moving blade

  • Обща политехника
  • двигателна лопатка
185 допълнителни резултата:
политех.adjustable bladeрегулируема лопатка
политех.adjustable-blade propeller turbineтурбина на каплан
политех.airscrew bladeперка на въздушно витло
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.backward-curved bladeогъната назад перка
bladeострие
текст.bladeударна част на стан
авто.bladeотметател
авто.bladeотхвърляч
авто.bladeчистачка
тех.bladeлопатъчен
тех.bladeлопатков
ел.bladeнож на прекъсвач
политех.bladeмъначка, ракел
политех.bladeрежещ ръб, циркуляр, призма, перка
стр.bladeотвал
политех.blade areaплощ на лопатка на турбина
политех.blade bearingпризматична опора
политех.blade coaterракелна машина за нанасяне на покрития
политех.blade crusherножова мелница
политех.blade edgeръб на работна лопатка
политех.blade efficiencyкоефициент на полезно действие на работните лопатки
политех.blade electrodeплосък електрод
политех.blade faceдолна страна на лопата
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
политех.blade footingлегло за турбинна лопатка
политех.blade graderгредер с профилиращ нож
жп.blade gripдържател на семафорно крило
политех.blade holderзатягащо гнездо за лента на ножовка
стр.blade machineгрейдер
политех.blade mixerперкова бъркачка
политех.blade pitchразстояние между две съседни лопатки
политех.blade rimвенец на работно колело
политех.blade ringвенец с лопатки
политех.blade rodвътрешна мотовилка
политех.blade rootкорен на витло
политех.blade sectionсечение на перка
хард.blade serverблейд
политех.blade settingъгъл на монтиране на лопатки
политех.blade shankоснова на лопатка
политех.blade spacingразстояние между лопатки
политех.blade springлистова пружина
политех.blade stallотделяне на поток от лопатки
политех.blade stirrerлопаткова бъркачка
политех.blade thrustналягане на лопатка
политех.blade wheelдиск с работни лопатки
политех.blade-tip eddyвихър в края на работна лопатка
политех.blade-to-blade flowмеждулопатково течение
политех.blade-type crusherножова мелница
политех.bulged bladeизпъкнала лопатка
политех.bulldozer bladeнож на булдозер
политех.circular shear bladeдисков нож от кръгли ножици
ел.contact bladeконтактен нож
политех.cross-blade agitatorкръстовидна бъркалка
политех.cross-blade mixerсмесител с кръстовидна бъркалка
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cutting bladeрежещ нож
политех.detachable bladeсменяема лопатка
политех.discharge bladeизходна лопатка
политех.doctor bladeракел за снемане на излишния материал
политех.doctor blade steelстомана за хирургически инструменти
политех.double-bladeдвулопатков
политех.double-bladeдвуперков
политех.dovetailed bladeлопатка с лястовича опашка
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.fan bladeлопатка на вентилатор
политех.fan bladeкрило на вятърен двигател
политех.fixed bladeнеподвижна лопатка
политех.fixed-blade turbineосова турбина с неподвижни лопатки
мет.four-bladeс четири ножа
политех.four-bladeс четири режещи ръба
политех.four-bladeчетирикрилен
политех.front of bladeработна страна на лопата
политех.grader bladeнож на грейдер
политех.guide bladeнаправляваща лопатка
политех.guide blade sectorсектор на направляващи лопатки
политех.guillotine bladeгилотинен нож
политех.hack-saw bladeлист за ножовка
политех.helical-blade stirrerвинтова бъркачка
политех.impeller bladeлопатка на работно колело
политех.inlet bladeвходна лопатка
политех.inserted bladeсменяем нож
политех.inserted-blade tapсглобяем метчик
keen bladeрез
политех.knife-like bladeлопатка с остър ръб
movingвълнуващ
movingдвижещ (се), подвижен
movingтрогателен, затрогващ, прочувствен, вълнуващ
политех.movingпридвижване
политех.movingдвижещ се
политех.movingподвижен, преносим, превозим, нестационарен
политех.movingпреместване
moving awayотдалечаване
мат.moving boundary problemзадача с подвижни граници
ел.moving coilелектродинамичен
политех.moving coilс подвижна бобина
политех.moving coilвъртяща се бобина
политех.moving coilподвижна бобина
политех.moving coil relayреле с подвижна бобина
ел.moving contact memberподвижен контакт
политех.moving elementподвижна част
политех.moving forceдвижеща сила
политех.moving formподвижен кофраж
политех.moving loadподвижно натоварване
политех.moving loadподвижен товар
политех.moving moraineподвижна морена
политех.moving platformподвижна платформа
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
ам.moving sidewalkтраволатор
политех.moving staircaseескалатор
политех.moving star clusterдвижещо се звездно струпване
политех.moving stayподвижен люнет
рлк.moving target indicationиндикация на движещи се цели
moving walkwayтраволатор
политех.moving waveбягаща вълна
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.moving-coil galvanometerмагнитоелектрически галванометър с подвижна бобинка
политех.moving-coil instrumentмагнитоелектрически уред с подвижна бобина
политех.moving-coil loudspeakerелектродинамичен високоговорител
политех.moving-coil meterизмервателен уред с подвижна бобина
политех.moving-coil microphoneелектродинамичен микрофон с подвижна бобина
политех.moving-coil oscillographмагнитноелектрически осцилограф
политех.moving-coreбобина с подвижна сърцевина
ел.moving-ironелектромагнитен
политех.moving-ironс подвижна (магнитна) сърцевина
политех.moving-iron galvanometerелектромагнитен галванометър
политех.moving-iron instrumentелектромагнитен уред
политех.moving-iron loudspeakerелектромагнитен високоговорител
политех.moving-iron meterелектромагнитен уред
политех.moving-iron meterизмервателен уред с подвижно желязо
политех.moving-iron transducerелектромагнитен преобразувател с подвижна сърцевина
политех.moving-magnet instrumentмагнитоелектрически уред с подвижен магнит
политех.moving-media acousticsакустика на движещите се среди
рлк.moving-target selectionселекция на движещи се цели
политех.pitched bladeлопатка поставена под наклон
мин.plough bladeнож на струг
razor-bladeножче за бръснене
мин.reamer bladeперка на разширител
политех.removeable bladeнож на сглобяем райбер закрепен с винтове
ав.rotor bladeперка на витло на вертолет
политех.rotor bladeлопаткла на работно колело
политех.runner bladeъгъл на завъртане на лопатката
политех.runner bladeработна лопатка
тех.saw bladeциркулярен диск
политех.saw bladeциркуляр
политех.saw bladeлист за ножовка
политех.scraper bladeнож на скрепер
политех.scraper bladeгребен на скрепер
политех.screw bladeперка на въздушно витло
политех.self-movingсамоходен
политех.serrated bladeнож на сглобяем райбер закрепен с клинове
sharp bladeрез
политех.shear bladeнож за ножица
политех.shear blade strokeширочина на отваряне на ножица
анат.shoulder bladeскапула
мед.shoulder bladeскапула, лопатка
политех.sliding bladeкегелна планка
политех.sliding bladeполирг
бот.small leaf bladeпетурка
политех.space bladeнож от зъборезна ножова глава
политех.straight bladeправа лопатка
политех.support bladeножова опора
политех.support bladeнаправляващ нож на безцентрова шлифовъчна машина
жп.switch bladeезик на стрелка
ел.switch bladeнож на лостов прекъсвач
политех.three-blade airscrewтрилопатно въздушно витло
политех.toothed bladeназъбена лопатка
политех.trailing bladeтеглен ракел
политех.trailing-blade coaterмашина за нанасяне на покритие с теглен ракел
политех.trailing-blade coatingнанасяне на покритие с теглен ракел
ел.trussed bladeконтактен нож
политех.turbine bladeтурбинна лопатка
политех.turbine-nozzle bladeдюзова турбинна лопатка
политех.unpitched bladeправа лопатка
политех.wearing bladeрежещ ръб
авто.wiper bladeчистач
политех.wiper bladeчетка
политех.wiping bladeракел за снемане на излишния материал
политех.work-rest bladeножова опора
политех.work-rest bladeнаправляващ нож на безцентрова шлифовъчна машина
политех.z-blade mixerперкова бъркачка с е-образни лопатки
добави значение или превод тук