moving wave

  • Обща политехника
  • бягаща вълна
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic waveакустична вълна
политех.acoustic wave amplifierусилвател на акустични вълни
политех.acoustic-wave amplificationусилване на акустични вълни
политех.air waveвъздушна вълна
политех.all-wave receiverвсевълнов приемник
политех.associated waveспрегната вълна
политех.audio-frequency waveвълна със звукова честота
политех.audio-frequency waveзвукова вълна
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.backward waveобратна вълна
политех.blast waveвзривна вълна
политех.bloch waveвълна на блох
политех.bloch waveблохова вълнова функция
политех.breaking waveприбой
политех.carrier waveносеща вълна
политех.circular waveкръгова вълна
политех.clockwise polarized waveвълна, поляризирана надясно
политех.complex waveвълна със сложна форма
политех.composite waveсъставна вълна
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.continuos-wave acceleratorускорител с постоянна честота на ускоряващото напрежение
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.continuous-wave laserлазер с непрекъснато излъчване
политех.continuous-wave laser actionнепрекъсната лазерна генерация
политех.continuous-wave maserмазер с непрекъснато действие
политех.converging waveсходаща вълна
политех.cosine waveкосинусоидна вълна
политех.cosinusoidal waveкосинусоидна вълна
политех.counter-clockwise polarized waveвълна, поляризирана наляво
ел.current waveвълна на тока
политех.cyclotron-wave amplifierусилвател на циклотронна вълна
политех.cylindrical waveцилиндрична вълна
политех.dackward-wave amplifierусилвател с обратна вълна
политех.damped waveзатихваща вълна
политех.damped-wave trainсерия затихващи трептения
политех.decaying waveзатихваща вълна
политех.deformed waveизкривена вълна
политех.detonation waveвзривна вълна
политех.diffracted waveпречупена вълна
рад.direct waveповърхностна вълна
политех.direct waveпряка вълна
политех.diverging waveразходяща вълна
политех.dominant waveпреобладаваща вълна
политех.double-wave detectionдвуполупериодно детектиране
политех.double-wave rectificationдвуполупериодно изправяне
рад.downcoming waveпространствена отразена вълна
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.earthquake waveсеизмична вълна
политех.elastic waveеластична вълна
политех.elastic-wave amplifierусилвател на пъргава вълна
политех.electric waveелектрическа вълна
политех.electromagnetic waveелектромагнитна вълна
политех.electromagnetic wave dispersionдисперсия на електромагнитни вълни
политех.elliptically-polarized waveелиптично поляризирана вълна
политех.expanding waveразходяща вълна
политех.explosive waveвзривна вълна
политех.flood waveприиждаща вълна
политех.forward waveповърхностна вълна
политех.forward waveпряка вълна
политех.free waveсвободна вълна
политех.free-space wave propagationразпространение на радиовълни в свободно пространство
политех.free-space wave propagationсвободно разпространение на радиовълни
политех.full waveпълен период
политех.full waveпълно трептене
ел.full-waveдвуполупериоден
политех.full-wave circuitдвуполупериодна схема
политех.full-wave circuitмостова схема
ел.full-wave connectionмостова схема
ел.full-wave connexionмостова схема
политех.full-wave doublerдвуполупериоден изправител с удвояване на напрежението
политех.full-wave doubler circuitдвуполупериодна схема с удвояване на напрежението
политех.full-wave doubler circuitмостова схема с удвояване на напрежението
политех.full-wave rectificationдвуполупериодно изправяне
политех.full-wave rectifierдвуполупериоден токоизправител
политех.fundamental waveосновна вълна
политех.gravitational waveгравитационна вълна
рад.ground waveземна вълна
политех.ground-reflected waveвълна, отразена от земята
политех.guided wave propagationнасочено разпространение на радиовълни
ел.half-waveполувълна
ел.half-waveполупериод
политех.half-waveполувълнов
политех.half-wave circuitеднополупериодна верига
политех.half-wave dipoleполувълнов дипол
политех.half-wave doublerеднополупериоден изправител с удвояване на напрежението
политех.half-wave rectificationполупериодично изправяне
политех.half-wave rectifierеднополупериоден токоизправител
политех.harmonic waveхармонична вълна
политех.heat waveтоплинна вълна
политех.horizontally-polarized waveхоризонтално поляризирана вълна
политех.immobile waveстояща вълна
политех.incident waveпадаща вълна
политех.increasing waveнарастваща вълна
политех.indirect waveпространствена вълна
политех.indirect waveотразена вълна
политех.ionospheric waveйоносферна вълна
политех.knock waveударна вълна
физ.lattice waveвълна на решетъчните вибрации
политех.lattice waveфонон
политех.lattice-wave amplificationусилване на акустични вълни
политех.leading waveводеща вълна
политех.left-hand polarized waveвълна, поляризирана наляво
политех.light waveсветлинна вълна
рад.long-waveдълговълнов
политех.long-wave rangeдълговълнов обхват
политех.longitudinal waveнадлъжна вълна
политех.magnetbacoustical waveмагнитнозвукова вълна
политех.magnetic waveмагнитна вълна
политех.magnetization waveвълна на пренамагнитване
политех.maintained waveнезатихваща вълна
рад.medium-waveсредновълнов
политех.millimeter-wave maserмазер, работещ в милиметровия обхват
политех.modulated waveмодулирана вълна
политех.modulating waveмодулираща вълна
политех.monochromatic waveмонохроматична вълна
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
movingвълнуващ
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
moving awayотдалечаване
политех.moving bladeдвигателна лопатка
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.natural waveсобствена вълна
политех.negative waveотрицателна вълна
политех.non-sine waveнесинусоидна вълна
политех.oblique waveнаклонена вълна
политех.operating waveработна вълна
политех.partial waveпарциална вълна
политех.periodic waveпериодична вълна
политех.persistent waveнезатихваща вълна
политех.plane waveплоска вълна
политех.plasma waveплазмена вълна
политех.polarized waveполяризирана вълна
политех.progressive waveпостъпателна вълна
политех.progressive-wave antennaантена с бягаща вълна
политех.propagating shock waveдвижеща се ударна вълна
политех.pulse waveимпулсна вълна
политех.pulse-modulated waveимпулсно модулирана вълна
политех.quarter-waveчетвъртвълнов
политех.quarter-wave antennaчетвъртвълнова антена
политех.radio waveрадиовълна
политех.radio-wave attenuationзатихване на радиовълни
политех.radio-wave propagationразпространение на радиовълни
политех.radio-wave scatteringразсейване на радиовълни
политех.rectangular waveвълна с правоъгълна форма
политех.reflected waveотразена вълна
политех.refracted waveпречупена вълна
политех.reverse waveобратна вълна
политех.right-hand polarized waveвълна, поляризирана надясно
политех.running waveбягяща вълна
политех.saw-tooth waveтрионообразна вълна
политех.scattered waveразсеяна вълна
политех.seismic waveсеизмична вълна
добави значение или превод тук