политех.line printingпечатане на редове
политех.load-area generatingдецентрализирано производство на енергия
авт.load-unload areaзона за зареждане и освобождаване
тлф.local-service areaградска зона за таксуване
политех.low lying areaрайон с ниска надморска височина
политех.low-pressure areaобласт на ниско атмосферно налягане
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.maintenance areaсектор за техничско обслужване
политех.measure of areaмярка за повърхнина
тех.metric areaметраж
мин.mined-out areaизработен участък
мех.moment areaплощ на моментна диаграма
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
тлф.multiexchange areaрайон обслужван от няколко централи
мин.neat areaсветло сечение
политех.net areaработна площ
политех.net areaполезно сечение
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.nuclear areaплощ на проекцията на атомното ядро
политех.nuisance areaобласт на смущение на радиоприемане
политех.offset printingофсетов печат
политех.oil-producing areaнефтоносна зона
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
рлк.outline of scanned areaконтури на облъчена зона
изч.output areaизходна област
геол.outwash areaбезвалунна зона
политех.overlap areaплощ на припокриване
политех.patch areaобласт на петна
добави значение или превод тук