contact printing

  • Обща политехника
  • контактен печат
  • Кино
  • контактно копиране
198 допълнителни резултата:
геол.abnormal contactтетонски контакт
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.anastatic printingизография
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
обог.apparent contactначален контакт
политех.arc of belt contactдъга на обхващане на шайба от ремък
политех.arc of contactдъга на зацепване
политех.arc of contactдъга на допиране
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
be in contact withконтактувам
политех.belt contactъгъл на обхващане на ремъчна шайба
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.bottom-contact capцокъл с контакт в долната част на фасунгата
политех.break contactспокоен контакт
ел.bridge-type contactмостов контакт
ел.brush contactчетков контакт
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
текст.calico printingпечатане на плат
политех.center-contact capцокъл с централен контакт
ел.central contactцентрален контакт
политех.chemical printingлитография
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.condensation by contactповърхностна кондензация
ел.coning of contactзаостряне на контакт
contactконтактувам
contactв съприкосновение съм, допирам се (with)
contactвръзка, познат (лице)
contactконтактуване
contactсвързвам се (с), установявам/влизам във връзка (с)
contactдопир, контакт, съприкосновение, връзка, отношение
елн.contactконтакт, връзка
политех.contactконтактен
политех.contactв съприкосновение съм
политех.contactнаелектризиране чрез допиране
политех.contactдопирам, допирам се
политех.contactдопир, докосване, досег, сцепление, зацепление
хим.contact acidсярна киселина
политех.contact adhesiveконтактно лепило
политех.contact aerationконтактна аерация
политех.contact aeratorконтактен аератор
политех.contact amplifierконтактен усилвател
обог.contact angleграничен ъгъл на намокряне
политех.contact angleъгъл на обхващане
зав.contact arcдъговоконтактен
политех.contact areaдопирна повърхнина
зав.contact barдолен електрод
политех.contact barконтактен прът
ел.contact baseконтактен държател
политех.contact binaryконтактна двойна звезда
политех.contact blackканални газови сажди
ел.contact bladeконтактен нож
политех.contact blastingвзривяване на открит заряд
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
политех.contact brecciaконтактна брекча
ел.contact brushконтактна четка
ел.contact carrierконтактоносач
политех.contact clipконтактна вилка
политех.contact condenserсмесителен кондензатор
политех.contact conductorконтактен проводник
политех.contact copyingконтактно копиране
политех.contact corrosionконтактна корозия
политех.contact detectorконтактен детектор
политех.contact deviceконтактно устройство
политех.contact distillationдестилация над адсорбент
политех.contact dryingконтактно сушене
политех.contact effectвлияние на неплътния контакт между лентата и главата
политех.contact electricityконтактно електричество
политех.contact electrodeтокоподабащ електрод
политех.contact elementконтактен елемент
политех.contact filtrationфилтриране през адсорбционен слой
политех.contact followподемане
физ.contact forceконтактна сила
политех.contact frictionконтактно триене
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.contact fuseконтактен взривател
политех.contact gapконтактно разстояние
политех.contact jawпритягащ контакт
политех.contact jawзахващаща челюст на точково заваряване
политех.contact jointчелно снаждане
изч.contact junctionконтактен преход
опт.contact lensконтактна леща
ел.contact lineконтактна линия
политех.contact lineлиния на зацепване
политех.contact locusконтактна жила
политех.contact lossзагуби вследствие неплътен контакт
полигр.contact maskконтактна маска
политех.contact memberконтактен елемент
политех.contact metamorphismконтактен метаморфизъм
воен.contact mineконтактна мина
политех.contact mouldingконтактно формоване
политех.contact noiseшум от лоши контакти
ел.contact pinконтактен щифт
политех.contact pinконтактно краче
хим.contact plant acidсярна киселина
ел.contact plateконтактна пластина на цокъл
политех.contact pointконтактна повърхнина
политех.contact pointдопирна точка
политех.contact potentialконтактен потенциал
политех.contact pressureналягане в опора
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact printконтактен печат
политех.contact printerконтактно-копирен апарат
ел.contact protectionзащита от съприкосновение
политех.contact protectionверига за защита на контакт
жп.contact railконтактен релса
ел.contact railконтактен шина
политех.contact ratioстепен на препокриване
политех.contact ratioпродължителност на сцепване
политех.contact recordingконтактно записване
политех.contact rectifierсух токоизправител
политех.contact regulatorконтактен регулатор
политех.contact resinконтактна смола
политех.contact resistanceконтактно съпротивление
политех.contact resistance noiseшум вследствие изменение на контактното съпротивление
ел.contact ringконтакторен пръстен
ел.contact ring brushчетка за контактен пръстен
политех.contact rollerтокоподаваща ролка
полигр.contact screenконтактен растер
политех.contact shoeконтактен плъзгач
политех.contact sparkingискрене на контакти
политех.contact springконтактна пружина
ел.contact studконтактна пъпка
политех.contact surfaceконтактна повърхност
политех.contact tabклема за запояване
политех.contact thermometerконтактен термометър
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.contact to earthзаземяващ контакт
ел.contact travelход на контакти
политех.contact treatmentобработване при контактиране
политех.contact voltageконтактно напрежение
политех.contact weldingелектросъпротивително заваряване
политех.contact wire hangerдържач на контактен проводник
contact with Europeевроконтакт
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
contact-freeбезконтактен
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.contact-making voltmeterконтактен волтметър
политех.contact-modulated amplifierусилвател с прекъсвач
елн.contact-pinщепсел
елн.contact-plugщепсел
политех.contact-potential barrierконтактна потенциална бариера
политех.contact-potential differenceконтактна потенциална разлика
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
политех.copperplate printingметалографски печат
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.direct contactнепосредствен контакт
политех.double printingкомбиниран печат
ел.double-contactдвуконтактен
ел.double-throw contactконтакт с двустранно действие
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
ел.electric-contactелектроконтактен
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.external-contact baseцокъл с външни контакти
политех.fixed contactнеподвижен контакт
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.floor contactконтакт на пода
политех.friction contactтриещ се контакт
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
ел.high-recombination-rate contactконтакт с висока скорост на рекомбинация
политех.imperfect contact detectorдетектор за лош контакт
ел.impulse contactимпулсен контакт
ел.independing contactнезависим контакт
полигр.intaglio printingдълбок печат
interfacial contactконтакт по разделителна повърхност
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
ел.knife contactножов контакт
ел.limit contactкраен контакт
политех.line of contactлиния на допиране
политех.line printingпечатане на редове
политех.linear-contact high-frequency sealing machineмашина за високочестотно заваряване
ел.live contactвкючен контакт
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
ел.main contactглавен контакт
ел.make contactработен контакт
ел.make-before-break contactпреходен релеен конакт
ел.make-before-break contact springконтактна пружина
политех.making contactработен контакт
политех.metal-to-metal contactконтакт между метални повърхнини
ел.mid-position contactконтакт със средно положение
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.movable contactподвижен контакт
ел.moving contact memberподвижен контакт
добави значение или превод тук