moving away

  • отдалечаване
97 допълнителни резултата:
awayотдалечаване
awayразстояние, отсъствие далеч
awayнепрекъснато действие
awayв друга посока настрана
awayза усилване много
awayнамаляване, изчезване. to boil AWAY извирам
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.boil awayизпарявам
политех.break awayоткъсвам
политех.cut-away viewизглед при частичен разрез
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.die-away curveкрива на спадане
политех.dying-awayзаглъхване
политех.dying-awayзатихване
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
eat awayизяждам
политех.file awayизпилвам
политех.flow awayоттичам
get awayоткачвам се
политех.hauling-awayизвозване
leading awayотвеждане
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
жп.right-awayзелена улица
политех.running-awayизлизане от контрол
политех.running-awayсамопроизволно форсиране, авария
политех.self-movingсамоходен
политех.straight away cutрязане по права линия
политех.tail awayпостепенно изтънявам
политех.tail awayизоставам назад
геол.tearing-awayсрутище
политех.tearing-awayотнасяне
политех.tearing-awayотвличане, поднасяне
политех.tearing-awayсвлачище, събаряне
политех.throw-awayбрак
политех.throw-awayостатъци, отпадъци, временно, изпускане
политех.throw-away tipрежеща пластинка за еднократна упатреба
политех.to level awayзаравнявам
с. с.wash awayотмивам
политех.wash awayотнасям
washing awayотмивен
геол.washing awayподмивен
тех.washing awayотмиване
политех.wear awayизносвам се
политех.wear awayизтривам се
геол.wearing-awayизветряне
добави значение или превод тук